Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 38

Proposition 1918:38 - urtima

- urtima

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 38.

1

Nr 38.

Kung!. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utförsel
till Norge av ett parti socker utan erläggande av sockerskatt
m. m.; given Stockholms slott den 6 december 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen
medgiva, att, under den förutsättning och de villkor, som i berörda
protokollsutdrag angivas, dels Svenska sockerfabriksaktiebolaget må utan
erläggande av sockerskatt till Norge utföra 4,000 ton socker (krossmelis),
dels ock frihet från erläggande av tull och sockerskatt må vid införsel
senast den 1 mars 1919 från Norge till Göteborg och nämnda bolag
åtnjutas för motsvarande kvantitet socker av enahanda slag.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

F. V. Thorsson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 37 käft. (Nr 38.)

1

2

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 38.

Ve svenska
ddegerade för
det skandinaviska
varuutbytet.

Utdrag av protokollet över finansärenden, Mllet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den
6 december 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EdéN,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena HELLNER,
Statsråden: Petersson,

SCHOTTE,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Thorsson anförde:

1 skrivelse den 24 oktober 1918 till herr ministern för utrikes,
ärendena hava de svenska delegerade för det skandinaviska varuutbytet
gjort framställning om vissa åtgärder i syfte att möjliggöra ett tillmötesgående
från svensk sida av en utav de norska delegerade gjord
framställning om utförsel från Sverige till Norge under hösten 1918
av en kvantitet om 4,000 ton socker mot återleverans framdeles av
samma kvantitet av nämnda varuslag.

Vid skrivelsen finnes fogad en av svenska sockerfabriksaktiebolaget
utarbetad promemoria rörande ordnandet av den ifrågasatta transaktionen,
däri föreslagits bl. a., att leveransen, därest den komme till stånd, skulle
omfatta endast s. k. krossmelis samt att såsom villkor för sockrets ut -

3

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 38.

lämnande skulle fordras förbindelse från den norska mottagaren att senast
den 1 mars 1919 till bolaget återställa lika stor kvantitet socker, som
han mottagit, av minst lika god kvalitet. På promemorians innehåll i
övrigt, som företrädesvis berör de närmare leverans- och betalningsvillkoren,
torde jag icke behöva här ingå.

1 sin förberörda skrivelse till herr ministern för utrikes ärendena
understryka de svenska varuutbytesdelegerade för egen del nödvändigheten
av att från svensk sida såsom oeftergivligt villkor för den ifrågavarande
transaktionen uppställes fordran å, att en lika stor sockerkvantitet
som den, vilken kan varda från Sverige levererad, senast den
1 mars 1919 i lika god vara återställes till Sverige. Efter att hava
framhållit, att enligt de delegerades mening bindande förklaring härom,
innan exporten ägde rum, borde begäras av den norska regeringen,
anföra de delegerade vidare:

»Såsom av promemorian framgår, är det på grund av gällande författningar
ofrånkomligt dels att debitera det till Norge exporterade sockret med ett skattebelopp
av sexton öre per kilogram, dels ock att vid återinförseln belasta det importerade
partiet med tullavgift. Enligt de delegerades mening kan det ifrågasättas,
huruvida icke de norska emottagarna vid en transaktion av här ifrågavarande
art böra befrias från de till det svenska statsverket sålunda utgående
avgälder, vilket torde böra ske sålunda, att restitution för såväl skatte- som tullbeloppen
medgives, sedan sockret hit återställts. Delegerade hava ansett sig icke
böra underlåta att särskilt underställa frågan härom Eders excellens prövning, så
mycket mera, som framställning i ärendet torde vara erforderlig till svenska riksdagen.
»

Sedan infordrade utlåtanden över den av de svenska varuutbytesdelegerade
gjorda framställningen härefter avgivits avfolkhushållningskommissionen
och statens handelskommission, vilka därvid båda förklarat sig icke
hava något mot framställningen att erinra, folkhushållningskommissionen
med tillägg, att det borde kunna förutsättas, att ett medgivande till
den ifrågasatta sockerexporten skulle vara ägnat att befrämja en
för Sverige gynnsam överenskommelse rörande planerad import från
Norge av norgesalpeter, har herr ministern för utrikes ärendena med
skrivelse den 14 nästlidna november till mig överlämnat de till ärendet
hörande handlingarna under anhållan om vidtagande av åtgärder för
ordnande av de vid den tilltänkta transaktionen uppstående skatte- och
tullrestitutionsfrågorna.

