Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411

Proposition 1918:411

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411.

1

Nr 411.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande
av anslag å tillägg sstat för år 1918 under andra huvudtiteln
för täckande av vissa förskott; given Stockholms
slott den 3 maj 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
justitiedepartementsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå
riksdagen

att till täckande av vissa i nämnda statsrådsprotokoll angivna,
förskottsvis bestridda utgifter på tilläggsstat för år 1918 anvisa ett förslagsanslag,
högst 220,879 kronor.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl.nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

EU el Löfgren.

bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 371 käft. (Nr 411412.) 1

Ang.

täckande av
vissa förskott.

2

Kungi. Maj-.ts nåd. proposition Nr 411y

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet
inför Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms
slott den 3 maj 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EdÉN,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,

Statsråden: PETERSSON,

PETRÉN,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Departementschefen statsrådet Löfgren anförde:

I den till innevarande års riksdag avlåtna propositionen om tillläggsstat
till riksstaten för år 1918 föreslog Kungl. Maj:t riksdagen
vid punkt 15 under andra huvudtiteln att, i avvaktan på särskild proposition
i ämnet, till täckande av vissa då ännu ej till ersättande anmälda förskott,
så vitt anginge nämnda huvudtitel, å tilläggsstat för år 1918
såsom förslagsanslag, högst, beräkna ett belopp av 260,000 kronor.

På sätt framgår av vad jag yttrade vid anmälan av nyssnämnda
punkt ävensom av punkt 3 uti berörda proposition, var ifrågavarande
belopp, 260,000 kronor, avsett att lämna tillgång till täckande av dels
vad som kunde visas vara utbetalt av de belopp å tillhopa högst

3

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411.

222.000 kronor, som Kungl. Maj:t genom beslut den 7 september och
den 31 december 1917 under iorskottstitel anvisat för införande av
elektriskt ljus vid vissa fångvårdsanstaller, dels ock andra under år
1917 förskottsvis bestridda utgifter, vilka vid tiden för propositionens
avlåtande ännu icke blivit av statskontoret anmälda till ersättande.

Med avseende å nyssnämnda förskott för införande av elektrisk
belysning vid vissa fångvård sanstalter är att nämna följande.

På av fångvårdsstyrelsen gjorda framställningar fann Kungl. Maj:t
genom beslut den 7 september 1917 gott, dels bemyndiga fångvårdsstyrelsen
att i den omfattning, som visade sig möjlig, låta införa elektrisk
belysning för en kostnad av högst 200,000 kronor vid centralfängelserna
å Härianda och i Härnösand, straffäugelserna i Linköping,
Jönköping, Kalmar, Vänersborg, Mariestad, Örebro, Falun och Gävle
samt kronohäktena i Nyköping, Visby, Halmstad, Varberg, Uddevalla,
Hudiksvall, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå, dock endast i sådana
fall, där den nödiga elektriska energien lämpligen kunde erhållas från
kraftstation, som normalt dreves med vattenkraft, dels ock föreskriva,
att berörda kostnad å högst 200,000 kronor skulle bestridas under förskottstitel
för att sedermera anmälas till ersättande.

Genom beslut den 31 december 1917 fann Kungl. Maj:t, likaledes
på framställning av fångvårdsstyrelsen, gott att för införande i
viss närmare angiven omfattning av elektrisk belysning vid straffängelset
i Stockholm samt kronohäktena i Karlshamn, Ystad, Ängelholm och
Haparanda ställa till fångvårdsstyrelsens förfogande ett belopp av

22.000 kronor, . att utbetalas av tillgängliga medel under förskottstitel
för att sedermera anmälas till ersättande.

Uti underdånig skrivelse den 19 april 1918 har nu fångvårdsstyrelsen
beträffande nu ifrågavarande belopp å 222,000 kronor meddelat,
att därav till ingången av april månad 1918 utbetalts 134,298
kronor 55 öre.

Vad därefter angår förutnämnda, av statskontoret utbetalda förskott,
har statskontoret i underdånig skrivelse den 21 februari 1918
anmält, att av ämbetsverket under november och december 1917
ävensom av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länen under år 1917
förskottsvis bestritts följande utgifter, nämligen:

Av fångvårdsstyrelsen
bestridda
förs
skott för
j?införande
av elektrisk
belysning
vid vissa
fångvårdsanstalter.

