Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 451

Proposition 1918:451

Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 451.

1

Nr 451.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till

lag om ändrad lydelse av 2, 4, 5 och 6 §§ i lagen den

11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt

till pension, given Stockholms slott den 16 maj 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

att antaga bilagda förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 4, 5 och 6 §§

i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till

pension.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens

vederbörande utskott; och Kungl. Maj :t förbliver riksdagen med all kungl.

nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

F.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.