Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Kungl. Maj:ts proposition nr 205 år 1970

Proposition 1970:205 - höst

- höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 205 år 1970

1

Nr 205

Ilungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till Posthus
m. m.; given Stockholms slott den 13 november
1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över kommunikationsärenden för denna dag, föreslå riksdagen
att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande
departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Bengt Norling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställs om ett investeringsanslag av 13,9 milj. kr. till
Posthus m. m. på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71. Härigenom
möjliggörs för postbanken att teckna aktier i ett fastighetskreditaktiebolag,
vilket banken enligt Kungl. Maj :ts beslut denna dag fått medgivande
att bilda tillsammans med Sveriges Kreditbank.

Bihang till riksdagens protokoll 1970. 1 sand. Nr 205

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 205 år 1970

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför
Hans Kungl. Höghet, Hertigen av Halland, i statsrådet
på Stockholms slott den 13 november 1970.

Närvarande:

Statsministern Palme, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Aspling, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Geijer,
Odhnoff, Wickman, Moberg, Bengtsson, Norling, Lidbom, Carlsson.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Norling, anmäler
efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om anslag
till Posthus m. m. och anför.

1969 års riksdagsbeslut om postbanken

Genom beslut av 1969 års riksdag antogs lag (1969: 732) om postbanken
samt godkändes riktlinjer för samarbete mellan postbanken och Sveriges
Kreditbank och riktlinjer för kapitalbildning i postbanken (prop. 1969: 158,
SU 119, BaU 53, rskr 430, 423).

Riktlinjerna för samarbetet mellan postbanken och Sveriges Kreditbank
innebär bl. a. att de båda bankerna med hänsyn till storleken av deras engagement
på bostadskreditgivningens område borde tillsammans bilda ett
bolag för emission av bostadsobligationer och avlyft av byggnadskrediter.

Enligt lagen om postbanken skall postbanken drivas på i princip samma
villkor som övriga bankinstitut. Postbanken har därför ålagts balansvärderings-
och kapitaltäckningsregler som i huvudsak överensstämmer med
dem som gäller för övriga bankinstitut. Kapitaltäckningsreglerna innebär
att postbanken skall ha ett eget kapital, som står i ett visst förhållande
till utlåningens storlek och struktur. Kapitalet byggs i första hand upp genom
investeringsanslag över statsbudgeten till postverket för anläggningstillgångar
i postbanken. I andra hand sker kapitalbildning genom att erforderlig
andel av bankens årsvinst i samband med bokslutet avsätts direkt
till kapitalet. I sista hand får behovet fyllas genom särskilt kapitaltillskott
för postbankens räkning över statsbudgeten.

Det kapital som uppkommer genom något av de nämnda sätten fördelas
till lika delar som s. k. statsverkslån och s. k. stamkapital.

Enligt 7 § lagen om postbanken avses med postbankens risktäckande
kapital stamkapital, statsverkslån, dispositionsfond och balanserade vinst -

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 205 år 1970

medel. Av 7 § framgår vidare, att från postbankens risktäckande kapital
skall avräknas det bokförda värdet av vad banken såsom aktiekapital eller
i annan form tillskjutit till annat in- eller utländskt företag som driver
någon form av bankverksamhet.

Bildandet av ett fastighetskreditaktiebolag

I enlighet med de nämnda riktlinjerna för samarbetet mellan postbanken
och Sveriges Kreditbank kommer chefen för finansdepartementet senare
denna dag att föreslå Kungl. Maj :t att bifalla en ansökan från postbanken
och Sveriges Kreditbank om förvärv av aktier i ett planerat fastighetskreditaktiebolag.
Aktiekapitalet kommer vid starten att uppgå till 20
milj. kr., varav vardera parten skall teckna hälften. Teckningen skall ske
till en kurs av 120 %, varför postbankens andel blir 12 milj. kr. Bolaget
kommer att bildas omkring den 1 januari 1971.

Kapitaltäckningen i postbanken

Den 31 december 1970 beräknas kravet på kapitaltäckning uppgå till 70
milj. kr. Före bildandet av fastighetskreditaktiebolaget är kravet uppfyllt
genom att det risktäckande kapitalet den 31 december 1970 beräknas till
ca 70 milj. kr. enligt följande sammanställning:

Stamkapital 22,5 milj. kr.

Statsverkslån 22,5 » »

Dispositionsfond 25,4 » »

70,4 milj. kr.

