Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 20

Proposition 1918:20 - urtima

- urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 20.

1

Nr 20.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra
krigstidstillägg för senare Jialvåret av 1918 samt tillsvidare
under år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen
eller i dess verk; given Stockholms slott den 25 oktober
1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
finansärenden denna dag vill Kungl. Maj:t härmed till riksdagens prövning
framställa förslag därom*

att för tiden från och med den 1 juli till och med den 31 december
1918 samt tillsvidare under år 1919 ett extra krigstidstillägg, utgående
enligt de i propositionen nr 1 i avseende å befattningshavare i statens
tjänst föreslagna grunder, tillerkännes befattningshavare vid riksgäldskontor,
riksdagens bibliotek och riksdagens hus, justitieombudsmannen
och befattningshavare vid justitieombudsmannens expedition, militieombudsmannen
och befattningshavare vid militieombudsmannens expedition
samt befattningshavare vid riksbanken och Tumba bruk.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

F. V. Thorsson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 saml. 20 höft. (Nr 20.) 1

2

Kuwjl. Maj:ts nåd. proposition Nr 20.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25
oktober 1918.

N ärvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Thorsson anförde:

Med anledning av en inom riksdagen väckt motion och andra till
riksdagen inkomna framställningar har 1918 års lagtima riksdag, på
sätt av dess skrivelser nr 73 och 74 framgår,

l:o) dels medgivit, att krigstidstillägg och krigstidshjälp enligt de
grunder, som av riksdagen fastställts att gälla i avseende å befattningshavare
i statens tjänst, finge under år 1918 utgå till befattningshavare
vid riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek och riksdagens hus,
dels ock bemyndigat fullmäktige i riksgäldskontoret att för ifrågavarande
ändamål av förslagsanslaget till avlöningar och pensioner m. m. vid
riksgälds- och riksdagsförvaltningen använda erforderliga belopp;

3

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 20.

2:o) dels medgivit, att krigstidstillägg och krigstidshjälp finge
under år 1918 utgå till justitieombudsmannen och befattningshavare vid
justitieombudsmannens expedition enligt ovan angivna grunder, dels ock
bemyndigat justitieombudsmannen att för ifrågavarande ändamål av förslagsanslaget
till avlöning, resekostnader och expenser för justitieombudsmannen
och hans expedition använda erforderliga belopp;

3:o) dels medgivit, att krigstidstil]ägg och krigstidshjälp finge under
år 1918 utgå till militieombudsmannen och befattningshavare vid militieombudsmannens
expedition enligt ovan angivna grunder, dels ock bemyndigat
militieombudsmannen att för ifrågavarande ändamål av förslagsanslaget
till avlöning, resekostnader och expenser m. m. för militieombudsmannen
och hans expedition använda erforderligt belopp;

4:o) dels slutligen bemyndigat fullmäktige i riksbanken att för
beredande under år 1918 av krigstidstillägg och krigstidshjälp åt befattningshavare
vid riksbanken samt vid Tumba bruk enligt ovan angivna
grunder av riksbankens medel använda erforderligt belopp.

För kännedom om innehållet i merberörda grunder för krigstidstilläggets
och krigstidshjälpens utgående tillåter jag mig hänvisa till
kungörelsen den 22 mars 1918 (Svensk författningssamling nr 138)
angående krigstidstillägg och krigstidshjälp under år 1918 åt befattningshavare
i statens tjänst.

Kostnaderna för krigstidstillägget och krigstidshjälpen för nu
ifrågavarande personal hava, såsom framgår av riksdagens första särskilda
utskotts utlåtande nr 7, för år 1918 beräknats på följande sätt:

för riksbanken med Tumba bruk.................. omkring kronor 608,000:

j> riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek

och riksdagens hus .............................. » » 70,000:

» justitieombudsmannen och hans expedition
............................................................ » » 7,500:

» militieombudsmannen och hans expedition
........................................................... )> » 6,600:

eller tillhopa omkring kronor 692,100:

Sedermera har riksdagen, enligt särskilda skrivelser nr 350 och
351 till fullmäktige i riksgäldskontoret och riksbanken, medgivit,

att såsom förskott i avräkning å det krigstidstillägg, som för år
1919 kunde varda tillerkänt befattningshavare vid riksgäldskontoret,
riksdagens bibliotek och riksdagens hus, justitieombudsmannen, militieombudsmannen
och befattningshavare vid deras expeditioner samt be -

