Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 22

Proposition 1918:22 - urtima

- urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 22.

1

Nr 22.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra
krigstid stilla g g för senare halvåret av 1918 åt pensionsherättigade
änkor och barn efter befattningshavare hos
riksdagen eller i dess verk; given Stockholms slott den 25
oktober 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed till riksdagens
prövning framställa förslag därom,

att för tiden från och med den 1 juli till och med den 31 december
1918 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt de i propositionen
nr 3 i avseende å änkor och barn efter befattningshavare i statens
tjänst föreslagna grunder, beredes dels pensionsberättigade änkor och
barn efter delägare i bankostatens änke- och pupillkassa samt änke- och
pupillkassan vid riksbankens avdelningskontor och pappersbruk dels
ock änkor och barn, som åtnjuta pension från riksgäldskontorets änkeoch
pupillkassa, ävensom de å riksgäldskontorets pensionsstat uppförda
änkorna Anna Amalia Sandström och Hedvig Axelina Gottfrida Olivia
Levin.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

F. V. Thorsson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 saml. 22 käft. (Nr 22.) 1

2

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 22.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25 oktober
1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EdéN,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena HELLNER,

Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Thorsson anförde:

Med anledning av därom motionsvis gjord framställning har 1918
års lagtima riksdag

1) dels medgivit, att krigstidstillägg enligt de grunder, som av
riksdagen fastställts att gälla i avseende å pensionsberättigade änkor
och barn efter befattningshavare i statens tjänst, finge under år 1918
utgå till änkor och barn, som åtnjöte pension från riksgäldskontorets
änke- och pupillkassa samt till å riksgäldskontorets pension sstat uppförda
änkorna Anna Amalia Sandström och Hedvig Axelina Gottfrida
Olivia Levin, dels ock bemyndigat fullmäktige i riksgäldskontoret att
för ifrågavarande ändamål av förslagsanslaget till avlöningar och pensioner
in. m. vid riksgälds- och riksdagsförvaltningen använda erforder -

3

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 22.

ligfc belopp ävensom medgivit, att krigstidstillägget doge på en gång
utbetalas i den ordning, som av fullmäktige bestämdes, samt

2) bemyndigat fullmäktige i riksbanken att för beredande under
år 1918 av krigstidstillägg åt pensionsberättigade änkor och barn efter
delägare i bankostatens änke- och pupillkassa samt änke- och pupillkassan
vid riksbankens avdelningskontor och pappersbruk enligt ovau
angivna grunder av riksbankens medel använda erforderligt belopp
ävensom medgivit, att krigstidstillägget linge på en gång utbetalas i
den ordning, som av fullmäktige bestämdes.

För kännedom om innehållet i ovanberörda grunder för krigstidstilläggets
utgående tillåter jag mig hänvisa till kungörelsen den 22
mars 1918 (Svensk författningssamling nr 140) angående krigstidstillägg
under år 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare
i statens tjänst.

Kostnaderna för krigstidstillägget åt nu ifrågavarande änkor och
barn hava av riksdagens första särskilda utskott, såsom framgår av
dess utlåtande nr 9, beräknats till 24,400 kronor.

Av skäl, lör vilka jag förut denna dag närmare redogjort, har
jag nu ansett mig böra för Kungi. Maj:t framlägga förslag om tilldelande
åt änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst av
ett extra krigstidstillägg för senare hälften av innevarande år; och har
Kungl. Maj:t, med bifall till vad-jag sålunda hemställt, beslutat att i
en med nr 3 betecknad proposition föreslå den nu sammanträdande
urtima riksdagen att

a) för beredande av extra krigstidstillägg för tiden från och med
den 1 juli till och med den 31 december 1918 åt sådana pensionärer

. och understödstagare, som avses i Kung]. Maj:ts kungörelse den
22 mars 1918 angående krigstidstillägg under år 1918 åt pensionsberättigade
änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst, å
extra tilläggsstat för år 1918 under tionde huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag
å kronor 420,000: —;

b) förklara, att det extra krigstidstillägget skall, utan annan begränsning
med avseende å beloppet än nedan angives, till vederbörande
pensionär eller understödstagare, eller, därest denne efter juni månads
utgång avlidit, till stärbhusdelägarna utgå med en tredjedel av vad å
1918 års senare hälft belöper av den pension eller det årliga understöd,
varå krigstidstillägg beräknas enligt ovannämnda kungörelse av den 22
mars 1918; dock med iakttagande att det extra krigstidstillägget

