Kungl. Maj:tv nåd. proposition nr 36tö

Proposition 1917:366

Kungl. Maj:tv nåd. proposition nr 36tö.

1

Nr 366.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till
lag om fortsatt tillämpning av lagen den 11 april 1916
angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel
av varor m. m.; given Stockholms slott den 19 maj 1917.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll
vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå riksdagen
att antaga härvid fogade förslag till lag om fortsatt tillämpning av
lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och
utförsel av varor in. in.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Steno Stenberg.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 1 saml. 319 käft. (Nr 366.)

1

2

Kungl. May.ts nåd. proposition nr 366.

Förslag

till

Lag

om fortsatt tillämpning av lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser
rörande införsel och utförsel av varor m. m.

Härigenom förordnas, att lagen den 17 april 1916 angående vissa
utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m., sådan denna lag
gäller till och med den 30 juni 1917, skall äga fortsatt tillämpning till
och med den 30 april 1918. Av Konungen jämlikt sagda lag givet förordnande
må ej äga tillämpning längre än till och med sistnämnda dag.
I fråga om sådan, under tiden för lagens giltighet begången förseelse, som
i lagen sägs, skall vad där är stadgat fortfara att gälla även efter sistberörda
dag.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 366.

3

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
tisdagen den 15 maj 1917.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Swaktz,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Lindman,
Statsråden von Sydow,

Stenbekg,

Falk,

Hammarstköm,

Mårten Ericsson,

Åkerman,

Carleson, i

Hans Ericson,

Dahlberg.

Chefen för justitiedepartementet statsrådet Stenberg anförde:

»Genom en den 23 sistlidna februari dagtecknad proposition föreslog
Eders Kungl. Maj:t riksdagen att antaga förslag till lag om fortsatt tilllämpning
av lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande
införsel och utförsel av varor m. m. Detta förslag innebar, att 1916 års
lag skulle äga fortsatt tillämpning till och med den 30 april 1918. Riksdagen
antog emellertid, med förklarande att Kungl. Maj:ts proposition icke
kunnat av riksdagen i oförändrat skick bifallas, för sin del en lag om
fortsatt tillämpning av lagen den 17 april 1916. Enligt den av riksdagen
antagna lagen skulle 1916 års lag gälla allenast till och med den
30 juni 1917. Lag i ämnet blev i enlighet med riksdagens beslut av
Eders Kungl. Maj:t utfärdad den 30 sistlidna mars.

4

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 366.

De skäl, som vid framläggandet av nämnda lagförslag voro bestämmande
i fråga om den tid, under vilken lagen skulle gälla, kvarstå oförändrade.
Ej heller har i handelspolitiskt avseende sedermera tillkommit
någon omständighet, som talar emot lagens fortfarande giltighet.

Jag har därför låtit utarbeta ett förslag till lag om fortsatt tilllämpning
till och med den 30 april 1918 av ifrågavarande lag.»

Föredraganden uppläste härefter det nu utarbetade förslaget till lag
om fortsatt tillämpning av lagen den 17 april 1916 angående visso, utfästelser
rörande införsel och utförsel av varor m. m., av den lydelse bilaga
till detta protokoll utvisar; och hemställde föredraganden, att för det ändamål,
§ 87 regeringsformen omförmäler, lagrådets utlåtande över lagförslaget
måtte genom utdrag av protokollet inhämtas.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna bifall.

Ur protokollet
Israel Myrberg.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 366.

Bilaga.

Förslag

till

Lag

om fortsatt tillämpning av lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser
rörande införsel och utförsel av varor m. m.

Härigenom förordnas, att lagen den 17 april 1916 angående vissa
utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m., sådan denna lag
gäller till och med den 30 juni 1917, skall äga fortsatt tillämpning till
och med den 30 april 1918. Av Konungen jämlikt sagda lag givet förordnande
må ej äga tillämpning längre än till och med sistnämnda dag.
I fråga om sådan under tiden för lagens giltighet begången förseelse, som
i lagen sägs, skall vad där är stadgat fortfara att gälla även efter sistberörda
dag.

6

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 366.

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. May.ts lagråd onsdagen
den 16 maj 1917.

Närvarande:

Justitieråden Gullstrand,
von Seth,

Wedberg,

Regeringsrådet Planting-Gyllenbåga.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokollet över justitiedeparternentsärenden,
hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den
15 maj 1917, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle
för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas över upprättat
förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 17 april 1916
angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor in. in.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet
av byråchefen för lagärenden Hjalmar Himmelstrand.

Lagrådet lämnade förslaget utan anmärkning.

Ur protokollet:
Erik Öländer.

Kuntjl. Maj:ts nåd. proposition nr 366.

7

Utdrag ao protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
lördagen den 19 maj 1917.

Närvarande:

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Lindman,
Statsråden von Sydow,

Stenberg,

Falk,

Hammarström,
j^årten Ericsson,

Åkerman,

Carleson,

Hans Ericson,

Dahlberg.

Chefen för justitiedepartementet statsrådet Stenberg anmälde lagrådets
den 16 innevarande maj avgivna utlåtande över det den 15 i samma
månad till lagrådet remitterade förslaget till lag om fortsatt tillämpning
av lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och
utförsel av varor m. m.; och hemställde föredraganden, att förslaget, som
av lagrådet lämnats utan anmärkning, måtte jämlikt § 87 regeringsformen
genom proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna bifall;
och skulle till riksdagen avlåtas proposition av den lydelse,
bilaga vid detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Israel Myrberg.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.