Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 456

Proposition 1918:456

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 456.

1

Nr 456.

Kungl Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande
av rörelsekapital för folkhushållning skommissionen
för finansiering av import till riket av vissa
för folkhushållningen erforderliga förnödenheter; given
Stockholms slott den 31 maj 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen
att såsom rörelsekapital för folkhushållningsk om missionen, att användas
för finansiering av import till riket av för folkhushållningen
erforderliga förnödenheter, a tilläggsstat för år 1918 anvisa ett reseivationsanslag
av 115,000,000 kronor att utgå av tillfälliga lånemedel.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

Alfred Petersson.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 414 höft. (Nr 456.)

1

2

Kung!,. Maj ds nåd. proposition Nr 456.

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 31
maj 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Edén,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Helt,nf,r,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Petersson, anförde,
efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet, följande:

Den 29 uti innevarande månad underskrevs i London av dit avsända
svenska underhandlare avtal med vissa främmande makter rörande
bland annat införsel till riket av betydande mängder för vår folkliushådlning
erforderliga förnödenheter. Under förutsättning att dessa avtal
bliva ratificerade, uppstår fråga om beredande av medel för finansierandet
av den sålunda i utsikt ställda importen. Ehuru avsikten är att för
varornas inköp och hemforsling m. m. i viss utsträckning taga i anspråk
den enskilda företagsamheten, är det nämligen uppenbart, att beträffande
en avsevärd del av de avtalade varukvantiteterna staten själv måste
träda in och direkt påtaga sig de med importen förenade kostnader och

»3

Kungi. Maj:ts nåd. proposition Nr 456.

bestyr. Det statsorgan, på vilket detta arbete närmast ankommer, är
givetvis folkhushållningskommissionen.

Under sådana omständigheter och då vid beräkningen av det belopp,
som tidigare på därom av Kungl. Maj:t i propositionen nr 406
till årets riksdag gjord framställning beviljats såsom rörelsekapital för
folkhushållningskommissionen, hänsyn icke kunnat tagas till den import,
vartill utsikt nu öppnats, lärer det vara nödvändigt att träda i författning
om beredande av ytterligare rörelsekapital för kommissionen att
användas för bestridande av kostnaderna för omtörmälda import.

I skrivelse denna dag har folkhushållningskommissionen ock gjort
framställning om att för dylikt ändamål ett rörelsekapital av 115 miljoner
kronor måtte ställas till kommissionens förfogande. Skrivelsen är
av följande lydelse:

»Sedan numera handelsavtal träffats mellan Sverige och vissa utländska
makter, varigenom möjlighet öppnats för folkhushållningskommissionen att flan
Amerika eller dess allierade inköpa och hemfrakta spannmål, fodervaror samt andra
varor, med vilka kommissionen tager befattning, får folkhushållningskommissionen
hemställa, att Eders Kungl. Maj:t ville vidtaga åtgärder för anskaffande av ett
rörelsekapital till kommissionen å 115 miljoner kronor för denna imports bedrivande.»

I avseende å storleken av det för ändamålet erforderliga beloppet
anser jag mig böra framhålla, att beräkningarna givetvis måste bliva i
hög grad osäkra, särskilt med hänsyn till svårigheten att bedöma, i
vilken utsträckning enskild företagsamhet och enskilt kapital kunna
komma att för importverksamheten tagas i anspråk. Det av folkhushållningskommissionen
äskade beloppet, 115 miljoner kronor, har emellertid
beräknats så, att det avser att täcka endast de importkostnader,
för vilkas bestridande enskilt kapital icke kan förväntas bliva disponibelt.

dag biträder alltså folkhushållningskommissionens framställning och
har i saken intet vidare att tillägga, än att det anslag, som för förenämnda
ändamål kan komma att av riksdagen äskas och vilket torde
få tagas i anspråk hven för andra vår folkhushållning avseende föinödenheter,
om vilkas införsel avtal eventuellt kan bliva traffade, toide
böra såsom erforderligt redan under innevarande år uppföras a 1918 ars
tilläggsstat samt givas reservationsanslags natur. Beloppet torde flora
utgå av tillfälliga lånemedel, vilkas anskaffande lärer ankomma på riksg-äld
skontoret.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Thorsson anhöll härefter
att, av anledning till vilken han skulle senare återkomma, i detta sam -

4 Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 456.

