Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 431

Proposition 1918:431

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 431.

1

Nr 431.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående

telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet

i Stockholm med omnejd; given Stockholms slott den 10

maj 1918.

Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över

•civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

att — med godkännande av ett den 7 maj 1918 mellan telegrafstyrelsen

och aktiebolaget Stockholmstelefon upprättat kontrakt angående försäljning

till telegrafverket av bolagets samtliga telefonanläggningar m. m. att

tillträdas den 1 juli 1918 — bemyndiga telegrafstyrelsen dels att å svenska

statens vägnar till nämnda bolag eller order utfärda de i kontraktets §

10 omförmälda reverser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.