Kungl. Mujttx nåd. proposition Nr 25

Proposition 1918:25 - urtima

- urtima

Kungl. Mujttx nåd. proposition Nr 25.

1

Nr 25.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till
förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 och 2 mom. i
förordningen den 6 november 1908 angående en särskild
stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper; given
Stockholms slott den 25 oktober 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen
att antaga närlagda förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 §
1 och 2 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild
stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper.

De till ärendet hörande handlingarna skola tillhandahållas riksdagens
vederbörande utskott; och Kungl. Magt förbliver riksdagen med
all kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.

F. V. Thorsson.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 25 höft. (Nr 25.) 1

2

KungL Maj:ts nåd. proposition Nr 25.

Förslag

till

förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 och 2 mom. i förordningen den
6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte

av fondpapper.

Härigenom förordnas, att 3 § 1 och 2 inom. i förordningen den 6
november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp
och byte av fondpapper skall erhålla följande ändrade lydelse:

3 §’

1. Avräkningsnota, varom i 2 § förmäles, skall, där ej nedan
annorlunda stadgas, vid köp förses med stämpel till följande belopp,
nämligen:

a) vid köp av aktier, lotter, andelsbevis och delaktighetsbevis 1
krona 20 öre, då de överlåtna aktiernas, lotternas, andelsbevisens eller
delaktighetsbevisens sammanlagda värde icke överstiger 200 kronor, och
därutöver 1 krona 20 öre för varje påbörjat belopp av 200 kronor,

b) vid köp av obligationer 20 öre, då de överlåtna obligationernas
sammanlagda värde ej överstiger 200 kronor, och därutöver 20 öre för
varje påbörjat belopp av 200 kronor,

dock att, där den ene kontrahenten är fondhandlare och avtalet
avslutas icke för dennes räkning utan i kommission, avräkningsnotan
skall förses,

c) vid köp av aktier, lotter, andelsbevis och delaktighetsbevis med
stämpel av 60 öre, då de överlåtna aktiernas, lotternas, ändelsbevisens
eller delaktighetsbevisens sammanlagda värde icke överstiger 200 kronor,
och därutöver 60 öre för varje påbörjat belopp av 200 kronor, samt

d) vid köp av obligationer med stämpel av 10 öre, då de överlåtna
obligationernas sammanlagda värde ej överstiger 200 kronor, och
därutöver 10 öre för varje påbörjat belopp av 200 kronor.

Ävenledes skall, där ej nedan annorlunda stadgas, avräkningsnota
vid byte förses med stämpel till följande belopp, nämligen:

Kung!.. Maj:ts nåd. proposition Nr 25. 3

e) vid byte av aktier, lotter, andelsbevis och delaktighetsbevis 60
öre, då det värde, som enligt 4 § 4 mom. skall i avräkningsnotan upptagas,
ej överstiger 200 kronor, och därutöver 60 öre för varje påbörjat
belopp av 200 kronor, samt

f) vid byte av obligationer 10 öre, då det värde, som enligt 4 §
4 mom. skall i avräkningsnotan upptagas, ej överstiger 200 kronor, och
därutöver 10 öre för varje påbörjat belopp av 200 kronor.

Med fondhandlande förstås i denna förordning solidariskt bankbolag,
bankaktiebolag och fondmäklare ävensom annan, som driver
sådan rörelse med fondpapper, att han på grund därav är pliktig föra
handelsböcker.

2. Avslutas avtal om köp eller byte av fondpapper i utlandet,
och är den ene kontrahenten bosatt i utlandet, utgöres stämpeln med
hälften av det belopp, varmed avräkningsnotan enligt de i 1 mom.
givna bestämmelser eljest skolat förses, i varje fall dock minst 10 öre.

Såsom avslutat i utlandet anses ock sådant avtal, som kommit till
stånd medelst post, telefon eller telegraf mellan ort i Sverige och ort
i utlandet.

Denna förordning träder i kraft den 20 november 1918 — från
och med vilken dag förordningen den 12 mars 1918 (nr 123) om ändrad
lydelse av 1 mom. i förevarande paragraf följaktligen upphör att gälla
— och äger giltighet till dag, som av Konungen bestämmes, dock ej
längre än till den 1 juli 1919.

Historik.

4

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 25.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25 oktober

1918.

N ärvarande:

Hans excellens herr statsministern EdéN.

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,

Statsråden: PETERSSON,

SCHOTTE,

Petrén.

Nilson,

Löfgren.

