Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 437

Proposition 1918:437

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 437.

5

Nr 437.

Kungl. Maj.ds nådiga proposition till riksdagen angående understöd
åt folkskollärar änkan Kristina Lundberg; given
Stockholms slott den 7 maj 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden
för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom föreslå riksdagen
medgiva,

att folkskolläraränkan Kristina Lundberg i Blomskogs församling må
från och med den 1 januari 1918 under sin återstående livstid, så länge
hon förbliver i sitt nuvarande änkestånd, å allmänna indragningsstaten
uppbära ett årligt understöd av 300 kronor.

De till ärendet hörande handlingarna skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

Värner Rydén,

6

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 437.

Understöd åt
folkskolläraränkan
Kristina
Lundberg.

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 7
maj 1918.

Nä i''va rande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Departementschefen, statsrådet Rydén anförde härefter:

I en av folkskolöverstyrelsen med eget utlåtande den 4 maj 1918
samt med utlåtande av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Värmlands län
den 25 april 1918 ävensom yttrande av vedeibörande folkskolinspektör till
Kungl. Maj:t överlämnad, den 14 april 1918 dagtecknad ansökning har
folkskolläraränkan Kristina Lundberg i Blomskogs församling anhållit om
understöd av allmänna medel, ehuru hennes man ej varit delaktig i folkskollärarnas
änke- och pupillkassa.

Av ansökningen jämte vid densamma fogade intyg inhämtas huvudsakligen
följande:

7

Kung!. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 437.

Kristina Lundberg, född Nilsdotter, änka efter förre folkskolläraren Olof Jonasson
Lundberg, är 74 år gammal samt lever ogift. Olof Jonasson Lundberg, som under
18 år tjänstgjort såsom folkskollärare i Blomskogs församling, erhöll till följd av
sjuklighet avsked den 31 december 1882 med avkortad pension samt avled år 1912.
Enligt intyg av vederbörande pastor äger änkan Lundberg, som är sjuklig, en liten
hemmanslott, på vilken hon jämte tvenne myndiga döttrar drager sig fram i stor fattigdom,
dock utan att ännu hava anlitat den allmänna fattigvården.

Folkskolinspektören liar med vitsordande av de om änkan Lundbergs
levnadsförhållanden lämnade uppgifterna förordat bifall till den gjorda ansökningen,
vilken tillstyrkts jämväl av Kungl. Maj:ts befallningshavande.

Folkskolöverstyrelsen bär i sitt förberörda utlåtande hemställt om förslag
till riksdagen angående understöd åt ifrågavarande änka och till stöd
för denna hemställan anfört:

Då Kungl. Maj:t i anledning av överstyrelsens framställning den 24 april
1918 om åtgärder för beredande av understöd åt folkskolläraränkorna Märta Fredrika
Lundblad m. fl. till innevarande års riksdag avlåtit proposition angående understöd åt
de i sagda framställning omförmälda folkskolläraränkor, finner överstyrelsen synnerligen
önskvärt, att jämväl nu förevarande ansökan av folkskolläraränkan Kristina Lundberg,
vilken ansökan till överstyrelsen inkommit efter det överstyrelsen avgivit meromnämnda
framställning, måtte bliva föremål för prövning av innevarande års riksdag.

I likhet med vad av Kungl. Maj:t i ovannämnda proposition föreslagits torde understödsbeloppet
böra sättas till 300 kronor.

Överstyrelsen får i övrigt åberopa vad överstyrelsen i sin förutberörda skrivelse
anfört. Jämväl i detta fall finner överstyrelsen starka billighetsskäl tala för att understöd
å allmänna indragningsstaten beredes nu förevarande sökande.

Vid överstyrelsens skrivelse var fogat ett av bokhållaren hos direktionen
över folkskollärarnas pensionsinrättning Gustaf Emanuel Fromm den
4 maj 1918 utfärdat intyg, att änkan Kristina Lundberg ej åtnjöte pension
från folkskollärarnas änke- och pupillkassa.

På min framställning avlät Kungl. Maj:t den 26 april 1918 proposition
till innevarande års riksdag (nr 352) angående understöd åt vissa
folkskolläraränkor. Då emellertid änkan Kristina Lundbergs ansökan inkommit
till Kungl. Maj:t först efter nämnda dag och då sagda änka befinner
sig i behövande omständigheter, anser jag, att särskild framställning
bör göras hos riksdagen i fråga om understöd åt henne. Understödet
torde böra utgå å allmänna indragningsstaten från och med den 1 januari
1918 med ett årligt belopp av 300 kronor.

Jag hemställer alltså, att Eders Kungl. Maj:t täcktes föreslå riksdagen
medgiva,

att folkskolläraränkan Kristina Lundberg i Blomskogs
församling må från och med den 1 januari 1918

Departe mentschefen.

8

lytt ngt. Maj ds Nåd. Proposition Nr 437.

under sin återstående livstid, så länge hon förbliver i sitt
nuvarande änkestånd, å allmänna indragningsstaten uppbära
ett årligt understöd av 300 kronor.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan biföll Hans Maj:t Konungen; och skulle proposition
av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar,
avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Christer dAlbedyhll.

Stockholm 1918. Ivar Haeggströms Boktryckeri A.-B.

184030

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.