4

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 20.

fattningshavare vid riksbanken och Tumba bruk, finge, intill dess riksdagen
fattat beslut om sistberörda krigstidstillägg, utbetalas vad som
enligt riksdagens skrivelser nr 73 och 74 skolat till respektive befattningshavare
såsom krigstidstillägg vid utgången av varje avlöningsperiod
utbetalas, därest i samma skrivelser meddelade bestämmelser varit
för år 1919 gällande, dock att dylikt förskott icke finge utgå å den
s. k. grundplåten; samt

att erforderliga belopp finge för ändamålet förskjutas av de medel,
som i riksdagens berörda skrivelser angivits, för att sedermera ersättas
av medel, som riksdagen kunde komma att anvisa till krigstidstillägg och
krigstidshjälp för år 1919 åt ifrågavarande befattningshavare.

Av skäl, för vilka jag förut denna dag närmare redogjort, har jag
nu ansett mig föranlåten att för Kungl. Maj:t framlägga förslag om
tilldelande åt i statens tjänst anställda befattningshavarna av ett extra
krigstidstillägg att utgå för senare hälften av innevarande år samt tillsvidare
under år 1919, intill dess sagda års riksdag hunnit fatta beslut
i frågan; och har Kungl. Maj:t, med bifall till vad jag i d}dikt hänseende
hemställt, beslutat att i en med nr 1 betecknad proposition föreslå
den nu sammanträdande urtima riksdagen att

I) för beredande av extra krigstidstillägg för tiden från och med
den 1 juli till och med den 31 december 1918 åt sådana befattningshavare,
som avses i Kungl. Majits kungörelse den 22 mars 1918 (Svensk
författningssamling nr 138) angående krigstidstillägg och krigstidshjälp
under år 1918 åt befattningshavare i statens tjänst

a) å extra tilläggsstat för år 1918 anvisa såsom förslagsanslag

under

andra huvudtiteln .....

...... kronor

600,000

»

tredje »

...... »

50,000

fjärde »

...... »

5,325,000

»

femte »

...... »

2,375,000

sjätte »

...... »

1,500,000

»

sjunde »

...... »

1,550,000

»

åttonde »

...... »

1,700,000

nionde »

...... y>

390,000

b) medgiva, att i fråga om befattningshavare vid verk och institutioner,
för vilka anslag här ovan icke beräknats, extra krigstidstillägg
må utgå av de medel, av vilka verkets eller institutionens omkostnader
i övrigt bestridas;

c) å extra tilläggsstat för år 1918 anvisa ett förslagsanslag högst
11,000,000 kronor att av tillfälliga lånemedel mot återbetalningsskyldighet
utanordnas till statens järnvägar;

5

Kungl. Maj;ts nåd. proposition Nr 20.

II) förklara, att det extra krigstid stillägget skall utgå med eu tredjedel
av de å 1918 års senare hälft belöpande avlöningsförmåner, varå
krigstidstillägget beräknas, eller, där beloppet enligt denna beräkningsgrund
skulle understiga 300 kronor, för samma tid räknat, med sistnämnda
eller däremot svarande belopp, dock med iakttagande att, ingen
må uppbära mera än 4 kronor 50 öre per dag, ej heller mera än hälften
av de avlöningsförmåner, varå krigstidstillägget beräknas;

III) besluta, att i fråga om det extra krigstidstillägget skall i övrigt
i tillämpliga delar gälla vad i nyss berörda kungörelse finnes beträffande
krigstidstil lägg stadgat; samt

IV) medgiva

a) att såsom förskott i avräkning å det krigstidstillägg, som kan
varda befattningshavare i statens tjänst för år 1919 beviljat, må under
sistnämnda år, intill dess kungörelse om sådant krigstidstillägg utfärdats
och trätt i kraft, utbetalas, utöver vad av 1918 års lagtima riksdag i
sådant avseende medgivits, extra krigstidstillägg enligt ovan angivna
grunder; och

b) att härför erforderliga belopp må utgå

beträffande befattningshavare vid verk och institutioner, för vilka
särskilt anslag för beredande av krigstidstillägg och krigstidshjälp under
år 1918 icke av sagda års lagtima riksdag beräknats, av de medel, av
vilka verkets eller institutionens omkostnader för övrigt bestridas; samt

beträffande övriga befattningshavare av de medel, som för beredande
av krigstidstillägg och krigstidshjälp för år 1919 blivit å 1919 års riksstat
särskilt avsatta.