Stats kontorets förskott.

4

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411.

kostnader

för biträde inom justitiedepartementet vid fortsatt
behandling av frågan om revision av
skiftesstadgan och därmed sammanhängande
författningar (kungl. skrivelse den 18 juni
1915 samt två särskilda kungl. skrivelser den
23 februari och kungl. skrivelse den 30 november
1917).......................................................... kronor

i anledning av uppdrag åt sakkunnig att biträda
inom justitiedepartementet för utredning
rörande vissa ändringar i gällande lagstiftning
angående bötes- och bötesförvandlingsstraffen
(kungl. skrivelse den 30 mars
1917).......................................................................... »

i anledning av uppdrag åt sakkunniga att biträda
inom justitiedepartementet med utarbetande
av förslag till ny lagstiftning om flottning
m. m. (kungl. skrivelse den 29 mars
1912)........................................................................... >,

i anledning av uppdrag åt sakkunniga att biträda
inom justitiedepartementet med utredning
och avgivande av förslag ifråga om vissa
ändringar i strafflagstiftningen (borttagande av
straffpåföljden förlust av medborgerligt förtroende
m. in.) (kungl. skrivelser den 11 juni
1915 och den 13 juli 1917) ............................. »

för kommittén för verkställande av förnyad utredning
av frågan om de kyrkliga konsistoriernas
omorganisation m. in. (kungl. skrivelser
den 13 november 1914, den 28 november
1916 samt den 7 december 1917) ... »

i anledning av uppdrag åt sakkunniga att biträda
inom justitiedepartementet vid överarbetning
av vissa delar i det av särskilda
kommitterade den 17 december 1910 avgivna
förslaget till vattenlag (kungl. skrivelser den
18 juni 1915 och den 6 juli 1917)................. »

Transport kronor

2,265: 83

610:

86: 3 5

6,562: 6 7

3,284: 20

5,350:
18,159: 05

5

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411.

Transport kronor

ersättning för biträde inom justitiedepartementet för
ytterligare utredning om statsdepartementens
omorganisation (kungl. skrivelse den 16 februari
1917) ...................................................................

kostnader

för kommittén för verkställande av dels en förnyad
allsidig granskning samt omarbetning
av de för riksdagen år 1910 framlagda förslagen
till ordnande av frågan om tillgodogörande
av mineralfyndigbeter å kronojord
dels ock en revision av gruvestadgan (kungl.
skrivelser den 10 mars och den 8 december
1916 samt den 9 november 1917 ävensom
tre särskilda kungl. skrivelser den 14 december
1917)............................................................

i anledning av uppdrag åt en strafflagskommission
att med föranledande av ett av professorn
T. C. W. Thyrén utarbetat förberedande utkast
(allmänna delen) ävensom övriga av professorn
Thyrén verkställda förarbeten till en ny
strafflagstiftning avgiva yttrande rörande
huvudgrunderna för en sådan lagstiftning
(kungl. skrivelser den 10 mars och den 22
december 1916 samt den 30 mars, den 21
september, den 9 och 27 november och den
14 december 1917)..............................................

i anledning av uppdrag åt sakkunniga för fortsatt
behandling av frågan om särskild instansordning
för mål angående avlöningsförmåner
och pensioner m. m. (kungl. skrivelser den
19 april och den 27 oktober 1916 samt den
30 mars 1917)........................................................

i anledning av uppdrag åt sakkunniga att biträda
inom justitiedepartementet vid behandling
av frågan om beredande genom det allmännas
försorg av rättshjälp åt parter, som
på grund av svag ekonomisk ställning eller

18,159: 05

9,985: 40

5,414: 8 4

5,677: oi

1,122: 40

Transport kronor 40,358: 70

6

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 411.

Transport kronor

oförmåga att tillvarataga sina intressen därav
kunna vara i behov (kungl. skrivelser den
3 november 1916 och den 16 november 1917) »

ersättning''

för biträde inom justitiedepartementet vid utarbetande
av förslag till lag om ideella föreningar
(kungl. skrivelse den 23 februari 1917) ))

för biträde inom justitiedepartementet vid fortsatt
behandling av frågan om ny konkurslagstiftning
(kungl. skrivelse den 28 september
1917)............................................................... »

för biträde inom justitiedepartementet vid fortsatt
behandling av frågan rörande lagstiftning
angående barn utom äktenskap m. m.

