Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr

Proposition 1918:27 - urtima

- urtima

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr

1

27.

Nr 27.

Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående utbetalande
av avlöningsförmåner till vissa lärare vid statens
undervisningsanstalter samt statsbidrag till statsunderstödda
kommunala och enskilda läroanstalter, utan
hinder av att undervisningen någon tid måst inställas
tillföljd av smittosam sjukdom; given Stockholms slott
den 25 oktober 1918.

L lider åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t föreslå riksdagen
medgiva, '' ®

dels att till lärår- och annan personal vid statens undervisningsanstalter
av olika slag må för tid, varunder vederbörande hälsovårdsmyndighet
anser erforderligt, att undervisningen vid vederbörande anstalt till
följd av radande smittosam sjukdom inställes, utgå avlöningsförmåner med
samma belopp, som om undervisningen bedrivits i eljest bestämd omfattning; dels

att för utbekommande av statsbidrag till statsunderstödda kommunala
och enskilda läroanstalter och till där anställd lärarpersonal hinder ej
må möta därav, att undervisningen vid vederbörande läroanstalt måst inställas
av anledning och under tid, som nu nämnts;

dels ock att den tid, under vilken undervisning enligt av riksdagen
godkända bestämmelser skall meddelas vid läroanstalter av olika slag, må,
där smittosam sjukdom befinnes därtill föranleda, förkortas i den utsträckning,
Kungl. Maj:t prövar sådant erforderligt.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest städse
välbevågen.

GUSTAF.

• _____Värner Rydén.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 27 höft. (Nr 27.)

1

2

Kvugl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 27.

Utdrag av protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25
oktober 1918.

N ärvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Efter gemensam beredning med cheferna för övriga departement an av‘avlönings-

förde departementschefen, statsrådet Rydén härefter:

förmåner till .

vissa lärare Beträffande statsanstalter för meddelande av undervisning av olika

Vdervts“'' slag finnas föreskrifter — vilka i vissa fall av riksdagen godkänts såsom
anstalter samt vilkor för utbetalande av avlöningsförmåner för lärarpersonalen — medSt*tatsunder-U
delade därom, att vederbörande läroanstalt skall under viss angiven tid stödda

korn- rvm(p ener lin(]er viss minimitid varje år hållas öppen för undervisningens
munala och v n

enskilda läro-bedrivande. ... ...

anstalter, jrQr utbekommande av statsbidrag till kommunala eller enskilda laro bindeUraanv

att anstalter av olika slag eller där anställd lärarpersonal äro i allmänhet
undervisnin- uppställda vissa av riksdagen godtagna föreskrifter, bland vilka undergå”
Äta stundom återfinnas stadganden, avseende att såsom villkor för statsbidraget
till följd av undervisningen vid vederbörande läroanstalt skall pågå viss närmare ansjukdom™
given tidrymd av kalender- eller läsår. I vissa fall har emellertid riks -

3

Kutig!. Maj:ls Kull. Proposition Nr 27.

(lagen medgivit, att för utbekommande av statsbidrag hinder ej skall möta
därav, att undervisningen vid läroanstalten till följd av rådande smittosam
sjukdom måst för någon tid inställas.

Det är allmänt känt, hurusom under innevarande år vårt land
hemsökts av en svårartad influensaliknande epidemi, den s. k. spanska
sjukan, vilken till sina verkningar visat sig vara av en synnerligen
olycksdiger art. Enligt särskilda av Kungl. Maj:t meddelade beslut
hava också åtgärder blivit vidtagna till förebyggande av sjukdomens spridning
bland skolungdomen. På framställning av läroverksöverstyrelsen i
skrivelse den 13 sistlidne augusti förklarade sålunda Kung]. Maj:t genom
beslut den 14 i samma månad hinder icke möta för överst/relsen
att, efter det rektor, föreståndare eller föreståndarinna vid allmänt läroverk,
högre lärarinneseminariet eller under överstyrelsens inseende stående
kommunal eller enskild läroanstalt i samråd med vederbörande skolläkare,
förste provinsialläkare eller därmed jämnställd stadsläkare därom hos överstyrelsen
gjort framställning, medgiva, dels att höstterminen 1918 finge i
sådant fall, då det ansågs nödvändigt av hänsyn till rådande epidemiska
influensaliknande sjukdom, taga sin början högst tre veckor senare än förut
varit bestämt, dels ock att ett avbrott av högst samma tidslängd finge, där
sådant efter terminens början visade sig av samma anledning vara av behovet
påkallat, äga rum.

