Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 300

Proposition 1918:300

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 300.

1

Nr 300.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag
om upphävande av förordningen den 4 maj 1855 angående
vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande;
given Stockholms slott den 16 april 1918.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll
vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå
riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag om upphävande av
förordningen den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens
upprätthållande.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 365 höft. (nr 300.)

1

2

Kungl. Maj it s nåd. proposition nr 300.

Förslag till Lag om

upphävande av förordningen den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter

till kyrkotuktens upprätthållande.

Härigenom förordnas, att förordningen den 4 maj 1855 angående
vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande skall upphöra att gälla.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 300.

3

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Magt Konungen i statsrådet å Stockholms slott
fredagen den 22 mars 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Departementschefen statsrådet Löfgren anförde efter gemensam beredning
med chefen för ecklesiastikdepartementet följande:

»I skrivelse till Kungl. Maj:t den 27 mars 1917 har riksdagen tillkännagivit,
att riksdagen, i anledning av väckt motion, för sin del beslutat,
att förordningen den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter till
kyrkotuktens upprätthållande skall upphävas..

Över riksdagens skrivelse hava infordrade utlåtanden avgivits av
domkapitlen samt Stockholms stads konsistorium och hovkonsistorium,
vilka myndigheter icke haft något att erinra mot att ifrågavarande författning
sättes ur kraft.

Lika med riksdagen och nämnda kyrkliga myndigheter anser även
jag, att 1855 års förordning bör upphöra att gälla. Härvid får jag

4

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 300.

erinra, att genom lagen den 24 mars 1916, innefattande ändring i gällande
stadganden om nattvardsgång, upphävts vad i nämnda förordning är
stadgat om påföljd för den, som gått oskaftad till nattvarden.

Som ifrågavarande författning är av kyrkolags natur, erfordras för
densammas upphävande samtycke jämväl av allmänt kyrkomöte. Då
emellertid sådant möte icke ansetts böra allenast för detta ärende sammankallas,
har det av 1917 års riksdag framställda förslaget om nämnda
förordnings upphävande icke kunnat före början av innevarande års
riksdag av Kungl. Maj:t bifallas och utfärdas såsom lag, till följd varav
förslaget jämlikt bestämmelsen i mom. 2 av § 87 regeringsformen
förfallit.

Genom Kungl. Maj:ts brev den 15 innevarande mars har allmänt
kyrkomöte sammankallats till nästkommande juni månad. Vid sådant
förhållande torde frågan om upphävande av 1855 års förordning böra
ånyo upptagas för att hänskjutas till den nu samlade riksdagen samt
därefter underställas det snart sammanträdande kyrkomötet.»

Föredraganden uppläste därefter ett inom justitiedepartementet
upprättat förslag till lag om upphävande av förordningen den 4 maj 1855
angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande; och hemställde
föredraganden, att över förslaget, som var av den lydelse bilaga vid
detta protokoll utvisar, lagrådets utlåtande måtte för det i § 87 regeringsformen
omförmälda ändamål inhämtas genom utdrag av protokollet.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna
bifall.

Ur protokollet:

%

C. G. Bruno.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 300.

5

Bilaga.

Förslag

till

Lag

om upphävande av förordningen den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter
till kyrkotuktens upprätthållande.

Härigenom förordnas, att förordningen den 4 maj 1855 angående
vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande skall upphöra att
gälla.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

6

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 300.

Utdrag av protokollet, hållet i Kung!. Maj:ts lagråd måndagen den
15 april 1918.

Närvarande:

Justi tieråden Gullstrand,
von Seth,

Wedberg,

Regeringsrådet Planting-Gyllenbåga .

Enligt lagrådet tillhandakommit utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden,
hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den
22 mars 1918, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle
för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas över upprättat
förslag till lag om upphävande av förordningen den 4 maj 1855 angående
vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet
av ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning, docenten Martin Fehr.

Lagrådet lämnade förslaget utan anmärkning.

Ur protokollet:
Erik Öländer.

Kungl. MajUs nåd. proposition nr 300.

7

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans May.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott tisdagen
den 16 april 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Chefen för justitiedepartementet statsrådet Löfgren anmälde lagrådets
den 15 april 1918 avgivna utlåtande över det den 22 mars 1918
till lagrådet remitterade förslaget till lag om upphävande av förordningen
den 4 maj 1855 angående vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande;
och hemställde föredraganden, att förslaget, som av lagrådet
lämnats utan anmärkning, måtte, jämlikt § 87 regeringsformen, genom
proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna, av statsrådets övriga ledamöter
biträdda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungenförordna,
att till riksdagen skulle avlåtas proposition
av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Harry Guldberg.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.