I och med att fastighetskreditaktiebolaget bildas och postbanken tecknar
aktier för 12 milj. kr. skall emellertid motsvarande belopp enligt 7 §
lagen om postbanken avräknas från det risktäckande kapitalet, som därigenom
nedgår till ca 58 milj. kr., medan kapitaltäckningskravet är oförändrat
70 milj. kr. Ett kapitaltillskott av 12 milj. kr. krävs därför.

Kapitalet kan f. n. inte ökas genom avsättning av vinstmedel, eftersom
det beräknade överskottet för år 1970 helt kommer att behövas för nedskrivning
av bankens placeringar. För att öka kapitalet återstår då att tillskjuta
medel antingen genom särskilt kapitaltillskott för postbankens räkning
över statsbudgeten utan att beloppet är knutet till viss anläggningstillgång
eller genom investeringsanslag till postverket för förvärv av anläggningstillgångar
i postbanken.

Förvärv av tomter i kvarteret Blåmannen i Stockholm

I anslagsframställningen för budgetåret 1971/72 har postverket begärt
14,5 milj. kr. för förvärv av tre tomter i kvarteret Blåmannen i Stock -

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 205 dr 1970

holm. Inom kvarteret är det nuvarande postgirohuset beläget och där sker
även den nu pågående tillbyggnaden av postgirohuset.

Av det begärda beloppet avser 7,6 milj. kr. förvärv av tomten nr 11.
Detta förvärv är anmält redan i prop. 1970: 1 (bil. 8, s. 140). På tomten
nr It samt på de av staten genom postverket ägda tomterna nr 4, 10 och 14
pågår f. n. den nämnda tillbyggnaden av postgirohuset. Tomten nr 11 ägs
av Fastighetsaktiebolaget Certus, som är ett av postverket genom medel
från postbanken förvärvat bolag. Den mark som berörs av tillbyggnaden
har alltså två olika ägare, vilket innebär att erforderlig sammanläggning av
tomterna till en tomt inte kan ske. Enligt postverket bör bl. a. för att så
snart som möjligt göra en sådan sammanläggning möjlig förvärv för postverkets
räkning av tomten nr 11 genomföras per den 1 juli 1971.

Postverket föreslår, att även tomterna nr 5 och 6 i kvarteret vilka också
ägs av Certus får förvärvas den 1 juli 1971 för en köpeskilling av 6,9
milj. kr. De nämnda tomterna berörs inte av den nu pågående tillbyggnadsetappen
men har tidigare förvärvats av Certus för postverkets räkning.
Postverket planerar att i en följande etapp genomföra en ytterligare tillbyggnad
av postgirohuset. Denna tillbyggnad avses ske på bl. a. tomterna
nr 5 och 6.

Med hänsyn till det anförda anser jag att Kungl. Maj :t bör bemyndiga
postverket att köpa tomterna nr 5, 6'' och 11 i kvarteret Blåmannen. För
att ge postbanken möjlighet att efter aktieteckningen i fastighetskreditaktiebolaget
uppfylla kravet på kapitaltäckning per den 1 januari
1971 bör förvärvet ske senast samma dag. Genom att förvärvet av tomterna
således äger rum omkring ett halvår tidigare än vad postverket föreslagit
kan den av verket angivna köpeskillingen på 14,5 milj. kr. nedbringas till
13,9 milj. kr.

Jag förordar därför att ett investeringsanslag av 13,9 milj. kr. anvisas till
Posthus m. m. på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71. Anslagsbeloppet
kommer hos postverket att bokföras i postbankens räkenskaper
och statskapitalet delas i lika delar statsverkslån och stamkapital.

Tillgångar i form av fastigheter kräver enligt 7 § lagen om postbanken en
kapitaltäckning av 8 % av fastigheternas bokförda värde. Tidigare har
nämnts att det krävs ett kapitaltillskott i postbanken per den 1 januari 1971
av 12 milj. kr. Genom förvärvet av tomterna ökar kravet på kapitaltäckning
med 8 % av tomtvärdet 13,9 milj. kr. eller 1,1 milj. kr. till drygt 13 milj. kr.
Genom kapitaltillskottet på 13,9 milj. kr. uppnås den erforderliga kapitaltäckningen.

Hemställan

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen att

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 205 år 1970

till Posthus m. m. på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret
1970/71 anvisa ett investeringsanslag av 13 900 000
kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda
med instämmande av statsrådets övriga ledamöter
hemställt förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten,
att till riksdagen skall avlåtas proposition
av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.