4

Departements chefen.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 22.

dels icke må understiga 25 kronor för pensionsberättigad änka
och 15 kronor för annan pensionär eller understödstagare,
dels icke må överstiga

för pensionsberättigad änka 87 kronor 50 öre,

i fråga om pensionsberättigad änka med pensionsberättigade minderåriga
barn 87 kronor 50 öre för änkan och 25 kronor för ett vart
pensionsberättigat barn,

för pensionsberättigat minderårigt barn utan pensionsberättigad
moder 87 kronor 50 öre,

i fråga om pensionsberättigade minderåriga syskon utan pensionsberättigad
moder 87 kronor 50 öre för det första med tillägg av 25
kronor för ett vart av de övriga; samt

för annan pensionär eller understödstagare 87 kronor 50 öre; ävensom

c) besluta, att i fråga om det extra krigstidstillägget skall i
övrigt i tillämpliga delar gälla vad i nvssberörda kungörelse finnes
stadgat.

I händelse av bifall helt eller delvis till den av Kungl. Maj:t
sålunda beslutade framställningen till riksdagen torde billigheten lå
anses kräva, att ett extra krigstidstillägg för senare hälften av innevarande
år, beräknat efter enahanda grunder, som i sådant avseende
kunna varda stadgade för änkor och barn efter befattningshavare i
statens tjänst, beredes motsvarande kategorier av pensions- och understödstagare
å riksdagens stat.

Beträffande kostnaderna för ett dylikt extra krigstidstillägg åt änkor
och barn efter befattningshavare, som varit anställda hos riksdagen
eller dess verk, torde desamma åtminstone approximativt kunna beräknas
genom en jämförelse mellan det belopp, 2,000,000 kronor, vartill det av
1918 års lagtima riksdag beslutade krigstidstillägget till änkor och barn
efter befattningshavare i statens tjänst antagits komma att uppgå, och
det''belopp, 420,000 kronor, vartill enligt de av Kungl. Maj:t föreslagna
grunderna det extra krigstidstillägget till samma personalgrupp beräknats
komma att belöpa sig. Det extra krigstidstillägget för sistnämnda
personalgrupp skulle, såsom framgår av ovan anförda siffror, draga en
kostnad, uppgående till 21 procent av utgifterna för det av lagtima
riksdagen för samma personer beslutade krigstidstillägget. Under antagande
att i avseende å riksdagens pensions- och understödstagare av
nu ifrågavarande slag relationen mellan kostnaderna för det extra och
det redan beviljade krigstidstillägget ställer sig på enahanda sätt, skulle,

Klint)!,. Maj:ts nåd. proposition Nr 22. 5

då kostnaderna för sist omförmälda tillägg, såsom redan nämnts, uppskattats
till omkring 24,400 kronor, utgifterna för det extra krigstidstillägget
kunna approximativt beräknas till 5,000 kronor.

Kostnaderna för ett extra krigstidstillägg åt riksdagens nu ifrågavarande
pensions- och understödstagare torde böra bestridas av samma
medel som utgifterna för det av årets lagtima riksdag beslutade dyrtidstillägget
åt samma personer.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört finner jag mig böra
föreslå Eders Kungl. Maj:t att till riksdagens prövning framställa förslag
därom,

att för tiden från och med den 1 juli till och med den 31
december 1918 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt de i
propositionen nr 3 i avseende å änkor och barn efter befattningshavare
i statens tjänst föreslagna grunder, beredes dels pensionsberättigade
änkor och'' barn efter delägare i bankostatens änke- och pupillkassa
samt änke- och pupillkassan vid riksbankens avdelningskontor och pappersbruk
dels ock änkor och barn, som åtnjuta pension från riksgäldskontorets
änke- och pupillkassa, ävensom de å riksgäldskontorets pensionsstat
uppförda änkorna Anna Amalia Sandström och Hedvig Axelina
Gottfrida Olivia Levin.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen
lämna bifall; och skulle proposition till riksdagen avlåtas
av den lydelse, bilagan litt. . . . vid detta protokoll
utvisar. ,

Ur protokollet :
Bengt Arfwidson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 22 käft. (Nr 22.)

2

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.