Kungl. Maj:tx nåd. skrivelse Nr 377

Proposition 1917:377

Kungl. Maj:tx nåd. skrivelse Nr 377.

1

Nr 377.

Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande av
en statsrådsledamot att utöva den befattning med riksdagsår
enden, som enligt § 46 i riksdagsordningen tillkommer
en ledamot av statsrådet; given Stockholms slott
den 26 oktober 1917.

Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen till känna, att Kungl.
Maj:t i nåder förordnat statsrådet Bror August Petrén att under återstående
delen av innevarande års riksdag utöva den befattning med
riksdagsärenden, som jämlikt § 46 i riksdagsordningen tillkommer en
ledamot av statsrådet.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kunglig nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Axel Schotte.

Bihang till riksdagens protokoll 1917. 1 sand. 329 höft. (Nr 377.)

1

2

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 377.

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Majd
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 26 oktober
1917.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EdéN,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena HELLNER,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Branting,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén.

Uppå statsrådets tillstyrkan täcktes Hans Maj:t Konungen förordna
statsrådet Bror August Petrén att under återstående delen av
innevarande års riksdag utöva den befattning med riksdagsärenden, som
jämlikt § 46 i riksdagsordningen tillkomme eu ledamot av statsrådet,
samt befallde, att nådig skrivelse härom av den lydelse, bilaga till detta
protokoll utvisar, skulle till riksdagen avlåtas.

Ur protokollet:

Niklas A. Lindhult.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1917.