Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1968

Proposition 1968:146 - höst

- höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1968

1

Nr 146

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om
fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 (nr
722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar
av betydelse för försvaret; given Stockholms slott den
25 oktober 1968.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen
att antaga härvid fogade förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen
den 29 november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar
av betydelse för försvaret.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Herman Kling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen med särskilda bestämmelser om uppfinningar
av betydelse för försvaret får fortsatt giltighet t. o. m. den 31 december
1970.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 saml. Nr 146

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1968

Förslag

till

Lag

om fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 (nr 722) med
särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret

Härigenom förordnas, att lagen den 29 november 1946 med särskilda bestämmelser
om uppfinningar av betydelse för försvaret, vilken enligt lag
den 3 december 1965 (nr 598) gäller till och med den 31 december 1968,
skall äga fortsatt giltighet till och med den 31 december 1970.

.1

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1968

3

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans
Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet
på Stockholms slott den 11 oktober 1968.

Närvarande:

Statsråden Sträng, Andersson, Kling, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson,

Lundkvist, Gustafsson, Odhnoff, Moberg.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemensam
beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om fortsatt giltighet
av lagen den 29 november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser
om uppfinningar av betydelse för försvaret och anför.

Lagen med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret,
i det följande benämnd för svar suppfinningslagen, innehåller regler
som avser att tillgodose statens intresse av att uppfinningar av betydelse för
försvaret hemlighålls och kan utnyttjas för statens räkning. I lagen meddelas
bestämmelser om förbud mot offentliggörande av uppfinningar som har
särskilt avseende på krigsmateriel (16 §§), om expropriation av uppfinningar
av särskild betydelse för försvaret (7 §), om hemligt patent för statens
räkning (8 och 9 §§) och om ersättning för skada och intrång som sker
genom att beslut meddelas om fortsatt hemlighållande av uppfinning eller
om expropriation (10 §). Därjämte innehåller lagen vissa bestämmelser om
tystnadsplikt, straff för överträdelse av föreskrifterna i lagen m. m. (11
14 §§).

Lagen är tidsbegränsad. Dess giltighetstid har successivt förlängts, senast
genom lag den 3 december 1965 (nr 598) för tiden t. o. m. den 31 december
1968.

I samband med att jag senast föreslog en förlängning av lagens giltighetstid
redovisade jag vissa förslag om en översyn av för svar suppfinningslagen
som förts fram av bl. a. den svenska patentlagkommittén (prop.
1965: 147). Jag uttalade därvid att det var min avsikt att längre fram ta
upp frågan om en allmän översyn av lagen.

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar har i skrivelse den 12 december
1967 föreslagit att försvarsuppfinningslagen ges fortsatt giltighet under
åtminstone en treårsperiod, och att den nämnda översynen av lagen nu
görs.

Inom justitiedepartementet pågår arbetet med en översyn av försvarsuppfinningslagen.
Proposition i ämnet beräknas kunna avlämnas till riksdagen

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 146 år 1968

under år 1970. Den nya lagstiftningen torde kunna träda i kraft vid årsskiftet
197071. Jag föreslår därför att den nuvarande lagen får fortsatt
giltighet t. o. m. den 31 december 1970, dvs. för en tvåårsperiod.

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats förslag
till lag om fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 (nr 722)
med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret.
Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga.1

Jag hemställer, att lagrådets utlåtande över lagförslaget inhämtas enligt
87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:
Margit Edström

1 Bilagan, som är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har uteslutits
här.

Kungl. Maj.ts proposition nr 146 år 1968

5

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 18 oktober 1968.

Närvarande:

f.d. justitierådet
justitierådet
regeringsrådet
justitierådet

Lind,

Alexanderson,

Ringdén,

CONRADI.

Enligt lagrådet den 16 oktober 1968 tillhandakommet utdrag av protokoll
över justitieärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av
Halland, i statsrådet den 11 oktober 1968, hade Kungl. Maj :t förordnat, att
lagrådets utlåtande skulle för det i 87 § regeringsformen avsedda ändamålet
inhämtas över upprättat förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 29
november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av
betydelse för försvaret.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av
assessorn Birgitta Blom.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:
Ingrid Hellström

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1968

Utdrag av protokollet, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten,
Hertigen av Halland, i statsrådet på Stockholms slott
den 25 oktober 1968.

Närvarande:

Statsministern Erlander, statsråden Sträng, Lange, Kung, Johansson,
Holmqvist, Aspling, Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson,
Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler efter gemensam
beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets utlåtande över
förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1956 (nr 722)
med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret.

Föredraganden upplyser, att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran,
och hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att
antaga förslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt
förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen
skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga
till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

KUNGL. BOKTR. STHLM 1968 680456