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Thorsson, anförde härefter:

Genom beslut vid 1908 års riksdag antog riksdagen Kungl. Maj:ts
förslag om införande av en särskild stämpelavgift vid köp och byte av
fondpapper. Skatten bestämdes härvid — med sänkning av de i propositionen
föreslagna skattesatser — till 1 pro mille vid direkta försäljningar
av aktier och banklotter samt till 0.5 pro mille vid direkta försäljningar
av obligationer; vid byte till hälften av dessa skattesatser. Nämnda skattesatser
blevo gällande till år 1913, då riksdagen i anledning av väckt
motion beslöt höja de vid direkta försäljningar av aktier och banklotter
utgående fondstämpelavgifter till 30 öre, då de överlåtna aktiernas eller
banklotternas sammanlagda värde icke överstege 200 kronor, och därutöver
30 öre för varje påbörjat belopp av 200 kronor. Beträffande
försäljning av obligationer förblevo skattesatserna oförändrade och för

Kung!. Maj:ts nåd. proposition Nr 25. 5

byte bibehöllos skattesatserna vid hälften av de för köp gällande. 1 den
motion, som föranledde ovannämnda förändring av den dittills vid direkta
försäljningar av aktier och banklotter utgående stämpelskatten, hade
yrkats femdubbel förhöjning av densamma.

Aid 1917 års riksdag beslöts, på förslag av Kungl. Maj:t, en fördubbling
av de vid i''espektive köp och byte av aktier, lotter samt andelsoch
delaktighetsbevis då gällande skattesatser, dock endast provisoriskt för
ett års tid. Såsom stöd för förslaget åberopades i propositionen ett yttrande,
avgivet av de för utarbetande av förslag till börslagstiftning m. in.
tillkallade sakkunnige, vari dessa bland annat anfört, hurusom någon
varaktig höjning av fondstämpeln icke kunde av dem tillstyrkas, medan
däremot någon befogad invändning icke enligt de sakkunniges meningkunde
göras mot att under rådande goda konjunkturer och våldsamma
spekulation underkasta fondpappersomsättningen en tillfällig- skatteförhöjning.
Omsättningen av obligationer syntes emellertid icke böra
betungas med högre avgift, i synnerhet som eu sådan förhöjning beträffande
obligationer icke skulle för staten medföra någon avsevärd
inkomstökning. Vid samma riksdag förelågo till behandling tvenne
likalydande motioner (I: 76 av herr Kvarnzelius in. fl. ocji II: 150 av
herr Eden in. fl.), innefattande förslag till fördubbling av stämpelavgiften
ej blott vid köp och byte av aktier, lotter samt andels- och
delaktighetsbevis utan även vid omsättning- av obligationer; därjämte
föreslogs i motionerna eu fördubbling av minimiavgiften vid sådana
avtal om köp eller byte av fondpapper i utlandet, varom stadgas i
förordningens 3 § 2 mom. Bevillningsutskottet, som ansåg det angeläget,
att höjningen av fondstämpeln snarast möjligt trädde i kraft, ville icke
fördröja ärendets behandling'' genom att ingå i närmare prövning av
de frågor, i vilka propositionen och de väckta motionerna voro skiljaktiga,
utan anslöt sig till Kungl. Maj:ts förslag. Detta blev ock, såsom
nyss nämndes, av riksdagen antaget.

Den sålunda bestämda förhöjningen av skattesatserna föreslogs av
Kungl. Maj:t genom proposition nr 39 till 1918 års riksdag att gälla
för ytterligare ett år. I mitt yttrande till statsrådsprotokollet vid propositionens
avlåtande framhöll jag, att de förhållanden, vilka föranledde
den år 1917 vidtagna förhöjningen av fondstämpeln alltjämt vore för
handen. Med hänsyn till önskvärdheten av att stävja den pågående, alltför
livliga spekulationen kunde det till och med ifrågasättas, yttrade jagvidare,
att stämpelavgiften borde än ytterligare ökas. Då det emellertid
kunde befaras, att den legitima fondhandeln därigenom skulle försvåras
alltför mycket, ansåg jag, att en sådan åtgärd åtminstone icke för det

6

Kunyl. Maj:ts nåd. proposition Nr 25.

dåvarande borde vidtagas. Förslaget blev av riksdagen antaget och förordning
i ämnet utfärdades den 12 mars 1918 (Svensk Författningssamling
nr 123).

På kallelse av Eders Kung! Maj:t skall inom kort urtima riksdag
samlas för att besluta angående extra krigstid stillägg till statens befattningshavare
och pensionärer. De högst betydande''belopp, som erfordras
för detta ändamål, därest Kungl. Maj:ts förslag vinner riksdagens bifall,
kunna icke omedelbart anskaffas genom anlitande av nya skattekällor, och
jag har nödgats föreslå andra utvägar till utgifternas täckande för tillfället.
Emellertid har jag haft under övervägande, huruvida icke redan nu
någon åtgärd kunde vidtagas för beredande av ökade skatteintäkter.

I anledning av de nu rådande förhållandena å fondmarknaden har det
därvid synts mig böra i främsta rummet undersökas, huruvida ej en
höjning av fondstämpelavgiften borde tillgripas.

