Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 203 år 1970

Proposition 1970:203 - höst

- höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 203 år 1970

1

Nr 203

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa domartjänster
i tingsrätter; given Stockholms slott den 6
november 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över justitieärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla
de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen
hemställt.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Lennart Gei jer

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om att inrätta tjänster för rådman, tillika
avdelningsordförande, och rådman i vissa tingsrätter fr. o. m. den 1 januari
1971.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 samt. Nr 203

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 203 år 1970

Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans
Kunglig Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i
statsrådet på Stockholms slott den 6 november 1970.

Närvarande :

Statsministern Palme, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden Sträng,
Andersson, Holmqvist, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer,
Odhnoff, Wickman, Moberg, Norling, Löfberg, Lidbom.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Geijer, anmäler efter gemensam
beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om vissa domartjänster
i tingsrätter och anför.

Vid 1969 års riksdag beslöts en enhetlig organisation av de allmänna
underrätterna fr. o. m. den 1 januari 1971. De nuvarande häradsrätterna
och rådhusrätterna ersätts då av tingsrätter, för vilka gemensamma regler
för rättens sammansättning i mål och ärenden skall gälla. Riksdagen fastställde
samtidigt vissa principer för den framtida domkretsindelningen för
underrätterna (prop. 1969: 44, 1LU 38, rskr 283).

Genom skilda beslut under 1969 och 1970 har Kungl. Maj :t med anledning
av tingsrättsreformen och beslutade ändringar i den kommunala indelningen
förordnat om den judiciella indelningen i samtliga län fr. o. m. den 1 januari
1971. I ett stort antal fall medför dessa beslut att tingsrätter inrättas, vilkas
domkretsar omfattar två eller flera nuvarande underrätters domkretsar eller
delar av sådana domkretsar. I flertalet fall kommer dock överensstämmelse
att råda mellan domkrets för nuvarande underrätt och domkrets för motsvarande
tingsrätt med de jämkningar som påkallas av kommunindelningsändringar.
Till följd av ändringarna i domkretsindelningen kommer antalet
tingsrätter den 1 januari 1971 att utgöra 108 mot f. n. 135 underrätter (27
rådhusrätter och 108 häradsrätter).

Enligt 2 § första stycket lagen (1969: 244) om ändring i rättegångsbalken
skall i tingsrätt finnas lagman och en eller flera rådmän.

I propositionen 1970: 106 har jag anmält (s. 53), att Kungl. Maj:t den
27 februari 1970 förordnat att i var och en av de tingsrätter som inrättas
skall fr. o. m. den 1 januari 1971 finnas en tjänst för lagman. Som jag nyss
har anfört minskas genom judiciella indelningsändringar fr. o. m. nämnda tidpunkt
antalet underrätter från 135 till 108. Ett flertal chefsdomartjänster

Kungl. Maj.ts proposition nr 203 år 1970

3

i de av indelningsändringarna berörda underrätterna har när vakans uppstått
ej återbesatts med ordinarie innehavare. I några fall har innehavare
av chefsdomartjänst i underrätt som upphör vid årsskiftet 1970/71 förflyttats
till lagmanstjänst i tingsrätt på annan ort. Trots detta måste vissa tjänster
för chefsdomare föras på övergångsstat.

Vad gäller tjänster för rådmän i tingsrätterna har jag i proposition
1970: 106 anmält (s. 54), att i tingsrätt som i huvudsak kommer att ha
samma domkrets som en nuvarande häradsrätt eller rådhusrätt kommer
att inrättas samma antal tjänster för rådmän som det f. n. finns tjänster
för tingsdomare eller rådmän. I vissa fall bör emellertid antalet rådmän omprövas
även i fall där domkretsen för en tingsrätt i huvudsak motsvarar domkretsen
för en nuvarande rådhusrätt. Detta gäller i sådana fall där rådhusrätt
på grund av nu gällande regler om rådhusrätts sammansättning har
tjänster för en borgmästare och två rådmän men där arbetsbörden inte motiverar
tjänster för tre ordinarie domare. Antalet tingsrätter där antalet rådmän
kommer att bli detsamma som det nuvarande antalet tjänster för tingsdomare
eller rådman uppgår till 75. Vid dessa tingsrätter kommer att inrättas
206 tjänster för rådman, varav 27 för rådman, tillika avdelningsordförande.
Av sistnämnda tjänster inrättas 19 vid Stockholms tingsrätt och
åtta vid Göteborgs tingsrätt.

