Kungl. Maj:ts nåd. 'proposition År 419

Proposition 1918:419

Kungl. Maj:ts nåd. ''proposition År 419.

1

Nr 419.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till

ny avlöning sstat för statistiska centralbyrån m, m.; given

Stockholms slott den Sfi april 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

tinansärenden för denna dag, vill Kungl. Magt föreslå riksdagen att

dels godkänna det av chefen för finansdepartementet framlagda förslaget

till ordinarie avlöningsstat för statistiska centralbyrån, att tillämpas

från och med år 1919, ävensom de villkor och bestämmelser, vilka av honom

föreslagits för åtnjutande av de i förenämuda stat upptagna avlöningar;

dels förklara,

att en var, som med eller efter ingången av år 1919 tillträder

ordinarie befattning vid statistiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.