Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 458

Proposition 1918:458

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 458.

1

Nr 458.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ytterligare
anslag å tilluggsstat för diverse behov vid veterinärhögskolan;
given Stockholms slott den 6 juni 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
jordbruksärenden för denna dag vill Kung!. Maj:t härmed föreslå riksdagen
att för diverse behov vid veterinärhögskolan å tilläggsstat för år
1918 såsom reservationsanslag anvisa, utöver vad av Kungl. Maj:t i

propositionen nr 2 härtill äskats, ytterligare ..................... kronor 80,000.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med
all kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF. .

Alfred Petersson.

Bihang till riksdagens protokoll, 1918.

1 samt. 410 höft. (Nr 458.)

I

2

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 458.

Utdrag av protokollet över jordhruksärenden. hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 0
juni 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EdéN,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena HELLNER,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén, »

Thorsson.

Departementschefen, statsrådet Petersson anförde:

I staten för veterinärhögskolan finnes upptaget ett anslag å 60,000
kronor för bränsle, belysning, renhållning m. m. Såsom jag i punkten
104 i statsrådsprotokollet vid årets statsverksproposition, nionde huvudtiteln,
anförde, gjorde högskolans styrelse i skrivelse den 13 september

1917 gällande, att sagda anslag vilket redan år 1917 visat sig otillräckligt,
till följd varav Kungl. Maj:t måst förskottsvis anvisa 30,000
kronor för utgifternas bestridande under samma år skulle under år

1918 tarva en ökning av 35,000 kronor. Jag fann mig böra tillstyrka,
att medel måtte beredas härtill, och i enlighet härmed har Kungl. Maj:t
uti propositionen nr 2 angående anslag å tilläggsstat för år 1918 i
punkten 29 under nionde huvudtiteln äskat ett reservationsanslag av

3

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 458.

05,000 kronor, varav 30,000 kronor voro avsedda att ersätta omförmälda
förskott för år 1917. Denna Kungl. Maj:ts framställning har numera
bifallits av riksdagen.

Emellertid har det numera visat sig, att det belopp, som högskolans
styrelse i september 1917 beräknade skola förslå till bestridande av
1918 års ökado utgifter, uppenbarligen icke på långt när blir tillräckligt.
Nämnda styrelse bär i en till Kung}. Maj:t ställd skrivelse under åberopande
av bifogat sammandrag över högskolans räkenskaper härom
anfört huvudsakligen följande:-

»Enligt vad högskolans räkenskaper för år 1917 utvisa, har den i staten för
samma år beräknade nettoinkomsten av högskolans rörelse eller 12,000 kronor icke
på långt när uppnåtts, oaktat styrelsen för att tillföra högskolan ökade inkomster
av driften under det gångna året vidtagit icke oväsentliga förhöjningar i stallavgifterna
och i hovbeslagstaxan. Av sammandraget över räkenskaperna framgår,
att nettoinkomsten av rörelsen för året utgjort 4,263 kronor 32 öre, men enligt
vad kamreraren meddelat bör därifrån rätteligen avdrag göras för vid årsskiftet ej
inkomna, till år 1917 hörande räkningar å vissa utgifter för stallar och smedja
med tillhopa 1,068 kronor 85 öre, så att den verkliga behållningen av rörelsen
alltså skulle uppgå till allenast 3,194 kronor 47 öre. Härigenom har således ett
underskott i den i staten beräknade inkomsten av rörelsen uppstått å icke mindre
än 8,805 kronor 53 öre. Härtill kommer, att vid årsskiftet funnos i likhet med
vad förhållandet varit föregående år, ehuru i ännu större utsträckning vid sista
årsskiftet än förut, utestående obetalda räkningar å avsevärda belopp. Enligt uppgift
av kamreraren utgjorde beloppet av dessa räkningar tillhopa 39,011 kronor
15 öre, därav enbart för bränsle ej mindre än 38,381 kronor 75 öre.

Visserligen utvisar räkenskapssammandraget för år 1917 en behållning å
omkostnadsstaten i allmänhet för bränsle m. m. å 3,311 kronor 82 öre, men då
såsom förut nämnts obetalda räkningar hänförliga till berörda anslag samtidigt förefunnos
till sammanlagt belopp av 39,011 kronor 15 öre, förelåg alltså rätteligen en
brist i detta anslag å ej mindre än 35,699 kronor 33 öre, som belastar detta års
budget för högskolan.

Förklaringen till uppkomsten av eu så stor brist i det allmänna anslaget är
ej svår att finna. Det torde blott behöva framhållas, att omkostnaderna för bränsle
för året uppgått till det högst avsevärda beloppet av 84,580 kronor 57 öre, under
det att vid det allmänna anslagets fastställande årliga utgiften för bränsle beräknats
till endast 28,000 kronor. Bränslekostnaderna hava sålunda förryckt högskolans
hela ekonomi. De höga foderprisen samt den fortsatta stegringen å samtliga för
högskolans drift erforderliga förbrukningsartiklar hava också haft till följd, att såsom
ovan nämnts den i staten beräknade nettoinkomsten av rörelsen ej uppnåtts.