manhang ^få lämna vissa meddelanden rörande av riksgäldskontoret
planerade åtgärder för finansierandet av kristidskommissionernas rörelse
samt anförde:

De medel, som tagits eller komma att tagas i anspråk för uppehållandet
av statens kristidskommissioners verksamhet, uppgå som bekant
till synnerligen betydande belopp. För finansierandet av folkhushållningskommissionens,
industrikommissionens och bränslekommissionens
rörelse hava sålunda av föregående och innevarande års riksdagar beviljats
krediter, uppgående till sammanlagt icke mindre än 435 miljoner
kronor. Anskaffandet av de erforderliga medlen har omhänderhafts av
liksgäldskontörel, som därvid hittills icke anlitat medverkan av någon
annan kreditanstalt än riksbanken. Under sådana omständigheter hava
de krav, som för finansierandet av kristidskommissionerna ställts på
riksgäldskontoret och riksbanken, varit så stora, att desamma, jämsides
med det likaledes högst betydande behovet av lånemedel för statens
ordinarie funktioner, icke utan svårighet kunnat fyllas. Då fråga nu
uppstått om beredande av ytterligare kredit för folkhushållningskommissiouen
till så avsevärt belopp som 115 miljoner kronor, har det därför
ansetts nödigt att söka omlägga tillgodoseendet av kommissionernas
medelsbehov i en riktning, som mindre hårt anstränger riksgäldskontoret
och riksbanken och bättre möjliggör utnyttjandet för kommissionernas
behov av det i den allmänna rörelsen befintliga kapitalet.

I dylikt syfte har nu mellan riksgäldskontoret och landets 23
största banker träffats preliminärt avtal om en kredit, förslagsvis beräknad
till 550 miljoner kronor, avsedd att användas för finansierandet av folkhushållningskommissionens,
industrikommissionens och bränslekommissionens
verksamhet. Av kreditbeloppet, som givetvis skulle hålla sig inom
ramen av de reservationsanslag, som för uppehållandet av kommissionernas
verksamhet av riksdagen beviljats eller må komma att beviljas,
äro cirka 225 miljoner kronor avsedda för återbetalning av kommissionernas
nuvarande skulder till riksgäldskontoret och återstående beloppet
ämnat att användas för deras fortsatta rörelse. Avtalet skulle enligt
den preliminära överenskommelsen gälla till utgången av innevarande
år men därefter kunna förnyas, varje gång på sex månader.

För egen del anser jag det ifrågasatta avtalet innebära en, såvitt
nu kan bedömas, i betraktande av omständigheterna tillfredsställande
lösning av den svåra frågan om medelsanskaffningen för kommissionerna.
Genom avtalet skulle sålunda bland annat vinnas den fördelen,
att staten för fyllandet av medelsbehovet för kommissionerna
kunde påräkna medverkan från samtliga större kreditanstalter i landet,

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 456. 5

något som i sin tur skulle medföra, att vissa tillgodohavanden i utlandet
lättare bleve disponibla för likviderandet av i utlandet inköpta
varor.

Då riksdagen emellertid tidigare uttalat sig ifråga om principerna
för kommissionernas finansiering och därvid ställt sig på den ståndpunkten,
att deras ekonomiska transaktioner i möjligaste mån borde
förmedlas genom riksbanken, har det synts mig, som om en förändring
därutinnan av den art, som nu är ifrågasatt, icke borde vidtagas, utan
att riksdagen beretts tillfälle att uttala sig i frågan. I dylikt syfte har
jag ansett mig böra till protokollet i det av chefen för jordbruksdepartementet
nu föredragna ärende lämna upplysning om det huvudsakliga
innehållet i preliminäravtalet.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Petersson tog härefter
ånyo till orda samt hemställde, att Kungl. Maj: t måtte i proposition
föreslå riksdagen

att såsom rörelsekapital för folkhushållningskommissionen, att användas
för finansiering av import till riket av för folkhushållningen
erforderliga förnödenheter, å tilläggsstat för år 1918 anvisa ett reservationsanslag
av 115,000,000 kronor att utgå av tillfälliga lånemedel.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen
lämna bifall samt förordnade, att proposition i ämnet
av den lydelse, bil. litt. ... vid detta protokoll utvisar,
skulle avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Jolvs Thygesen.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 414 käft. (Nr 456.)

2

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.