Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 24

Proposition 1918:24 - urtima

- urtima
Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 24.

1

Nr ii.

Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till

lag, innefattande vissa bestämmelser i syfte att begränsa

inom landet tillgängligt kapitals användning för bolagsändamål;

given Stockholms slott den 25 oktober 1918.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet föfda protokoll

vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå

riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag, innefattande vissa

bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt kapitals

användning för bolagsändamål.

De till ärendet hörande handlingar skola riksdagens vederbörande

utskott tillhandahållas; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all

kungl. nåd och ynnest städse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.