Kung!. May.ts Nåd. Proposition Nr 28

Proposition 1918:28 - urtima

- urtima

Kung!. May.ts Nåd. Proposition Nr 28.

1

Nr 28.

Kungl. Maj;ts nådiga proposition till riksdagen med förslag
till lag angående tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen
den 17 september 1914; given Stockholms slott den
25 oktober 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen
att antaga följande

Förslag

till

Lag

angående tillägg till § 27 inom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914.

Härigenom förordnas, att till § 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17
september 1914 skall fogas ett nytt btycke av följande lydelse:

llär sådant med hänsyn till utbruten farsot eller andra utomordentliga
förhållanden prövas vara av nöden, äger Konungen förordna,
att tjänstgöring skall taga sin början eller återstående del därav fullgöras
å senare tid än i mom. 1, 2 eller 3 föreskrives.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen, enligt därå
meddelad uppgift, från trycket utkommit i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

E. A. Nilson.

3957 18 Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 28 Käft. (Nr 28.)

2

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 28.

tJtdrag av protokollet över lantförsvarsärenden, hållet inför Hans
Maj:i Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25
oktober 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,

Statsråden Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Efter gemensam beredning inom lantförsvars- och sjöförsvarsdepartementen
yttrade chefen för förstnämnda departement, statsrådet
Nilson följande:

»Uti § 27 mom. 1, 2 och 3 värnpliktslagen äro bestämmelser meddelade
rörande de värnpliktigas tjänstgöringsskyldighet i beväringen
uhder fredstid. Dessa bestämmelser a^se icke blott värnpliktstjänst*
göringens längd och fördelning på olika vapenövningar — första tjänstgöring,
repetitionsövningar, reservtruppövning — utan även tiden
för fullgörandet av ifrågavarande tjänstgöring så tillvida, att de särskilda
vapenövningarna bestämts skola taga sin början respektive full*
göras under visst år, räknat från och med det år, vederbörande värnpliktig
undergått inskrivning. Med iakttagande härav äger Kungl. Maj:t
bestäöHda tidpunkten för inryckning till de olika vapenövningarna.

Frän de i värnpliktslagen sålunda meddelade föreskrifterna rörande
tiden för tjänstgöringens fullgörande kan i administrativ väg beviljas

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 28. 3

dispens i så måtto, att enskild värnpliktig, på därom gjord framställning,
kan under vissa i värnpliktslagen närmare angivna förutsättningar
erhålla uppskov med eller hemförlovas från honom åliggande tjänstgöring,
vilket innebär ett medgivande för honom att först nästföljande
år fullgöra ifrågavarande tjänstgöring respektive återstående del därav.
En avvikelse från förut omförmälda föreskrifter i vidare omfattning
än nu nämnts kan däremot, med värnpliktslagens nuvarande avfattning,
icke äga rum.

Som bekant har landet under den sistförfluten liden varit hemsökt
av en epidemisk sjukdom, den s. k. spanska sjukan, vilken under höstens
lopp vunnit allt större utbredning och antagit en allt allvarligare karaktär.
Med anledning härav och särskilt med hänsyn till de talrika fall
av ifrågavarande sjukdom, som inträffat vid truppförbanden, har det befunnits
nödigt att ändra de fastställda tiderna för inryckning till höstens
vapenövningar. Där så författningsenligt kunnat ske, har sålunda förordnats
om Uppskov med övningarna till år 1919. Beträffande första
tjänstgöringen och repetitionsövningarna har däremot på grund av värnpliktslagens
bestämmelser ett dylikt uppskov icke kunnat ske. Första
tjänstgöringen, vilken skolat taga sin början omkring den 1 november,
har sålunda endast kunnat uppskjutas till senare tidpunkt under innevarande
år, som framdeles kommer att bestämmas. Beträffande repetitionsövningarna,
som av flera skäl icke kunde uppskjutas, ordnades
saken så, att Kungl. Maj:t, med anledning av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses
därom gjorda framställning, medgav, att vederbörande
arméfördelningschefer och kommendanten i Boden finge, enligt de närmare
bestämmelser, som meddelades i konnnandoväg och av sjukvårdsstyrelsen,
bevilja under årets repetitions-(regements-)övningar tjänstgöringsskyldig
personal tjänstledighet intill slutet av sagda övningar.

Med hänsyn därtill att förenämnda epidemi ännu icke visat någon
påtaglig återgång och då det även ur militär synpunkt möter stora svårigheter
för utbildningens ordnande, därest första tjänstgöringen skulle
taga sin början senare än omkring den 1 december, kan en förlängning in
på år 1919 av det beslutade uppskovet med nämnda tjänstgöring visa
sig vara av omständigheterna påkallad. Då emellertid, såsom förut
nämnts, värnpliktslagen lägger hinder i vägen för ett dylikt uppskovs
meddelande, torde medgivande härtill böra inhämtas av den inom kort
sammanträdande urtima riksdagen. I betraktande därav, att framdeles
likartade situationer kunna inträda vid eu tidpunkt, då riksdagen icke är
samlad, synes ifrågavarande medgivande böra utvidgas till ett mera
allmänt bemyndigande för Kungl. Maj:t att, där sådant med hänsyn till

4

KungI. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 28.

utbruten farsot eller andra utomordentliga förhållanden prövas vara
av nöden, förordna, att värnpliktstjänstgöring skall taga sin början eller
återstående del därav fullgöras å senare tid än i § 27 mom. 1, 2 eller 3
värnpliktslagen föreskrives.

Därest med tillämpning av nu angivna bestämmelse uppskov med
första tjänstgöringen till ett följande år meddelas, kan det, med hänsyn
till svårigheterna att låta beväringsrekrytskola och repetitionsövningar
samtidigt pågå, bliva önskvärt, att den i lagen stadgade tiden för första
tjänstgöringen med erforderligt antal dagar avkortas. Då emellertid
tillfälle alltid finnes att till riksdagens prövning hänskjuta sådan fråga,
torde något] stadgande om befogenhet för Kungl. Maj:t att härutinnan
besluta icke i detta sammanhang vara erforderligt.

Den nya bestämmelsen torde lämpligen böra erhålla formen av ett
tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen».

Departementschefen uppläste härefter ett i enlighet med vad ''sålunda
anförts inom departementet upprättat »Förslag till lag angående
tillägg till § 21 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914» samt
hemställde, att samma förslag måtte genom proposition föreläggas riksdagen
till antagande.

Till denna, av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna
bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposition av
den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:
A. Lindman.

Stockholm. K. L. Beckmans Boktr., 1918.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.