Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 33

Proposition 1918:33 - urtima

- urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 33.

1

Nr 33.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag
till nordiska museet för beredande av extra krigstidstillägg
för senare halvåret 1918 åt museets personal;
given Stockholms slott den 15 november 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden
för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen
att, till förstärkande av det utav riksdagen för år 1918 till nordiska
museet anvisade anslag å 80,000 kronor, till nämnda museum, utöver på
tilläggsstat för år 1918 anvisat förslagsanslag av högst 20,000 kronor,
ytterligare anvisa på extra tilläggsstat för år 1918 ett förslagsanslag, högst,
16,850 kronor, att på de villkor, Kungl. Maj:t föreskriver, utgå till nordiska
museets nämnd för beredande av extra krigstidstillägg för tiden
från och med den 1 juli till och med den 31 december 1918 åt museets
personal.

De till ärendet hörande handlingarna skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

Värner Rydén.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 32 käft. (Nr 33.)

1

2

Kunql. Maj:U Nåd. Proposition Nr 83.

Anslag till
nordiska museet
för
beredande av
extra krigstidstill&gg

för senare
habiret 1918
kt museets
personal.

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans Ma:jt
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 15 november

1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Edén,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Schotte,

Petkén,

Nilson,

Löfgken,

friherre Palmstierna,

RyDÉN,

Undén,

Thorsson.

Chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Rydén föredrog en
framställning om anslag till nordiska museet för beredande av ytterligare
krigstidstillägg eller krigstidshjälp under år 1918 åt museets personal och
anförde därvid följande:

Till nordiska museet har riksdagen under en lång följd av år beviljat
ett anslag på extra stat. Detta anslag utgick för vartdera av åren 1912
och 1913 med 70,000 ki’onor samt för vart och ett av åren 1914—1918
med 80,000 kronor. För år 1919 har till enahanda ändamål anvisats ett
förslagsanslag, högst 120,000 kronor. I den skrivelse av den 12 september
1917, däri nordiska museets nämnd anhöll om beredande av anslag
för år 1919, yttrade nämnden, bland annat:

Vid beviljandet år 1913 av det till nordiska museet utgående statsanslaget, varigenom
detta anslag höjdes från 70,000 kronor till 80,000 kronor, uttalade riksdagen

3

Kungl. Maj.-ts Ndrl. Proposition Nr 33.

sin bestämda förväntan, att tjänstemännens vid nordiska mugeet och livrustkainmaren
löner skulle regleras i överensstämmelse med tjänstemännens vid statens med nordiska
museet jämförliga nyreglerade verk. Sådan lönereglering genomfördes på grund härav
från och med år 1914.

Sedan på grund av 1917 års riksdags beslut vissa statstjänstemäns löner givits
tillskott i enlighet med av riksdagen fastställda principer, bar nordiska museets nämnd
ansett sig skyldig att tilldela tjänstemän och befattningshavare vid museet och livrustkammaren
krigstidstillägg och krigstidsbjälp enligt samma principer.

Under förutsättning att enahanda grunder för krigstidstilläggs och krigstidshjälps
utgående, som gällt under år 1917, komme att tillämpas även under år 1919, beräknade
nämnden, att samtliga av dyrtiden förorsakade merutgifter för nordiska museet
under sistnämda år i förhållande till år 1914 skulle belöpa sig till något mer än
40,000 kronor. Eu ökning av det till museet utgående statsanslaget till 120,000 kronor
vore därför erforderlig.

För den händelse Kungl. Maj:t emellertid skulle komma att föreslå riksdagen
ändrade grunder för till statens tjänstemän och befattningshavare utgående krigstidstillägg
och krigstidshjälp, varigenom en höjning eventuellt skulle komma att beviljas
dessa utöver år 1917 utgående belopp, anhöll nämnden, att Kungl. Maj:t täcktes av
riksdagen äska ett så mycket högre anslag till nordiska museet för år 1919, som svarade
emot sådan eventuell ökning av till statens tjänstemän och befattningshavare utgående
krigstidstillägg och krigstidshjälp.

I utlåtande den 2 november 1917 yttrade statskontoret — som icke
hade något att erinra mot att till museet å 1919 års riksstat uppfördes
ett till 120,000 kronor förhöjt anslag — att, enär det då ännu icke kunde
bedömas, huruvida och till vilket belopp krigstidstillägg och krigstidshjälp
kunde anses böra utgå jämväl under år 1919, museinämndens framställning
om en eventuell ytterligare höjning av 1919 års anslag icke borde vinna
bifall. Men då av handlingarna i ärendet framginge — fortsatte statskontoret
— att museets personal för år 1917 åtnjöte krigstidstillägg och
krigstidshjälp med belopp, uppgående till något över 19,000 kronor, utan
att någon motsvarande ökning i statsanslaget ifrågakommit, samt att museinämnden
torde hava för avsikt att även för år 1918 bevilja sådan tillfällig
löneförhöjning, syntes det kunna ifrågasättas, om ej, för beredande
av möjlighet för museipersonalen att under år 1918 komma i åtnjutande
av krigstidstillägg och krigstidshjälp till skäligt belopp, ett extra förslagsanslag,
högst 20,000 kronor, borde å tilläggsstat för år 1918 uppföras såsom
förstärkning i museets statsanslag för samma år.