För att nu i någon män söka tillföra högskolan ökade inkomster av rörelsen
har styrelsen vid sammanträde den 4 nästlidna mars beslutat ytterligare förhöjning
av avgifterna i stallarna, så att avgifterna hädanefter utgöra för hästar 5 kronor
per djur och dag och för hundar respektive kronor 2:25, 2: och 1:50 per djur
och dag, beroende på hundens storlek. Så länge kristiden varar och till följd därav
de oerhört stegrade prisen å samtliga för driften erforderliga förnödenheter m. m.

4

Kung!. Maj:ts nåd. proposition Nr 458.

fortfara, förefinnes dock föga utsikt att ernå ett gynnsamt ekonomiskt resultat av
driften. Detta visas också därav, att för innevarande års första kvartal den verkliga
inkomsten av driften endast utgjort 736 kronor 7 öre. Att under sådant förhållande
för detta år räkna med en nettoinkomst av rörelsen å ej mindre än 20,000
kronor eller det i staten beräknade beloppet torde vara uteslutet. Med hänsyn
härtill och då enligt vad förut påvisats högskolan vid årsskiftet ådragit sig en skuld
å 35,699 kronor 33 öre, är det redan nu för styrelsen uppenbart, att även om
ovanberörda tilläggsanslag å 35,000 kronor kommer att ställas till styrelsens förfogande,
det blir omöjligt att utan ytterligare anslag uppehålla driften längre än
till innevarande vårtermins slut. Så framt verksamheten skall fortgå även under
höstterminen, måste därför ytterligare medel ställas till styrelsens disposition. I
annat fall blir det nödvändigt inställa undervisningen för höstterminen.

Enligt vidfogade av högskolans rektor och kamrerare på styrelsens uppdragverkställda
utredning rörande storleken av för högskolan erforderligt ytterligare
anslag för detta år anser styrelsen, att ett belopp av minst 80,000 kronor är för
ändamålet behövligt.»

Av den åberopade utredningen framgår följande. Behållningen å
1918 års rörelse i stallar och smedja har icke ansetts kunna upptagas
till mer än 1,500 kronor. På grund härav har beräknats, att i det vid
ordinarie anslagets till högskolan bestämmande förutsatta vinstbeloppet
av 20.000 kronor kommer att i år uppstå eu brist av 18,500 kronor.
Då vidare de från den 1 april till årets slut förestående utgifterna av
beskaffenhet att böra gäldas av anslaget till bränsle in. in. beräknats
till 75,500 kronor, har hela ifrågavarande utgiftsbehov för årets tre
sista kvartal beräknats till 94,000 kronor. För bestridande av dessa
utgifter har ansetts finnas att tillgå följande poster. Främst befintlig
behållning den 1 april å nära 6,000 kronor. Det är härvid att märka,
att denna behållning uppstått, sedan såsom inkomst upptagits icke blott
hela det effektiva anslaget enligt den ordinarie staten utan även det
av årets riksdag å tilläggsstat anvisade anslaget å 35,000 kronor, varemot
skulderna från 1917 upptagits såsom guldna. Utöver sagda 6,000
kronor hava vidare å debetsidan upptagits dels förenämnda beräknade
överskott å årets rörelse, 1,500 kronor, dels vissa belopp för ersättningsmedel,
rabatter och hyresmedel med något över 6,500 kronor.
Tillhopa göra dessa debetposter 14,000 kronor och om de avdragas från
förut angivna utgiftsbelopp av 94,000 kronor, framkommer eu beräknad
brist å 80,000 kronor.

I utlåtande över denna framställning har statskontoret funnit det
ådagalagt, att verksamheten vid veterinärhögskolan under innevarande
år icke kan tillbörligt upprätthållas, utan att ytterligare medel anvisas
för ändamålet, och ansett annan utväg för anskaffande av dylika medel
icke stå till buds än att begära anslag därtill av riksdagen.

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 458. 5

Då utredning-en utvisar, att veterinärhögskolan har oavvisligt behov
av ytterligare medel för innevarande år på grund av omständigheter,
som icke torde kunnat tillräckligt beaktas vid avlåtandet av sty\
relsens framställning i september i fjol, anser jag mig ej kunna underlåta
att tillstyrka, att ökade medel måtte beredas. Mot det begärda
beloppet, 80,000 kronor, har jag ej något att erinra. Jag vill framhålla,
att redan under år 1017 den verkliga bristen blev mycket större
än som beräknades, då styrelsen på sin tid begärde och erhöll av Kungl.
Maj:t tillskottsanslag å 30,000 kronor, ocli att hela den för år 1918
avsedda delen av det redan av riksdagen å tilläggsstat beviljade
anslaget måst tagas i anspråk för att täcka denna brist,

Jag får alltså hemställa, att Eders Kungl. Maj:t måtte föreslå
riksdagen

att för diverse behov vid veterinärhögskolan å tilläggsstat för år
1918 såsom reservationsanslag anvisa, utöver vad av Kungl. Maj:t i
propositionen nr 2 härtill äskats, ytterligare ................... kronor 80,000.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen
lämna bifall och förordnade, att proposition i ämnet
skulle med den lydelse, bil. . . . till detta protokoll utvisar,
avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Aug. Borgström.

Departement
8cht fen.

Bihang till riksdagens protokoll W W. I sand. 416 käft. (Nr 458)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.