Kung!. Maj:ts nåd. proposition Nr 417

Proposition 1918:417

Kung!. Maj:ts nåd. proposition Nr 417.

1

Nr 417.

Kungi. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag
å tilläggsstat under nionde huvudtiteln för täckande av
vissa förskott; given Stockholms slott den 7 maj 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att

till täckande av vissa i statsrådsprotokollet omförmälda, förskottsvis
bestridda utgifter anvisa under nionde huvudtiteln å tilläggsstat
för år 1918 ett förslagsanslag, högst ........................ kronor 542,619.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

Alfred Feter sson.

Bihang Ull riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 376 käft. (Nr 417.)

1

2

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 417.

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 7
maj 1918.

Närvarande:

Hane excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,

Statsråden: PETERSSON,

SCHOTTE,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Departementschefen, statsrådet Petersson anförde:

Kungl. Maj:t har i punkten 37 under nionde huvudtiteln i den till
riksdagen avlåtua propositionen nr 2 föreslagit riksdagen att till täckande
av vissa förskott under november och december månader år 1917 å
tilläggsstat för år 1918 beräkna ett förslagsanslag, högst 90,000 kronor.

Enligt vad'' statskontoret nu anmält har nämnda ämbetsverk under
november och december månader år 1917, såvitt rörde nionde huvud -

titeln, förskjutit följande belopp, nämligen:

kostnader för fattigvårdslagstiftningskommittén......... kronor 3,860: 2 o

kostnader för hemslöjdskommittén................................. » 1,160:20

kostnader för skogslagstiftningskommittén ................ » 3,510:

kostnader för sakkunniga för utredning av frågan

om upplåtelse av kronojord till egna hem ............ » 3,386: 4 8

3

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 417.

kostnader för statens livsmedelskommission ............... kronor 5,080:

kostnader för sakkunniga för utredning angående en

förändrad bokföring rörande statens domäner m. m. » 3,984: 5 3

kostnader för sakkunniga för utredning om tillgodogörandet
av kronans fisken och jakten å viss

kronomark ........................................................................ » 1,828:41

kostnader för 1916 års torvkommitté........................... » 4,631: 80

kostnader för norrländska kolonisationskommittén ... » 24,067: 02

kostnader för sakkunniga för utredning av frågorna

om inrättande av spannmålslagerhus och kylhus » 3,325:

kostnader för lagerhusbyggnadskommissionen............ » 7,691:90

kostnader för sakkunniga för utredning angående

nya fodermedel m. m................................................... » 4,037: so

kostnader för sakkunniga för utredning angående

främjande av trädgårdsodlingen................................. » 1,728: 4 4

kostnader för sakkunniga för utredning om ändrad

organisation av lantbruksstyrelsen m. m................ » 5,098: 4 7

kostnader för 1917 års lantmäterikommission............ » 12,111:70

kostnader för sakkunniga för utredning om elektrifiering
av landsbygden................................................. » 404: 9 6

kostnader för vissa reparationsarbeten vid Garpen kerg

........ » 1,375: .

kostnader för sakkunniga för vissa utredningar om

sockerpris och sockerproduktion............................... » 1,500:

kostnader för bestridande av vikariatsersättning och
kostnader för renskrivning m. in. inom jordbruksdepartementet
...................................... » 8,000:_

kostnader för sakkunniga för utredning om taxering

av Sveriges samtliga skogar in. m........................ » 939: _

vägskatt för regala laxfisket i Torne älv .................. » 379: 92

utskylder för staten tillhöriga tomter å fiskelägena

Hunnebostrand och Bovallsstrand............................. » 72: 3 8

kostnader för militärkommenderingar till hämmande

av skogseldar .................................................................. » 4,782: 6 5

kostnader för inventering av odlingsjord å kronomark

i Norrland och Dalarna ............................................. » 38,145: 2 3

kostnader för tillsyn av regala laxfisket i Torne älv » T994: so

eller tillhopa kronor 143,095: 29.

4

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 417.

Därjämte har jag att anmäla av statskontoret gjorda framställningar
om ersättande av följande under tiden intill den 1 november
1917 utgivna förskott, nämligen:

kostnader för statens livsmedelskommission.............. kronor 218,006: 17

kostnader för folkhushållningskommissionen............... » 116,487: 89

eller tillhopa kronor 334,494: 0 6.

Dessa kostnader avse vissa arvoden och andra ersättningar åt
kommissionernas ledamöter m. m. och äro jämförliga med kommittékostnader.
De hava utbetalats från statskontoret ända sedan tiden för kommissionernas
tillsättande. Allt eftersom kommissionernas verksamhet
utvecklades, befanns detta system olämpligt, och man övergick alltmera
till att låta kommissionerna bestrida sina omkostnader av egna medel.
Sedan livsmedelskommissionens affärsdri vande verksamhet jämlikt Kungl.
Maj:ts beslut den 8 juni 1917 överflyttats till folkhushållningskommissionen,
och Kungl. Maj:t den 12 oktober 1917 bestämt, att arvodesoch
ersättningsbelopp av vad slag som helst för arbete i sistnämnda
kommission eller för dess räkning därefter skulle utanordnas av kommissionen
från tillgängliga medel, hava inga andra dylika ersättningar
utgått från statskontoret än till ledamöterna i statens livsmedelskommission
intill denna kommissions upplösning den 31 december 1917.
Nu avses att få alla dessa statskontorets förskott intill den 1 november
1917 reglerade och ersatta. Kostnaderna under november och december
1917 för statens livsmedelskommission äro upptagna i den föregående
tabellen.

Ytterligare böra nu till ersättande anmälas vissa av statskontoret
i skrivelser och utlåtanden under innevarande år tillkännagivna förskott,
som av länsstyrelser utanordnats under år 1917, nämligen:

kostnader för inventering av odlingsjord å krono -

mark i Västerbottens län ............................................ kronor 53,559: 3 3

kostnader för släckning av skogseld .......................... » 11,469: 52

eller tillhopa kronor 65,028: 8 5.

Ovan angivna tre slutsummor uppgå sammanlagt till 542,618 kronor
20 öre, som torde böra för vinnande av helt krontal avjämnas till
542,619 kronor.

Jag hemställer nu, att Eders Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen
att till täckande av ovan omförmälda, förskottsvis bestridda utgifter
anvisa under nionde huvudtiteln å tilläggsstat för år 1918 ett förslagsanslag,
högst ................................................................... kronor 542,619.

5

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 417.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen
lämna bifall samt förordnade, att proposition i ämnet
av den lydelse, bil. . . . till detta protokoll utvisar,
skulle avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:
Gösta Grönberg.

Bihang till, riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 376 höft. (Nr 417.)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.