Kung/. Maj:ts nåd. proposition nr 239

Proposition 1916:239

Kung/. Maj:ts nåd. proposition nr 239.

1

Nr 239.

Kungi. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beräkningen
av vissa inkomster i 1917 års riksstat m. m.;
given Stockholms slott den 5 maj 1916.

Under åberopande av det utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden
för denna dag, som finnes bilagt Kungl. Maj:ts proposition till
riksdagen med förslag till förordning om spirituosaaccis m. m., vill Kungl.
Maj:t härmed föreslå riksdagen att, med ändring av eller tillägg till vad
i den till innevarande års riksdag avlåtna propositionen angående statsverkets
tillstånd och behov under år 1917 föreslagits,

dels, under förutsättning av bifall till Kungl. Maj:ts proposition till
riksdagen med förslag till förordning om krigskonjunkturskatt, beräkna
inkomsten av nämnda skatt till 14,000,000 kronor;

dels beräkna inkomsten av brännvinstillverkningsskatten till 14,500,000
kronor;

dels, under förutsättning att förslag till förordning om ändrad
lydelse av 2 § 1 inom., 3 § 1 mom., 8 och 23 §§ samt 25 § 2 mom.
i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning
av maltdrycker varder riksdagen förelagt och av riksdagen bifallet, beräkna
inkomsten av maltskatten till 7,400,000 kronor;

dels, under förutsättning av bifall till ovannämnda proposition med
förslag till förordning om spirituosaaccis m. m., besluta, att å inkomstsidan
i 1917 års riksstat skall omedelbart efter punschskatten uppföras
under titeln »spirituosaaccis, bevillning» ett belopp av 5,000,000
kronor;

dels beräkna postverkets inkomster till 30,240,000 kronor;
dels beräkna telegrafverkets inkomster till 23,000,000 kronor;

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 sand. 214 käft. (Nr 239.)

1

2

Kungl. May.ts nåd. proposition nr 239.

dels beräkna inkomsterna av statens järnvägar till 110,200,000
kronor;

dels beräkna inkomsterna av statens domäner till 28,653,000 kronor;
dels för betalning av räntor å statsskulden m. m. för år 1917 såsom
förslagsanslag anvisa kronor 40,482,400;

dels ock för avbetalning å statsskulden för år 1917 såsom förslagsanslag
anvisa kronor 4,977,000.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Axel Vennersten.

Stockholm 1916. Knngl. Boktryokeriet, P. A. Norstedt k Söner.

161695

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.