(kungl. skrivelse den 14 juni 1917)............... »

kostnad

i anledning av uppdrag åt sakkunnig att biträda
inom justitiedepartementet vid utredningav
frågan om ändrade bestämmelser rörande
ersättning för rättegångskonstnad (kungl. skrivelse
den 26 januari samt den 18 och 30

oktober 1917) ......................................................... »

ersättning

för biträde inom justitiedepartementet med avfattande
av förslag till lag med vissa bestämmelser
mot oskäliga pris under utomordentliga,
av krig föranledda förhållanden (kungl.

skrivelse den 9 november 1917) .................... "»

för biträde inom justitiedepartementet vid fortsatt
behandling av frågan om förbättrade avlöningsförhållanden
för häradshövdingarnas
rättsbildade biträden (kungl. skrivelse den 9

november 1917)...................................................... »

kostnader

för kommittén för verkställande av en revision
av gällande bestämmelser angående stadsplan
och tomtindelning (kungl. skrivelser den 15
december 1916 och den 23 november 1917)... »

Transpor kronor

40,358: 7 9

300: 8 8

1,471: 66

833: 3 4

700:

2,917: 85

17: 91

1,613: 20

5,861: 42
54,075: o 5

7

Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 411.

Transport kronor 54,075: 0 5
i anledning'' av uppdrag åt sakkunniga för verkställande
av undersökning för revision av
lagstiftningen om förvärvande och förlust av
medborgarrätt (kungl. skrivelse den 21 december
1917)......................................................... » 400:

till statistiska centralbyrån utbetalt belopp för
bestridande av kostnader för statistik över
stiftelser (kungl. skrivelse den 21 december

1917)........................................................................ » 833: 87

till statistiska centralbyrån utbetalt belopp för
bestridande av kostnader för statistik över
riksdags- och landstingsmannaval (kungl.

skrivelse den 28 september 1917)..................... » 7,700:

till statistiska centralbyrån för utarbetande av
statistik över äktenskapsförord och vissa inbördes
testamenten (kungl. skrivelse den 21

december 1917) ..................................................... » 3,171: 8 9

ersättning för biträde inom justitiedepartementet
såväl med övervakande av det domhavande
åliggande arbete för uppläggande av jordregister
som även i övrigt vid handläggning av jordregisterärenden
(kungl. skrivelse den 7 december
1917)......................................................................... » 1,700:

ersättning- åt aktuarien i Svea bovrätt G. Liliequist
för indragna sportler (kungl. skrivelser den 8

april 1910 och den 26 januari 1917).................. » 891: 34

ersättning åt sekreteraren i hovrätten över Skåne
och Blekinge L. Ljungberg för indragen expeditionslösen
(kungl. skrivelse den 8 april 1910) » 525:

ersättning till registratorn i nedre justitierevisionen
F. Peterzens för indragen expeditionslösen (kungl.

skrivelse den 1 mars 1912)................................... » 458: 3 3

arvode åt eu extra föredragande i justitiedepartementet
(kungl. skrivelse den 30 december 1916) » 416: fi7

ersättning för av kronofogden J. Forssander förskingrade
medel (kungl. skrivelse den 27 april

1917) .......................''..................................................... » 63: 35

anslag till vissa om- och tillbyggnadsarbeten vid

Transport kronor 70,235: 50

8

Fylinadsanslag
till
vissa om- och
tillbyggnader
vid statens
uppfostringsanstalt
ä
Bona.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411.

Transport kronor 70,235: 5 0
statens uppfostringsanstalt å Bona (kungl. skrivelse
den 18 september 1916)............................... » 16,344:

Summa kronor 86,579: 5 0.

De av statskontoret sålunda förskjutna beloppen avse till största
delen kostnader för kommittéer och sakkunniga eller eljest för utredning
av frågor, som tillhöra justitiedepartementets handläggning.

