Kungl. \Taj:ts Nåd. Pröpöåit(6h Nr 26

Proposition 1918:26 - urtima

- urtima

Kungl. \Taj:ts Nåd. Pröpöåit(6h Nr 26.

1

Nr 26.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående extra
kr ig stid stillägg för senare halvåret av 1918 åt biskopen
i Luleå stift 0. Bergqvist; given Stockholms slott den 29
oktober 1918.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t föreslå riksdagen
medgiva,

att biskopen i Luleå stift 0. Bergqvist, vilkens avlöningsförmåner
utgå av biskopslöneregleringsfonden, må för tiden från och med den 1
juli till och med den 31 december 1918 å samma förmåner uppbära extra
krigstidstillägg från nämnda fond enligt enahanda grunder, som skulle
gällt, om hans avlöningsförmåner bestritts av statsmedel.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest städse
välbevågen.

GUSTAF.

Värner Rydén.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 26 käft. (Nr 26.) 1

2

Kungl. Matris Nåd. Proposition Nr 26.

Kittla krigstidstillägg
för
senare halvåret
av 1918
åt biskopen i
Luleå stift
O. Bergqvist.

Utdrag ur protokollet över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 25 oktober
1918.

Närvarande:

lians excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden: Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Thorsson.

Departementschefen, statsrådet Rydén anförde:

På därom av Kungl. Maj:t i proposition den 22 mars 1918, nr 287,
gjord framställning medgav innevarande års lagtima riksdag, att biskopen
i Luleå stift O. Bergqvist, vilkens avlöningsförmåner utgå av biskopslöneregleringsfonden,
finge för år 1918 å samma förmåner uppbära krigstidstillägg
från nämnda fond enligt enahanda grunder, som skulle gällt, om
hans avlöningsförmåner bestritts av statsmedel. Samma skäl, som legat
till grund för detta riksdagens beslut, tala givetvis för att Bergqvist i
fråga om extra krigstidstillägg kommer i samma ställning som andra befattningshavare,
vilka erhålla sin avlöning av statsmedel.

I anslutning till mitt yttrande till det vid berörda proposition fogade
utdraget av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden den 22 mars
1918 samt under åberopande av vad chefen för finansdepartementet förut

3

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 26.

denna dag- anfört vid anmälan av uppkommen fråga om extra krigstidstillägg
åt befattningshavare i statens tjänst får jag därför hemställa, att
Eders Kungl. Magt täcktes föreslå riksdagen medgiva,

att biskopen i Luleå stift O. Bergqvist, vilkens
avlöningsförmåner utgå av biskopslöneregleringsfonden,
må för tiden från och med den 1 juli till och med den
31 december 1918 å samma förmåner uppbära extra
krig8tidstillägg från nämnda fond enligt enahanda grunder,
som skulle gällt, om hans avlöningsförmåner bestritts
av statsmedel.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda
hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen lämna bifall;
och skulle proposition av den lydelse, bilaga vid detta
protokoll utvisar, avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Em. G:son Bergman.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.