Efter anmodan från mig hava därefter generaltullstyrelsen och
kontrollstyrelsen den 26 samma november gemensamt avgivit utlåtande
i ärendet, däri ämbetsverken anfört följande:

Folkhushållning
skommissionen
och
statens handelskommission.

4

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 38.

»I de svenska delegerades remitterade skrivelse har anförts, att enligt svenska
1 sockerfabriksaktiebolagets samma skrivelse bilagda P. M. vore på grund av gällande
författningar ofrånkomligt dels att debitera det till Norge exporterade sockret med
ett skattebelopp av 16 öre per kilogram dels ock att vid återinförseln belasta det
importerade partiet med tullavgift.

Häremot torde emellertid vara att erinra, att enligt § 4 i nådiga förordningen
den 11 oktober 1907 (nr 87) angående beskattning av socker medgivande av den
ifrågasatta utförseln utan erläggande av sockerskatt må kunna lämnas. Med avseende
härå få ämbetsverken hänvisa till Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 1 juni

1915 (nr 181) angående utförsel av socker under viss tid utan erläggande av sockerskatt.
Att den i sagda paragraf omförmälda s. k. Brysselkonventionen icke lägger
hinder i vägen härför, utvecklades närmare i Kungl. Maj:ts proposition nr 152 till

1916 års riksdag. Vid införseln från Norge av motsvarande sockerparti skola enligt
gällande författningar såväl tull som sockerskatt erläggas.

Delegerade hava emellertid föreslagit, att befrielse frän tull och skatt måtte
medgivas, och häremot hava Ämbetsverken icke något att erinra. Denna förmån
synes enklast kunna — utan användande av restitutionsförfarandet — beredas genom
medgivande av frihet från dessa avgifter vid sockrets införsel från Norge, varom
bestämmelse torde böra intagas bland övriga villkor för den ifrågasatta överenskommelsen,
vare sig dessa villkor skola fullt utformuleras i det beslut, som från Riksdagens
sida lärer erfordras, eller om detta skall överlåtas till Kungl. Maj:t.

Då sockret från fabrik, som står under kontroll, skall utföras till Norge och
vid återinförseln skall levereras till dylik fabrik för intagande under kontroll av
vederbörande kontroll tjänsteman i dess förråd av obeskattat socker, få ämbetsverken
hemställa om medgivande,

att svenska sockerfabriksaktiebolaget må utan erläggande av sockerskatt till
Norge utföra 4,000 ton socker (krossmelis); samt

att vid införsel senast den 1 mars 1919 från Norge till Göteborg och nämnda
bolag av motsvarande kvantitet socker av enahanda slag för detta må åtnjutas
frihet från erläggande av tull och sockerskatt.

Bland villkoren för dessa medgivanden föreslå Ämbetsverken måtte intagas
föreskrifter,

att utförseln till Norge sker genom tullkammare under den kontroll och de
villkor, som i tullstadgan bestämmas för utförsel av nederlagsgods; samt

att vid angivning till förtullning av det från Norge införda sockret till vederbörande
tullförvaltning skall iakttagas de kontrollföreskrifter, som generaltullstyrelsen
meddelar; varjämte kontrollstyrelsen skall äga meddela dylika föreskrifter
rörande sockrets intagning i vederbörande sockerfabrik.»

Av det ovan anförda framgår, att den transaktion, som är ifrågasatt,
närmast har karaktären av en försträckning från Sverige till Norge
under några månaders tid av en kvantitet socker, av vilken Norge för
närvarande är i stort behov. Då enligt min mening intet bör underlåtas
för att befrämja och utveckla det under de gångna krisåren mellan
de tre skandinaviska länderna till folknäringens tryggande bedrivna
varuutbytet, som icke minst för Sveriges del varit till ovärderlig hjälp

Kung!. Maj:ts nåd. proposition Nr 38. 5

vid bekämpandet av krisårens näringssvårigheter, framstår det enligt min
mening som i hög grad önskligt, att det från svensk sida i den föreliggande
angelägenheten visas allt det tillmötesgående, som under förhandenvarande
förhållanden, med hänsyn till det egna konsumtionsbehovets
fyllande, är möjligt. Under sådana omständigheter och då inhämtade
upplysningar rörande sockertillgången i landet giva vid handen,''
att den av Norge begärda sockerkvantiteten kan utan fara för
den egna folkhushållningen under några månaders tid undvaras, är jag,
lika med de i ärendet hörda myndigheterna, av den meningen, att medgivande
till den begärda sockerexporten icke bör förvägras. Såsom
förutsättning för ett dylikt tillmötesgående från svensk sida måste
emellertid, på sätt också av de svenska delegerade uttryckligen framhålles,
gälla, att från den norska regeringen garanti lämnas för, att
en lika stor sockerkvantitet som den från Sverige levererade senast
den 1 mars 1919 i lika god vara återställes till Sverige.

