Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1967

Proposition 1967:156 - höst

- höst
Kungl. Maj:ts proposition nr 156 år 1967

1

Nr 156

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående godkännande

av 1967 års vetekonvention och 1967 års konvention

om livsmedelshjälp; given Stockholms slott den 20

oktober 1967.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed föreslå riksdagen att

godkänna härvid fogade 1967 års vetekonvention och 1967 års konvention

om livsmedelshjälp.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Eric Holmquist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige skall godkänna en vetekonvention och

en konvention om livsmedelshjälp, vilka tillsammans bildar 1967 års internationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.