För övriga 33 tingsrätter föreslår jag att det antal tjänster för rådman,
tillika avdelningsordförande, och rådman inrättas som anges i en förteckning
som torde få fogas till protokollet i detta ärende som bilaga. Behovet
av antalet tjänster har bedömts med hänsyn till den arbetsbörda som
kan beräknas för dessa tingsrätter.

Kungl. Maj :t bör inhämta riksdagens bemyndigande att vidta de övergångsanordningar
som kan behövas för att genomföra den nya organisationen.
Bl. a. behöver, som nyss har nämnts, vissa chefsdomartjänster föras
på övergångsstat. Vidare kan vissa av de nuvarande tjänsterna för rådman
vid rådhusrätt behöva föras på övergångsstat.

I detta sammanhang får jag anmäla att jag har givit statens avtalsverk
uppdrag att förhandla om anställnings- och arbetsvillkor för tingsrätternas
personal. Dessa förhandlingar pågår f. n.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att bemyndiga Kungl.
Maj :t

a) att i de tingsrätter som anges i den vid protokollet i
detta ärende fogade förteckningen inrätta de tjänster för rådman,
tillika avdelningsordförande, och rådman som anges i
förteckningen,

b) att vidta de övergångsanordningar som kan behövas
beträffande nuvarande tjänster för personalen i underrätt.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 203 år 1970

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt
förordnar Hans Kunglig Höghet Regenten, Hertigen av
Halland, att till riksdagen skall avlåtas proposition av
den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Kungl. Maj:ts proposition nr 203 år 1970

5

Bilaga

Förteckning över förslag till tjänster för rådman, tillika avdelningsordförande,
och rådman vid vissa tingsrätter

Tingsrätt

rådman,

tillika

avdelnings-

rådman

Tingsrättens domkrets består huvudsak-ligen av områden från nuvarande

ordförande

domsaga rådhusrätt

Under Svea hovrätt

Norrtälje

1

Mellersta Roslags

Norra Roslags

Södertälje

4

Södertälje

Södertörns

5

Södertörns

Uppsala

6

Uppsala

Uppsala läns norra

1

Uppsala läns norra
Norra Roslags

Eskilstuna

6

Livgedingets

Eskilstuna

Örebro

6

Östernärkes

Örebio

Sandvikens

1

Gästriklands västra
Gästriklands östra

Under Göta hovrätt
Linköpings

6

Linköpings

Linköpings

Motala

1

Aska, Dals o.

Bobergs

Motala

Norrköpings

1

7

Bråbygdens o.
Finspångs läns
Hammarkinds,
Stegeborgs o.

Skärkinds

Norrköpings

Eksjö

3

Norra o. Södra Vedbo
Njudungs

Jönköpings

4

Tveta, Vista o. Mo

Jönköpings

Ljungby

1

Sunnerbo

Växjö

3

Östra Värends

Mellersta Värends
Västra Värends

Växjö

Kalmar

1

Kalmar

Lidköpings

1

Skarabygdens

Kinnefjärdings,

Kinne o. Kållands

Under hovrätten
över Skåne och
Blekinge

Hälsingborgs

1

7

Luggude

Hälsingborgs

Lunds

3

Torna o. Bara

Lunds

Malmö

5

!16

Torna o. Baia

Malmö

1 Varav 2 extra.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 203 år 1970

Tingsrätt

rådman,

rådman

Tingsrättens domkrets består huvudsak-

tillika

ligen av områden från nuvarande

avdelnings-

domsaga

rådhusrätt

ordförande

Under hovrätten
för Västra Sverige
Varberg

1

Varbergs

Mölndals

2

Askims o. Mölndals

Sävedals

0

Hisings, Sävedals
o. Kungälvs

Uddevalla

3

Sunnervikens

Uddevalla

Borås

5

Borås

Borås

Sjuhäradsbydens

1

Marks

Kinds o. Redvägs

Arvika

1

Södersysslets

Nordmarks

Jösse

Karlstads

4

Mellansysslets

Karlstads

Sunne

1

Fryksdals

Älvdals o. Nyeds

Under hovrätten
för Nedre Norrland
Jämtbygdens

1

Jämtlands östra
Jämtlands norra
Jämtlands västra

Östersunds

1

Östersunds

Under hovrätten
för Övre Norrland

Skellefteå

1

Västerbottens

mellersta

Skellefteå

Haparanda

1

Kalix

Torneå

Summa 7 105

MARCl» BOKTR. STHIM 19/0 700633

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.