Mot de svenska delegerades av generaltullstyrelsen och kontrollstyrelsen
biträdda hemställan om eftergivande av skatt för det sockerparti,
som från Sverige till Norge utföres, och tull för det sockerparti,
som ersättningsvis från Norge införes, synes mig, med hänsyn till de
föreliggande omständigheterna, i sak intet vara att erinra. Ett dylikt eftergivande
torde lämpligast böra ordnas på det sätt, som av ämbetsverken
föreslagits. Då i sådant fall det från Norge införda sockret
skulle under vederbörlig kontroll levereras direkt till sockerfabrik för
att intagas i dess förråd av obeskattat socker, bör givetvis, för undvikande
av dubbelbeskattning-, vid införseln av sockret icke heller skatt
erläggas för detsamma. Jämväl i detta hänseende är jag alltså ense
med ämbetsverken.

För de ifrågasatta tull- och skatteeftergifterna erfordras emellertid
medgivande från riksdagens sida. Härvid uppställer sig, i fråga om det
sockerparti, som skulle till Norge utföras, det spörsmålet, huruvida icke
ett eftergivande av skatten kan anses stridande emot bestämmelserna i
den i Bryssel den 5 mars 1902 avslutade konventionen angående beskattning
av socker. Denna fråga torde emellertid utan vidare kunna
besvaras nekande. Under de gångna krisåren hava nämligen tidigare
vid icke mindre än tre särskilda tillfällen framställningar om skattefri
sockerexport varit föremål för statsmakternas prövning; och framgår av
den utredning, som vid dessa tillfällen förebragts, med all önskvärd
tydlighet, att Brysselkonventionens föreskrifter icke kunna — allraminst
under rådande exceptionella förhållanden — anses lägga hinder i vägen
för verkställande av skattefri sockerutförsel i den begränsade omfattning,
Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 saml. 37 höft. (Nr 38). 2

6

Kungl. Maj:ts nåd- proposition Nr 38.

som nu är ifrågasatt. Jag anser mig under sådana omständigheter icke
nu behöva närmare ingå på Brysselkonventionens bestämmelser utan
tillåter mig att, för närmare kännedom om hithörande förhållanden,
hänvisa till vad de vid propositionerna den 22 september 1914, nr 285,
den 24 april 1915, nr 189, och den 31 mars 1916, nr 152, fogade utdragen
av statsrådsprotokollen över finansärenden därom innehålla. Det
må emellertid tilläggas, att i det nu föreliggande fallet tvekan om befogenheten
att lämna den begärda skatteeftergiften så mycket mindre
behöver hysas, som det ju här icke rör sig om någon sockerexport i egentligmening
utan endast om en tillfällig försträckning, avsedd att förhjälpa
ett angränsande land över en kortare period av varubrist samt därefter
återbetalas.

Under sådana omständigheter och då saken givetvis är av synnerligen
brådskande natur, tillstyrker jag, att hänvändelse göres till den
nu församlade urtima riksdagen för utverkande av medgivande till den
ifrågasatta tull- och skattefriheten.

I avseende å de närmare villkoren för åtnjutande av dylik: frihet
ansluter jag mig till generaltullstyrelsens och kontrollstyrelsens förslag.
På Kungl. Magt torde böra ankomma att meddela de särskilda föreskrifter
i dessa och andra hänseenden, som i anledning av den ifrågasatta
transaktionen kunna finnas erforderliga.

Jag hemställer alltså, att Eders Kungl. Maj:t måtte i proposition
föreslå riksdagen medgiva,

att, under den förutsättning och de villkor, som av mig här ovan
angivits, dels Svenska sockerfabriksaktiebolaget må utau erläggande av
sockerskatt till Norge utföra 4,000 ton socker (krossmelis), dels ock frihet
från erläggande av tull och sockerskatt må vid införsel senast den 1
mars 1919 från Norge till Göteborg och nämnda bolag åtnjutas för
motsvarande kvantitet socker av enahanda slag.

Till vad föredragande departementschefen sålunda
hemställt, däri statsrådets övriga ledamöter instämde,
behagade H;ms Magt Konungen lämna bifall; och
skulle proposition till riksdagen avlåtas av den lydelse,
bilagan litt. — vid detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnar Grip.

STOCKHOLM, ISAAC MAKCUS- BOKTKYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.