Yttrande från Jag har i frågan infordrat yttrande från bankinspektören, som

ia"«te*fe/£ därvid anfört: Om även en viss avmattning på fondmarknaden kunnat
spåras den senaste tiden, torde det dock icke kunna göras gällande,
att förhållandena vore sådana, att en måttlig höjning av fondstämpeln
kunde komma att verka på skadligt sätt deprimerande på denna marknad.
Det gällde ju för det närvarande att söka förskaffa staten ökade
inkomster från alla källor, som därvid kunde komma ifråga. Vid sådant
förhållande och då, för den händelse omständigheterna skulle påkalla
detta, redan vid nästa lagtima riksdag ändring i stämpelsatserna kunde
vidtagas, syntes någon befogad erinran icke kunna göras mot att den
ifrågasatta förhöjningen nu företoges.

Departement*. Det är val bekant, att omsättningen å fondmarknaden för när ehefen.

varande är mycket livlig. Icke minst torde de ökade fredsutsikterna
verka stimulerande å värdepappersomsättningen. Det synes mig under
sådana förhållanden vara angeläget att, genom höjning av fondstämpeln,
i större utsträckning än nu sker i statslinansiellt syfte utnyttja denna
skattekälla, vars betydelse ej får underskattas.

Ifrågavarande stämpelskatt har ansetts vara av betydelse jämväl såsom
ett medel att motverka den osunda fondbörsspekulationen. I det utlåtande
av fondbörssakkunniga, som åberopades i 1917 års proposition,
yttrade väl dessa, att enligt deras åsikt den osunda spekulationen icke
kunde medelst omsättningsskatt stävjas, utan att densamma gjordes så

Kung!. Maj:ts nåd. proposition Nr 25

hög, att samtidigt kapitalplaceringen i aktier i alltför stor grad motverkades
och varje sund spekulation så gott som omöjliggjordes. För
min del vågar jag heller icke antaga, att ens den fördubbling av de nuvarande,
provisoriska skattesatserna, som jag ämnar föreslå, skall förhindra
den osunda spekulationen. Å andra sidan torde måhända dock eu dylik
höjning icke alldeles sakna betydelse i detta avseende. Härtill kommer,
att det argument, som eljest framförts mot starkare höjning av fondstämpeln,
nämligen att kapitalplaceringen i aktier skulle motverkas,
under nu rådande förhållanden å penningmarknaden snarare talar fölen
sådan höjning. 1 Danmark har nyligen av regeringen framlagts
ett förslag om höjning av fondstämpeln till 1 krona för 200 kronors omsättningsvärde.
Jag anser, såsom nyss antyddes, att man hos oss belga
. något längre och föreslår fördubbling av nu gällande skattesatser,
varigenom stämpelavgiften skulle bliva 1 krona 20 öre vid direkta försäljningar
av aktier och liknande fondpapper samt 60 öre vid byte av
berörda värdehandlingar. Samtidigt torde en höjning böra ske även av
stämpelavgiften vid överlåtelse av obligationer, såsom föreslogs i de
vid 1917 års riksdag väckta motioner. Därjämte lärer som konsekvens
av de föreslagna ändringarna böra följa en höjning från 5 till 10
öre av den i 3 § 2 mom. i förenämnda förordning upptagna minimiavgiften
vid däri omförmälda avtal om köp eller byte av fondpapper i
utlandet.

I avseende å de inkomster, som den förhöjda skatten kan antagas
komma att tillföra statsverket, må meddelas, att fondstämpelmedlen för
år 1917 belöpt sig till 11,911,451 kronor 80 öre samt för tiden den 1
januari—22 oktober 1918 till omkring 11,400,000 kronor. Ehuru eu
ökning av fondstämpelavgiften till nu angiven höjd torde komma att
föranleda en något minskad omsättning å fondmarknaden, kan det dock
med visshet antagas, att stämpelförhöjningen kommer att tillföra statsverket
avsevärt ökade inkomster. Med hänsyn till såväl den korta tid,
varunder den ökade avgiften innevarande år skulle komma att utgå,
som ock svårigheten att nu göra några exakta beräkningar rörande inkomsterna
av densamma, har det emellertid synts mig lämpligt att icke
i det förslag till extra tilläggsstat för år 1918, som kommer att föreläggas
urtima riksdagen, beräkna någon särskild inkomst av ifrågavarande
skatteförhöjning.

Sedan föredragande departementschefen härefter uppläst det förslag
till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 och 2 mom. i förordningen
den 6 november 1908 angående eu särskild stämpelavgift vid köp och

8

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 25.

byte av fondpapper, som han i anslutning till det nu anförda låtit upprätta
inom finansdepartementet, hemställde han, att Kungl. Maj:t måtte
föreslå riksdagen att antaga berörda förslag.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen
lämna bifall; och skulle proposition till riksdagen
avlåtas av den lydelse, bil. litt. ... vid detta protokoll
utvisar.

Or protokollet:
Bengt Arfwidson.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI-.AKTIEBOLAG, 1918.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.