Kung!,. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 36

Proposition 1918:36 - urtima

- urtima

Kung!,. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 36.

1

Nr 36.

Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen angående
dispositionen av det å tillaggsstat för år 1918 under
fjärde huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av
kostnader för tryggande av rikets neutralitet; given
Stockholms slott den 29 november 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen
medgiva

att det för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
under år 1918 å tilläggsstat för samma år under fjärde huvudtiteln uppförda
förslagsanslag av högst 18,365,000 kronor må efter utgången av
år 1918 tagas i anspråk icke blott för gäldande av sådana kostnader,
som äro en följd av under samma år eller tidigare vidtagna dispositioner
för neutralitetsskyddets upprätthållande utan jämväl för bestridande av
sådana utgifter, som kunna uppstå i samband med avvecklingen av det
nuvarande neutralitetsskyddet.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

E. A. Nilson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 33 höft. (Nr 36.)

4397 18

2

Kung!. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 36.

Utdrag av protokollet över l ant försv ars ärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
den 29 november 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Departementschefen, statsrådet Nilson, yttrade härefter:

»Med bifall till Kungl. Maj:ts därom framställda förslag beviljade
1918 års riksdag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets
neutralitet under år 1918 å tilläggsstat för samma år under fjärde huvudtiteln
ett förslagsanslag av högst 18,365,000 kronor.

Efter det inom lantförsvarsdepartementet vissa uppgifter utarbetats
rörande omfattningen av den neutralitetsvakt, som under år 1919 kunde
förväntas bliva erforderlig, anmodades arméförvaltningen den 26 oktober
1918 att med ledning av nämnda uppgifter till Kungl. Maj:t inkomma
med förslag till beräkning av de medel, som under år 1919 kunde komma
att för lantförsvaret erfordras för tryggande av rikets neutralitet.

Med anledning härav överlämnade arméförvaltningen med särskild
skrivelse den 12 november 1918 specificerade beräkningar rörande de

3

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 36.

medel, som skulle erfordras för bestridande av de på lautförsvaret under
år 1919 belöpande neutralitetskostnaderna. Uti dessa hade inberäknats
vissa belopp för gäldande av utgifter, vilka på grund av träffade dispositioner
borde drabba 1918 års neutralitetsanslag och för vilka detta jämväl
vore beräknat, men som icke hunne utbetalas förr än under år 1919.

På grund av den inträdda förändringen i den utrikespolitiska situationen
torde det nuvarande neutralitetsskyddet böra, så fort ske kan, avvecklas.
En följd härav blir, att under år 1919 inga andra utgifter för
tryggande av rikets neutralitet behöva ifrågakomma än sådana som föranledas
dels av redan träffade dispositioner för neutralitetsskyddets upprätthållande,
dels av den nuvarande neutralitetsvaktens avveckling. Dessa
utgifter torde icke komma att uppgå till större belopp än att de skulle
kunna gäldas av det å tilläggsstat för innevarande år för ändamålet
beviljade anslaget. Då emellertid detta anslag, såsom varande av förslagsanslags
natur och avseende neutralitetsskyddet under innevarande år,
icke torde efter samma års utgång kunna tagas i anspråk för bestridande
av i varje fall samtliga under år 1919 förekommande utgifter, synes
riksdagens medgivande härtill böra utverkas.

Jag får alltså hemställa, det täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå
den nu pågående urtima riksdagen medgiva,

att det för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
under år 1918 å tilläggsstat för samma år under fjärde huvudtiteln uppförda
förslagsanslag av högst 18,365,000 kronor må efter utgången av
år 1918 tagas i anspråk icke blott för gäldande av sådana kostnader,
som äro en följd av under samma år eller tidigare vidtagna dispositioner
för neutralitetsskyddets upprätthållande utan jämväl för bestridande av
sådana utgifter, som kunna uppstå i samband med avvecklingen av det
nuvarande neutralitetsskyddet.»

Till denna, av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna
bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposition av
den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:
A. Lindman.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.