Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 37

Proposition 1918:37 - urtima

- urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 37.

1

Nr 37.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående
dispositionen av det å tilläggsstat för är 1918 under
femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av
kostnader för tryggande av rikets neutralitet; given
Stockholms slott den 3 december 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen
medgiva,

att det för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
under år 1918 å tilläggsstat för samma år under femte huvudtiteln uppförda
förslagsanslag, högst 14,350,000 kronor må, i den mån anslaget
ej blivit avsatt för framtida användning, efter utgången av år 1918
tagas i anspråk icke blott för gäldande av sådana kostnader, som bero
av eller stå i samband med tidigare åtgöranden för neutralitetsskyddets
upprätthållande, utan jämväl för bestridande av sådana utgifter, som
föranledas av det nuvarande neutralitetsskyddets avveckling.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Erik Palmstierna.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 36 höft. (Nr 37.) 4 48i

Kung!. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 37.

2

Utdrag av protokollet över sjöförsvar särenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
den 3 december 1918.

N ärvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,

Statsråden: Petersson,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Undén,

Thorsson.

Departementschefen, statsrådet friherre Palmstierna anförde härefter
följande.

Med anledning av Kungl. Majtts därom gjorda framställning beviljade
1918 års riksdag för bestridande av kostnader för tryggande av
rikets neutralitet under år 1918 å tilläggsstat för samma år under femte
huvudtiteln ett förslagsanslag, högst 14,350,000 kronor. Därjämte beslöt
riksdagen, att av detta anslag ett belopp av 2,000,000 kronor skulle
avsättas för att användas, på sätt framdeles kunde av Kungl. Maj:t och
riksdagen bestämmas.

På grund av den inträdda förändringen i den utrikespolitiska situationen
kommer det nuvarande neutralitetsskyddet att, så fort ske kan,
avvecklas. En följd härav blir, att under år 1919 inga andra utgifter
för tryggande av rikets neutralitet behöva för sjöförsvarets del ifrågakomma
än sådana, som antingen bero av eller stå i samband med tidigare
åtgöranden för neutralitetsskyddets upprätthållande, eller ock föranledas
av den nuvarande neutralitetsvaktens avveckling. Sålunda lärer

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 37. 3

ett fortsatt arbete böra bedrivas för oskadliggörande av minor i svenska
farvatten och därtill gränsande områden, liksom ock vissa åtgärder i
bevakningssyfte kunna bliva erforderliga med anledning av eventuellt
förekommande operationer av främmande makter i Östersjön m. m.

Ehuru det för närvarande icke kan exakt bedömas, huru ifrågavarande
anslag kommer att ställa sig vid 1918 års utgång, synes det
emellertid icke vara alldeles uteslutet, att något mindre överskott därå
kan uppkomma. Då emellertid anslaget, såsom varande av förslagsanslags
natur och avseende neutralitetsskyddet under innevarande år,
icke torde efter samma års utgång kunna tagas i anspråk för bestridande
av i allt fall varje slags under år 1919 förekommande utgifter, samt
den år 1919 sammanträdande lagtima riksdagen måhända icke hinner i
erforderlig tid fatta beslut i ämnet, synes den nu pågående urtima riksdagens
medgivande i förevarande avseende böra utverkas.

Jag får alltså hemställa, det täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå
urtima riksdagen medgiva,

att det för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
under år 1918 å tilläggsstat för samma år under femte huvudtiteln uppförda
förslagsanslag, högst 14,350,000 kronor må, i den mån anslaget
ej blivit avsatt för framtida användning, efter utgången av år 1918
tagas i anspråk icke blott för gäldande av sådana kostnader, som bero
av eller stå i samband med tidigare åtgöranden för neutralitetsskyddets
upprätthållande, utan järn val för bestridande av sådana utgifter, som
föranledas av det nuvarande neutralitetsskyddets avveckling.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna
bifall; och skulle till riksdagen avlåtas proposition av
den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:
Carl Ridderstcid.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.