Med anledning av statskontorets sistberurda yttrande beslöt Kungl.
Maj:t på min hemställan föreslå 1918 års lagtima riksdag att till förstärkande
av det utav riksdagen för år 1918 till nordiska museet anvisade
anslag å 80,000 kronor till nämnda museum anvisa på tilläggsstat för år
1918 ett förslagsanslag, högst 20,000 kronor, att på de villkor, Kungl.
Maj:t föreskreve, utgå till nordiska museets nämnd för beredande av krigs -

4

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition Nr 33.

tidstillägg och krigstidshjälp för nämnda år åt museets personal. Denna
framställning bifölls av riksdagen.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 22 juli 1918 ställdes sistberörda på
1918 års tilläggsstat beviljade anslag till museinämndens förfogande, under
villkor att nämnden för år 1918 till museets personal utbetalade krigstidstillägg
och krigstidshjälp med den procentsats och för övrigt med iakttagande
i tillämpliga delar av de grunder, som genom kungörelse den 22
mars 1918 (nr 138) fastställts att gälla för tilldelande av krigstidstillägg
och krigstidshjälp under år 1918 åt befattningshavare i statens tjänst.

I skrivelse den 23 oktober 1918 har nu nordiska museets nämnd
meddelat, att för uppfyllande av det utav Kungl. Maj:t föreskrivna villkoret
krigstidstillägg och krigstidshjälp för år 1918 komme att till nordiska
museets befattningshavare utbetalas med ett sammanlagt belopp av
51,213 kronor, och att således utöver det av riksdagen anvisade anslaget
å 20,000 kronor måste för ändamålet anskaffas ytterligare 31,213 kronor.

Enligt en i skrivelsen intagen tablå fördela sig museets ifrågavarande
utgifter på följande sätt:

å lönestat I: tjänstemän vid nordiska museet:

krigstidstillägg................................................. kronor 20,845: —

krigstidshjälp ................................................. » 120: —

grundplåt........................................................... > 8,760: — 29,725: —

å lönestat II: vaktpersonal m. fl. vid nordiska museet:

krigstidstillägg................................................... kronor 9,729: —

krigstidshjälp.................................................... » 3,090: —

grundplåt.......................................................... » 8.669: — 21,488: —

Summa kronor 51,213: —

I samma skrivelse har nämnden vidare — under erinran om Kungl.
Maj:ts beslut att förelägga riksdagen, samlad till urtima riksmöte, förslag
om förhöjda anslag till krigstidstillägg under år 1918 till statens
befattningshavare och pensionärer — anmält, att nordiska museet, som
på grund av dyrtiden motsåge en betydande brist i 1918 års budget,
icke förfogade över medel till beredande åt sin personal av ytterligare
krigstidstillägg eller krigstidshjälp under samma år. Då det emellertid
enligt nämndens mening vore önskvärt att upprätthålla grundsatsen, att
nordiska museets personal skulle i avlöningshänseende vara likställd med
motsvarande befattningshavare i statens tjänst, har nämnden anhållit, att
för nyssberörda ändamål erforderligt anslag måtte äskas av riksdagen på
tilläggsstat för år 1918.

Kungl. Maj:t» Nåd. Proposition Nr 33. .5

Häröver har statskontoret den 5 november 1918 avgivit infordrat utlåtande,
däri anförts, bland annat:

Det. vill synas statskontoret, som om ett bifall till museinämndens föreliggande
framställning allenast iunebure en konsekvens av den ståndpunkt, Kungl. Maj:t och
riksdagen sålunda redan intagit till frågan om krigstidstillägg och krigstidsbjälp åt
befattningshavare vid nordiska museet under år 1918.

Med hänsyn härtill och då, enligt vad av nämnden uppgivits, museet icke blott
har att för beredande åt sin personal av dylika avlöningstillägg under år 1918 vidkännas
en merutgift utöver det för ändamålet anvisade statsanslaget av icke mindre
än 31,213 kronor, utan även har att på grund av dyrtiden motse en betydande brist
i museets stat för nämnda år, finner sig statskontoret för siu del böra tillstyrka, att
av statsmedel ställes till nämndens förfogande erforderligt belopp för beredande åt
befattningshavare vid museet av extra krigstidstillägg för tiden den 1 juli—den 31
december 1918 enligt enahanda grunder, som kunna varda av riksdagen beslutade med
avseende å sådant krigstidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst.

