KungI. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 311

Proposition 1918:311

KungI. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 311.

I

Nr 311.

Katigt. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående

ändring i avlöningsstaten för förste provinsialläkare och

provinsialläkare in. in.; given Stockholms slott den 19

april 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

civilärenden för denna dag vill Kung! Maj:t härmed föreslå riksdagen

dels medgiva, att å avlöningsstaten för förste provinsialläkare och

provinsialläkare må från och med år 1919 uppföras ytterligare trettiotvå

provinsialläkare, en var med en årlig avlöning av 4,000 kronor, därav

3,000 kronor lön och 1,000 kronor tjänstgöringspenningar, vartill kunna

komma två ålderstillägg å lönen, det ena med 500 kronor efter fem år

och det andra, jämväl med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.