Kungl. Maj:ts proposition nr 184 år 1970

Proposition 1970:184 - höst

- höst
Kungl. Maj:ts proposition nr 184 år 1970

1

Nr 184

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen (1954:

521); given Stockholms slott den 30 oktober 1970.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att antaga

härvid fogade förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen

(1954: 521).

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, att tillståndsgivningen och kontrollen av rättigheter

att utskänka rusdrycker helt läggs på länsstyrelserna. Systembolaget

AB skall därefter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida