Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

Proposition 1970:202 - höst

- höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

1

Nr 202

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om
fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sanktioner
mot Rhodesia; given Stockholms slott den 6
november 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen
att antaga härvid fogat förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen
(1969: 232) om vissa sanktioner mot Rhodesia.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Lennart Geijer

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia gäller till utgången av år 1970.
Avsikten var att lagen då skulle ersättas av en allmän och permanent lag
för genomförande av säkerhetsrådets resolutioner om sanktioner. Sådan lagstiftning
hinner inte genomföras före 1970 års utgång. I propositionen föreslås
därför att giltighetstiden för lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia
förlängs till utgången av år 1971.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 202

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

Förslag

till

Lag

om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sanktioner

mot Rhodesia

Härigenom förordnas, att lagen (1969:232) om vissa sanktioner mot
Rhodesia, vilken gäller längst till utgången av år 1970, skall äga fortsatt
giltighet så länge Konungen ej annat förordnat, dock längst till utgången av
år 1971.

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

3

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans
Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet
på Stockholms slott den 30 oktober 1970.

Närvarande:

Statsministern Palme, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden Sträng,

Andersson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Myrdal, Odhnoff,

Moberg, Bengtsson, Norling, Löfberg, Lidbom, Carlsson, Feldt.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemensam
beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om fortsatt giltighet
av lagen om vissa sanktioner mot Rhodesia och anför.

Enligt Förenta Nationernas stadga kan FN:s säkerhetsråd under vissa
förhållanden besluta om eller rekommendera sanktioner av icke-militär
natur i syfte att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.
Stat som är medlem i FN är enligt FN :s stadga skyldig att godta och
verkställa säkerhetsrådets beslut om sådana sanktioner.

Den 11 november 1965 avgav regeringen i den dåvarande brittiska kolonien
Sydrhodesia (i det följande kallad Rhodesia) en ensidig självständighetsförklaring.
I anslutning härtill rekommenderade säkerhetsrådet i två
resolutioner i november 1965 FN :s medlemsstater att genomföra vissa sanktioner
mot Rhodesia. Dessa rekommendationer kunde genomföras i Sverige
främst med stöd av Kungl. Maj :ts allmänna ekonomiska lagstiftningsmakt.

De två resolutionerna aktualiserade frågan om att införa särskild lagstiftning
som för vårt lands vidkommande ger möjlighet att genomföra säkerhetsrådets
beslut och rekommendationer om sanktioner av icke-militär natur.
Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 25 februari 1966 tillkallade
dåvarande chefen för justitiedepartementet tre sakkunniga för utredning
av denna lagstiftningsfråga. De sakkunniga antog namnet FN-lagkommittén.

Den 16 december 1966 antog säkerhetsrådet en för medlemsstaterna bindande
resolution om ytterligare sanktioner mot Rhodesia. En del av resolutionen
kunde Sverige efterkomma med stöd av en särskild FN-lag på sjöfartens
område (SFS 1966: 158, giltig till utgången av juni 1971, se SFS
1970: 107). För att resolutionen i övrigt skulle kunna efterkommas krävdes
allmän lag, beslutad av Kungl. Maj :t och riksdagen gemensamt. Med anledning
därav uppdrog Kungl. Maj :t i februari 1967 åt FN-lagkommittén att
skyndsamt särskilt utreda frågan om lagstiftning av provisorisk karaktär

4 Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

för att göra det möjligt för Sverige att uppfylla sina förpliktelser enligt resolutionen.

I mars 1968 avlämnade kommittén en promemoria med förslag till sådan
lagstiftning. På grundval av denna genomfördes lagen (1969:232) om vissa
sanktioner mot Rhodesia (Rhodesialagen). Lagen utformades så, att den
omfattar också de åtgärder som påkallas av en av säkerhetsrådet den 29
maj 1968 antagen ny resolution rörande ytterligare sanktioner mot Rhodesia.
Rhodesialagen trädde i kraft den 11 juni 1969 och är alltjämt i kraft.

Lagen har gjort det möjligt för Sverige att fullt ut efterkomma säkerhetsrådets
fram till tiden för lagens ikraftträdande antagna resolutioner rörande
sanktioner mot Rhodesia (prop. 1969: 78, U1LU 1, rskr 289).

Rhodesialagen innehåller regler om förbud av olika slag. Sålunda förbjuds
bl. a. införsel till och utförsel från Rhodesia av alla slags varor samt
vissa åtgärder som främjar eller är ägnade att främja sådan införsel eller
utförsel (2 och 3 §§). Från införselförbuden undantas bl. a. varor som är
avsedda för medicinskt bruk. I fråga om vara som härrör från Rhodesia
och har utförts därifrån efter Rhodesialagens ikraftträdande får inte företas
rättshandling avseende ekonomiskt mellanhavande (4 §). Sådan vara
får inte heller transporteras. I lagen förbjuds också betalning eller kreditgivning
till Rhodesia samt luftfart med anknytning till Rhodesia (5 och
6 §§). Lagen innehåller också bestämmelser om straff för den som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet bryter mot något av förbuden (8 §). För
utomlands begången gärning kan ansvar ådömas, förutom svensk medborgare,
utlänning som har begått brottet på svenskt fartyg eller luftfartyg.
Även vissa bestämmelser om förverkande av egendom på grund av brott
samt om särskild åtalsprövning ingår i lagen (911 §§). Denna innehåller
slutligen en regel om avvisning av utlänning som skäligen kan antas ha
hemvist i Rhodesia (12 §).

Rhodesialagen gäller så länge Kungl. Maj :t inte har förordnat annat,
dock längst till utgången av år 1970. Anledningen till att giltighetstiden
begränsades var att en allmän och permanent sanktionslag beräknades
kunna träda i kraft den 1 januari 1971 och då ersätta Rhodesialagen. Bemyndigandet
för Kungl. Maj :t att före giltighetstidens utgång förordna om
upphävande av lagen infördes för att lagen snabbt skulle kunna upphävas
för det fall att säkerhetsrådet före utgången av år 1970 skulle häva sanktionerna
mot Rhodesia.

I april 1970 avlämnade FN-lagkommittén betänkandet Svensk FN-lag,
Sanktioner och deras genomförande (SOU 1970: 19), med förslag till lag
om vissa internationella sanktioner (FN-lag). Den föreslagna lagen är avsedd
att möjliggöra för Kungl. Maj :t att för Sveriges del snabbt efterkomma
säkerhetsrådets resolutioner om sanktioner av icke-militär natur, mot
vilken stat de än riktas. Betänkandet har remissbehandlats och övervägs
f. n. inom justitiedepartementet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 202 år 1970

5

Det har visat sig inte vara möjligt att förelägga 1970 års riksdag proposition
med förslag till lagstiftning på grundval av kommittéförslaget i sådan
tid att riksdagen hinner ta ställning till förslaget före riksdagssessionens
slut. Arbetet på lagstiftningen är dock så långt framskridet att proposition
i ämnet kommer att kunna föreläggas 1971 års vårriksdag.

De resolutioner som har föranlett Rhodesialagen är fortfarande i kraft.
Lagen bör därför fortfara att gälla till dess de beslutade sanktionerna upphävs
av säkerhetsrådet eller en permanent sanktionslagstiftning träder i
kraft. Med hänsyn till vad nyss anförts rörande arbetet på eu permanent
FN-lag bör giltighetstiden förlängas t. o. in. den 31 december 1971. Kungl.
Maj :t bör även i fortsättningen ha möjlighet att före giltighetstidens utgång
upphäva lagen, om säkerhetsrådet dessförinnan skulle häva sanktionerna.
Skulle en permanent FN-lag träda i kraft före utgången av år 1971,
bör Rhodesialagen givetvis upphävas vid ikraftträdandet.

Sedan Rhodesialagen trädde i kraft har säkerhetsrådet den 18 mars 1970
antagit en ny resolution om sanktioner mot Rhodesia. Resolutionen innehåller
både bindande beslut och rekommendationer. Det bindande beslut som
här är av intresse ålägger medlemsstaterna atl omedelbart bryta alla diplomatiska,
konsulära, kommersiella, militära och andra förbindelser med den
olagliga regeringen i Rhodesia samt bryta alla förekommande transportförbindelser
till eller från Rhodesia. I de delar av resolutionen som innefattar
endast rekommendationer uppmanas medlemsstaterna bl. a. att vidta lämpliga
åtgärder på det nationella planet för att tillse att ingen handling som
utförs av representanter för eller institutioner under den olagliga regeringen
i Rhodesia skall ges något erkännande av medlemsstaternas myndigheter.
Medlemsstaterna uppmanas också att vidta alla ytterligare icke-militära
åtgärder som är möjliga enligt FN-stadgan för att komma till rätta med
situationen i Rhodesia.

De åtgärder som Sverige redan har vidtagit med anledning av säkerhetsrådets
tidigare resolutioner angående sanktioner mot Rhodesia är så långtgående
att vårt land får anses därigenom ha i nöjaktig utsträckning uppfyllt
också besluten och rekommendationerna i den senaste resolutionen.
Det saknas därför anledning att i detta sammanhang föra in bestämmelser
om ytterligare sanktionsåtgärder i lagen.

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats
förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sanktioner
mot Rhodesia. Förslaget torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta
ärende som bilaga.1

.lag hemställer, att lagrådets yttrande över lagförslaget inhämtas enligt
87 § regeringsformen genom utdrag av protokollet.

1 Bilagan, som är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har uteslutits här.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Kungl. Höghet Regenten.

Ur protokollet:
Gunnel Anderson

Kungl. Maj. ts proposition nr 202 år 1970

7

Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 5 november 1970.

Närvarande:

f. d. justitierådet Regner,
regeringsrådet Martenius,
justitierådet Bernhard,

justitierådet Hesser.

Enligt lagrådet den 4 november 1970 tillhandakommet utdrag av protokoll
över justitieärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen
av Halland, i statsrådet den 30 oktober 1970 hade Kungl. Maj :t förordnat,
att enligt 87 § regeringsformen lagrådets utlåtande skulle inhämtas
över upprättat förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om
vissa sanktioner mot Rhodesia.

Förslaget, som finns bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av
hovrättsassessorn Hans Olsson.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:
Ingrid Hellström

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 202 år 1970

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans
Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet
på Stockholms slott den 6 november 1970.

Närvarande:

Statsministern Palme, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden Sträng,
Andersson, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer,
Odhnoff, Wickman, Morerg, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemensam
beredning med statsrådets övriga ledamöter lagrådets yttrande över
förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969: 232) om vissa sanktioner
mot Rhodesia.

Föredraganden upplyser, att lagrådet lämnat lagförslaget utan erinran,
och hemställer, att Kungl. Maj :t genom proposition föreslår riksdagen att
antaga förslaget.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt
förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten att till riksdagen
skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga
till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:
Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 70U84