Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1968

Proposition 1968:153 - höst

- höst
Kungl. Maj:ts proposition nr 153 år 1968

1

Nr 153

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning

om fusion inom stadshgpoteks- och bostadskreditinstitutionerna,

in. m.; given Stockholms slott

den 25 oktober 1968.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels anta härvid fogade förslag till

1) förordning om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna,

2) förordning om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om

stadshypoteksföreningar,

3) förordning angående upphävande av förordningen den 29 november

1963 (nr 575) om Svenska bostadskreditkassan och om bostadskreditföreningar,

dels bifalla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.