Kung}. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 423

Proposition 1918:423

Kung}. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 423.

1

Nr 423.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anordnande

av avloppsledningar från militär etablissemang en

å Järvafältet; given Stockholms slott den 3 maj 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

''riksdagen att

dels för anordnande av avloppsledningar från militäretablissemangen

å Järvafältet å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln anvisa

ett reservationsanslag av 100,000 kronor;

dels ock för samma ändamål å extra stat för år 1919 anvisa ett

reservationsanslag av 161,000 kronor.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens

vederbörande utskott; och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.