I skrivelse den 23 augusti 1918 anhöll därefter läroverksöverstyrelsen
på anförda skäl och med uppgift tillika, att överstyrelsen dittills medgivit
uppskov med terminens början i fråga om sammanlagt 66 läroanstalter,
att vid de under överstyrelsens inseende stående läroanstalter, vid vilka
under höstterminen 1918 arbetstiden bleve på grund av det överstyrelsen
genom nämnda nådiga beslut den 14 augusti 1918 givna bemyndigande
förkortad, samtliga löner, tjänstgöringspenningar, arvoden, statsunderstöd
och statsbidrag måtte få för höstterminen utbetalas till samma belopp och
i samma ordning, som om terminen haft sin ursprungligen bestämda längd.

över denna läroverksöverstyrelsens framställning hördes statskontoret,
som i utlåtande den 12 september 1918 anförde följande:

Vad först beträffar de ordinarie lärarna vid statens under överstyrelsens inseende
ställda läroverk, torde dessa, som enligt fastställd lönestat äga att för kalenderåret
1918 uppbära vissa bestämda belopp såväl i tjänstgöringspenningar som i löner, vara
lagligen berättigade att under sagda år utbekomma dessa tjänstgöringspenningar i sin
helhet, oaktat den i deras tjänstgöring under höstterminen vidtagna förkortning. Mot
överstyrelsens hemställan så vitt dessa lärare angår torde fördenskull ej vara något
att erinra.

De extra lärare och arvodestagare, vilka äro anställda för läsår och vilkas avlöningar
äro bestämda för läsår, lära däremot icke hava några lagliga anspråk på att

4

Kungl. Majits Nåd. Proposition Nr 27.

utbekomma avlöning för den tid, varunder undervisningen varit inställd. Men i likhet
med överstyrelsen anser statskontoret, med hänsyn till föreliggande exceptionella förhållanden,
billigheten kräva, att avlöning för nämnda tid till dem utbetalas, givetvis
med skyldighet för dem att, i den mån sådant kan ske, under läsårets lopp utan vidare
ersättning fullgöra den resterande tjänstgöringsskyldigheten.

Enligt vad överstyrelsen antytt kan det emellertid inträffa, att någon sådan
komplettering av vederbörandes tjänstgöringsskyldighet icke kommer att äga rum,
antingen emedan vederbörande nästa termin lämnat läroverket i fråga eller av den
anledning, att någon motsvarande förlängning av vårterminen icke finnes lämpligen
kunna vidtagas. I det förra fallet kau för tjänsten under läsåret komma att utgå
högre belopp än som finnes för densamma anslaget och återbäringsskyldighet rätteligen
föreligga för vad vederbörande under höstterminen för mycket uppburit, och i det
senare ”fallet kommer det utbetalda arvodet icke att motsvaras av föreskriven lästid
under läsåret.

Då såväl arvodesbeloppen som lästidens längd blivit av riksdagen fastställda,
torde, vid bifall till läroverksöverstyrelsens nu gjorda hemställan, framställning höra,
allt efter förhållandena, göras hos nästkommande riksdag om eftergivande av dylik
återbäringsskyldighet eller om medgivande till förkortning av innevarande läsår, utan
skyldighet för vederbörande att återbära vad de för höstterminen för mycket uppburit.

Aven i fråga om de statsunderstödda kommunala och enskilda läroanstalterna
torde ovan antydda billighetsskäl tala för ett bifall till överstyrelsens hemställan. Men
även här synes, i den mån den förlorade lästiden icke kommer att under läsarets lopp
återtagas, riksdagens medgivande till läsårets förkortning böra inhämtas.

Vid ärendets föredragning den 18 september 1918 förordnade Kungl.
Maj:t beträffande de av förenämnda bemyndigande den 14 augusti 1918
omfattade läroanstalter, att för den förkortning av höstterminen 1918 eller
det avbrott i terminens undervisning, som i enlighet med omförmälda bemvndigande
kunde äga rum, skulle gälla dels i fråga om statens undervisningsanstalter,
att rektorers, ordinarie lärares och lärarinnors samt vikarierande
och extra ordinarie lärares och lärarinnors tjänstgöringspenningar och
arvoden finge utgå med samma belopp, som om terminen haft sin ursprungligen
bestämda omfattning, samt att för termin tjänstledig ordinarie
lärares eller lärarinnas tjänstgöringspenningar skulle i sin helhet innehållas,
dels ock beträffande kommunala och enskilda läroanstalter, att statsunderstöd
åt dylik läroanstalt samt löne- och ålderstillägg åt därstädes
anställd lärarpersonal finge utgå med samma belopp, som om förändring i
avseende å terminens omfattning ej skett.