I händelse av bifall helt eller delvis till den av Kungl. Maj:t sålunda
beslutade propositionen torde det, med hänsyn till att av 1918
års lagtima riksdag samma grunder för krigstidstilläggets och krigstidshjälpens
utgående stadgats i avseende å befattningshavarna i statens
tjänst samt ovannämnda hos riksdagen eller i dess verk anställda personal,
få anses med billigheten överensstämmande, att jämväl sist omförmälda
personal kommer i åtnjutande av förmånen av ett extra krigstidstillägg
under år 1918 samt tillsvidare under år 1919, intill dess
sagda års riksdag hunnit fatta beslut i frågan, att utgå enligt de grunder,
som i motsvarande avseende kunna varda gällande för statens befattningshavare.

Beträffande kostnaderna för ett dylikt extra krigstidstillägg för
den hos riksdagen och dess verk anställda personalen har jag icke
varit i tillfälle att verkställa några närmare beräkningar. Någon ledning
för uppskattandet av kostnaderna synes mig emellertid kunna hämtas
Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 20 käft. (Nr 20.) 2

Departements chefen.

6

Kung!. Maj:ts nåd. proposition Nr 20.

från en jämförelse mellan det belopp, 94,000,000 kronor, vartill det av
1918 års lagtima riksdag i form av krigstidstillägg och krigstidshjälp
beslutade dyrtidsbidraget till statens befattningshavare för samma år beräknats
uppgå, och det belopp, 30,000,000 kronor, vartill enligt de av
Kungl. Maj:t föreslagna grunder det extra krigstidstillägget till samma
befattningshavare för senare halvåret 1918 beräknats komma att belöpa
sig. Det extra krigstidstillägget skulle, såsom framgår av de anförda siffrorna,
här uppgå till cirka 32 procent av totalsumman av krigstidstillägg
och krigstidshjälp till motsvarande befattningshavare enligt lagtima riksdagens
beslut. Med antagande att, i avseende å personalen hos riksdagen
och dess verk, relationen mellan kostnaderna för det extra krigstidstillägget
och kostnaderna för de redan beviljade dyrtidsbidragen
ställa sig på enahanda sätt, skulle, då kostnaderna för sist omförmälda
dyrtidsbidrag, såsom redan nämnts, för år 1918 uppskattats till omkring
692,100 kronor, utgifterna för det extra krigstidstillägget, i vad detsamma
avser senare hälften av sistnämnda år, kunna beräknas givetvis
i hög grad approximativt till omkring 220,000 kronor.

Kostnaderna för det extra krigstidstillägget till nu ifrågavarande
befattningshavare torde böra bestridas av samma medel som utgifterna
för de tidigare under året till samma befattningshavare beslutade dyrtidsbidragen.

Under åberopande av vad sålunda anförts tillåter jag mig föreslå
Eders Kungl. Maj:t att till riksdagens prövning framställa förslag därom,
att för tiden från och med den 1 juli till och med den 31 december
1918 samt tillsvidare under år 1919 ett extra krigstidstillägg, utgående
enligt de i propositionen nr 1 i avseende å befattningshavare i statens
tjänst föreslagna grunder, tillerkännes befattningshavare vid riksgäldskontoret.
, riksdagens bibliotek och riksdagens hus, justitieombudsmannen
och befattningshavare vid justitieombudsmannens expedition, militieombudsmannen
och befattningshavare vid militieombudsmannens expedition
samt befattningshavare vid riksbanken och Tumba bruk.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Magt Konungen
lämna bifall; och skulle proposition till riksdagen
avlåtas av den lydelse, bilagan litt. . . . vid detta protokoll
utvisar.

Ur protokollet:

Bengt Arfwidson.

STOCKHOLM. ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOL AU, ms

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.