Kungl. Majds nåd. proposition nr 32

Proposition 1918:32 - urtima

- urtima
Kungl. Majds nåd. proposition nr 32.

1

Nr 32.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag

om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökning slag en, lag

om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning,

pension eller livränta, lag om ändrad lydelse av

2 kap. 9 § strafflagen och lag om ändrad lydelse av 30 §

konkurslagen; given Stockholms slott den 8 november 1918.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll

vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå riksdagen

att antaga härvid fogade förslag till lag om ändrad lydelse av 65

och 67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917

om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.