Under förutsättning således att det av Kungl. Maj:t i proposition nr 1 till den
nu samlade urtima riksdagen framlagda förslag angående extra krigstidstillägg för
senare halvåret av år 1918 åt befattningshavare i statens tjänst vinner riksdagens bifall,
torde det anslag, varom nu är fråga, med hänsyn till de av museinämnden lämnade
uppgifter rörande utgifterna för det procentuella krigstidstillägget åt museets
personal under år 1918, böra beräknas till i runt tal 15,300 kronor \}j2 X (20,845: —
+ 9,729: —)], och synes berörda anslag i likhet med motsvarande anslag å tilläggsstaten
för år 1918 böra betecknas såsom förslagsanslag, högst.

I en till ecklesiastikdepartementet sedermera insänd, av nordiska museets
ekonomichef uppgjord promemoria har meddelats, att i det belopp av
51,213 kronor, som enligt museinämndens omförmälda skrivelse skulle
under år 1918 utbetalas i krigstidstillägg och krigstidshjälp åt nordiska
museets befattningshavare, icke kommit att inberäknas motsvarande förmåner
för livrustkammarens personal — som hittills av museet tillgodosetts
med krigstidstillägg och krigstidshjälp i likhet med nordiska museets
egen personal. För år 1918 hade livrustkammarens personal att åtnjuta
dyrtidstillägg enligt följande beräkning:

krigstidstillägg............................................................ kronor 3,109: —

krigstidshjälp ............................................................. > 450: —

grundplåt...................................... > 1,825: -

Summa kronor 5,384: —

Såsom statskontoret erinrat, har Kungl. Maj:t till 1918 års urtima
riksdag framlagt förslag om extra krigstidstillägg för senare halvåret av
1918 åt befattningshavare i statens tjänst. Enligt detta förslag skulle
extra krigstidstillägg i allmänhet utgå med 33V3 procent på varje° befattningshavares
löneförmåner under sagda tid. Enahanda skäl, som anförts

Departe mentschefeu -

''6

Éungl. Majfts Nåd. Proposition Nr 33.

till stöd för ifrågavarande förslag, kunna jämväl andraga» till förmån för
ett ökat krigstidstillägg åt nordiska museets personal. På grund härav
och då det vitsordats, att nordiska museet saknar medel för ändamålet,
anser jag i likhet med statskontoret, att ett bifall till den nu föreliggande
framställningen skulle stå i god överensstämmelse med den av Kungl.
Maj:t och riksdagen redan intagna ståndpunkten i fråga om krigstidstilllägg
under år 1918 åt berörda personal. Det anslag, som av förevarande
anledning bör äskas hos riksdagen, har av statskontoret beräknats till
15,287 kronor. På grund av innehållet i förenämnda, från museets ekonomichef
inkomna promemoria bör nämnda summa av 15,287 kronor ökas
med ett belopp av 1,554 kronor, ungefär motsvarande utgifterna för extra
krigstidstillägg åt livrustkatnmarens personal under andra halvåret 1918.
Hela det erforderliga beloppet utgör alltså 16,841 kronor, avrundat till
16,850 kronor.

Därest riksdagen skulle företaga någon ändring i de av K ungl. Maj:t
föreslagna grunderna för det extra krigstidstilläggets utgående, torde en
jämkning i detta belopp böra företagas, men då riksdagens beslut ännu
ej föreligger och ärendet från Kungl. Maj:ts sida kräver skyndsam handläggning,
torde framställningen till riksdagen få stanna vid ett åskande
av nyss nämnda belopp av 16,850 kronor.

På grund av det anförda hemställer jag, att Eders Kungl. Maj:t måtte
föreslå den nu pågående urtima riksdagen

att, till förstärkande av det utav riksdagen för år
1918 till nordiska museet anvisade anslag å 80,000
kronor, till nämnda museum, utöver på tillåggsstat för
år 1918 anvisat förslagsanslag av högst 20,000 kronor,
ytterligare anvisa på extra tillag g sstat för år 1918 ett
förslagsanslag, högst, 16,850 kronor, att på de villkor,
Kungl. Maj:t föreskriver, utgå till nordiska museets
nämnd för beredande av extra krigstidstillägg för tiden
från och med den 1 juli till och med den 31 december
1918 åt museets personal.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan
biföll Hans Maj:t Konungen; och skulle proposition
av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar,
avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

_______Harald Frisk.

Stockholm 1918, Ivar Haeggströms Boktryckeri A. B

186117

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.