Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 452

Proposition 1918:452

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 452.

1

Nr 452.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag

å tilläggsstat för år 1918 till åtgärder för åstadkommande

av ökad tillverkning av kalkkväve; given Stockholms

slott den 28 maj 1918.

Under åberopande av Inlagd a utdrag- av statsrådsprotokollet över

jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj t härmed föreslå riksdagen

att å tilläggsstat för år 1918 under nionde huvudtiteln anvisa

ett förslagsanslag, högst ..................................................... kronor 359,000

att såsom statsbidrag utgå till Stockholms superfosfatfabriksaktiebolag

för utökning av bolagets tillverkning av kaikkväve för den svenska

marknadens behov i överensstämmelse med det vid statsrådsprotokollet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.