Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1959

Proposition 1959:168 - höst

- höst
Kungl. Maj.ts proposition nr 168 år 1959

1

Nr 168

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i bgggnadslagen den 30 juni 19M (nr 385)

samt till bgggnadsstadga; given Stockholms slott den

16 oktober 1959.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll

samt med hänvisning till nedannämnda härvid fogade författningsförslag

vill Kungl. Maj :t härmed

dels jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att antaga förslaget

till lag om ändring i byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385),

dels ock anhålla om riksdagens yttrande över förslaget till byggnadsstadga.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Gösta Skoglund

Propositionens huvudsakliga innehåll

De
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.