Vidkommande ersättningen till biträde inom justitiedepartementet
med övervakandet av jordregisterarbetet m. m., ersättningar till vissa,
tjänstemän för mistade sportelinkomster samt arvodet åt eu extra föredragande
i justitiedepartementet torde det tillåtas mig att hänvisa till
vad därom yttrats under punkten 14 i det vid propositionen om tillläggsstat
för år 1918 fogade protokollet över justitiedepartementsärenden
(sid. 2425).

Vidkommande anslaget till vissa om- och tillbyggnadsarbeten vid
statens uppfostringsanstalt å Bona tillåter jag mig anföra följande.

Till utförande av nedannämnda arbeten vid anstalten, i huvudsaklig
överensstämmelse med av anstaltens styrelse framlagda förslag,
nämligen ändringsarbeten å de två elevbyggnaderna för beredande i
vardera av sovplatsutrymme för ytterligare 20 elever samt uppförande
av en avdelningsföreståndarebostad, två förmansbostäder och en skolbyggnad,
ävensom för anskaffande av de till följd av dessa ändringsoch
nybyggnadsarbeten erforderliga inventarier, anvisade riksdagen å
extra stat för år 1917 ett belopp av 134,500 kronor, med rätt för Kungl.
Maj:t att förskottsvis av tillgängliga medel utanordna vad av detta belopp
kunde finnas erforderligt för arbetenas påbörjande under år 1916.

Med underdånig skrivelse den 11 september 1916 överlämnade
Kungl. Maj:ts befallningshavande i Östergötlands län en av styrelsen
för anstalten den 31 augusti 1916 avlåten underdånig skrivelse. 1 denna
uppvisade styrelsen, efter en utförlig redogörelse för de åtgärder styrelsen
vidtagit för byggnadsarbetets igångsättande och kostnadernas nedbringande,
att den för att kunna antaga det lägsta anbud, som inkommit
på uppförande av skolhusbyggnaden, samt för att äga tillgång till bestridande
av de övriga kostnader, för vilka ifrågavarande anslag vore
avsett, måste kunna förfoga över ett belopp av 14,344 kronor utöver
den såsom disponibel för ändamålet beräknade summan. På grund av
vad sålunda anförts samt under erinran tillika, bland annat, därom, att

9

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 411.

vid behandlingen inom 1916 års riksdag av de byggnadsföretag, om
vilka här vore fråga, desamma i statsutskottets utlåtande förklarats vara
av oavvisligt behov påkallade, hemställde styrelsen, att Kungl. Maj:t
täcktes för nu ifrågavarande ändamål till styrelsens förfogande, utöver
därför av 1916 års riksdag anvisade anslag av sammanlagt 134,500
kimnor, ställa ett belopp av högst 14,344 kronor.

I infordrat utlåtande tillstyrkte överintendentsämbetet Bonastyrelsens
framställning, därvid framhölls, bland annat, att försiktigheten
syntes bjuda, att till oförutsedda utgifter måtte avses ett 2,000 kronor
högre belopp än styrelsen beräknat, till följd varav det begärda anslaget
skulle ökas från 14,344 kronor till 16,344 kronor.

Genom beslut den 28 september 1916 fann Kungl. Maj:t gott att,
för nu ifrågavarande ändamål till styrelsens förfogande, utöver det av
1916 års riksdag anvisade anslag, ställa ett belopp av högst 16,344
kimnor att förskottsvis utgå av tillgängliga medel för att sedermera
anmälas till ersättande.

De av fångvårdsstyrelsen och statskontoret sålunda förskotterade
belopp, varom nu är fråga, uppgå till sammanlagt 220,878 kronor 5 öre.
Till detta belopps täckande torde böra å 1918 års tilläggsstat äskas, i jämnt
krontal, ett förslagsanslag högst 220,879 kronor eller sålunda ett anslag
som med 39,121 kronor understiger det i tilläggsstaten för detta ändamål
beräknade.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj:t täcktes föreslå -riksdagen

att till täckande av omförmälda förskottsvis bestridda utgifter på
tilläggsstat för år 1918 anvisa ett förslagsanslag, högst 220,879 kronor.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna
bifall; och skulle proposition i ämnet av den lydelse,
bil. vid detta protokoll utvisar,till riksdagen avlåtas.

Ur protokollet:

Harry Guldberg.

Samman fattning.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 171 höft. (Nr 411412.) 2

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.