Flera beslut av liknande innebörd beträffande andra undervisningsanstalter
hava av Kungl. Maj:t meddelats. Därjämte har Kungl. Maj:tdelsi
särskilda fall medgivit, att undervisningen vid viss skola finge utöver vad
som medgivits genom beslut den 14 augusti 1918 ytterligare inställas, dels
ock den 22 oktober 1918 bemyndigat folkskolöverstyrelsen att efter i viss
angiven ordning gjord framställning medgiva, att höstterminen 1918 avbrott
i undervisningen vid folkskoleseminarium eller högre folkskola finge,

5

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 27.

där det på grund av omförmälda sjukdom visade sig påkallat, äga rum på
tid, varunder vederbörande hälsovårdsmyndighet ansåge sådant erforderligt.

Uppenbarligen kan det icke anses billigt att, därest undervisningen
vid en av staten underhållen undervisningsanstalt eller ock en statsunderstödd
kommunal eller enskild läroanstalt på grund av smittosam sjukdom
måste för någon tid inställas, detta skulle föranleda, att lärare och lärarinnor
vid läroanstalten icke komme i åtnjutande av sina avlöningsförmåner under
den tid de utan sitt förvållande blivit avstängda från tjänstgöring eller
att dylik kommunal eller enskild anstalt skulle gå förlustig det statsbidrag,
som eljest skolat utgå till densamma. Jag har redan förut framhållit,
att beträffande vissa slag av kommunala och enskilda läroanstalter
bestämmelser efter riksdagens godkännande meddelats i syfte att, där
undervisningen vid vederbörande läroanstalt inställts på grund av smittosam
sjukdom, statsbidrag till anstalten och till avlönande av dess lärarpersonal
skall utgå oaktat en dylik tillfällig stängning. Efter samråd med
övriga departementschefer har jag funnit önskvärt, att motsvarande bestämmelser
varda givna såväl för samtliga statens undervisningsanstalter som
för statsunderstödda kommunala och enskilda läroanstalter. Riksdagens
medgivande torde dock härför erfordras.

Såsom framgår av vad jag förut anfört, har Kungl. Maj:t redan beträffande
åtskilliga undervisningsanstalter meddelat beslut angående förkortning
av innevarande hösttermin. Dessa beslut kunna stödja sig på
flera av Kungl. Maj:t under föregående år meddelade beslut av motsvarande
innebörd. I anslutning till vad statskontoret anfört i sitt förenämnda
utlåtande den 12 september 1918 synes mig emellertid hänvändelse likaledes
böra göras till riksdagen för utverkande av uttryckligt medgivande
därtill, att den tid, under vilken undervisning enligt av riksdagens godkända
bestämmelser skall meddelas vid läroanstalter av olika slag, må i
de fall, då smittosam sjukdom befinnes därtill föranleda, förkortas i den
utsträckning, Kungl. Maj:t prövar sådant erforderligt.

Jag hemställer alltså, det täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå riksdagen .
medgiva,

dels att till lärår- och annan personal vid statens
undervisningsanstalter av olika slag må för tid, varunder
vederbörande hälsovårdsmyndighet anser erforderligt, att
undervisningen vid vederbörande anstalt till följd av
rådande smittosam sjukdom inställes, utgå avlöningsförmåner
med samma belopp, som om undervisningen bedrivits
i eljest bestämd omfattning;

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 samt. 27 höft. (Nr 27.) 2

6

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 27.

dels att för utbekommande av statsbidrag till statsunderstödda
kommunala och enskilda läroanstalter och
till där anställd lärarpersonal hinder ej må möta därav,
att undervisningen vid vederbörande läroanstalt måst inställas
av anledning och under tid, som nu nämnts;

dels och att den tid, under vilken undervisning enligt
av riksdagen godkända bestämmelser skall meddelas
vid läroanstalter av olika slag, må, där smittosam sjukdom
befinnes därtill föranleda, förkortas i den utsträckning,
Kungl. Maj:t prövar sådant erforderligt.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna bifall;
och skulle proposition av den lydelse, bilaga vid detta
protokoll utvisar, avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Em. G.son Bergman.

Stockholm 1918, Ivar flaeggströms Boktryckeri A. B.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.