Kutigl. Maj:ts nåd. proposition , nr 310

Proposition 1918:310

Kutigl. Maj:ts nåd. proposition , nr 310.

1

Nr 310.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag
om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krig sdomstolar
och rättegången därstädes den 23 oktober 1914; given
Stockholms slott den 19 april 1918.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll
vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå
riksdagen att antaga härvid fogade förslag till lag om ändrad lydelse
av 33 § i lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes den 23
oktober 1914.

Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

Bihang till riksdagen» protokoll 1918. 1 saml. 273 höft. (.Nr 310.)

1

2

Kungl. Maj:ta nåd. proposition nr 310.

Förslag

till

Lag om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krigsdomstolar och rättegången

därstädes den 23 oktober 1914.

Härigenom förordnas, att 33 § i lagen om krigsdomstolar och rättegången
därstädes den 23 oktober 1914 skall erhålla följande ändrade
lydelse:

Krigsfiskal, som i 32 § avses, förordnas av Konungen. Därtill må
ej förordnas annan - än den, som antingen fullgjort vad författningarna
föreskriva såsom villkor för att nyttjas i domareämbeten eller ock tjänstgör
eller förut tjänstgjort såsom åklagare vid allmän underrätt och vid
avlagt prov visat sig äga erforderlig kännedom om militära lagar och
författningar; dock må, då särskild krigsrätt inrättats vid avdelning av
flottan, som är på sjötåg, jämväl annan lämplig person, som fullgjort
dylikt prov, förordnas att där vara krigsfiskal. Närmare bestämmelser
om nu omförmälda prov samt om krigsfiskals tjänstgöring meddelas av
Konungen.

Konungen må. där så anses erforderligt, förordna vice krigsfiskal
att, då krigsfiskal, som ovan sägs, är förhindrad att tjänstgöra, inträda
i hans ställe. Har ej vice krigsfiskal förordnats, eller föreligger hinder
även för denne, förordnas annan ställföreträdare av justitiekanslern. I
fall, där förordnandet ej utan olägenhet kan avvaktas, må dock den befälhavare,
som är behörig att föranstalta om krigsrättens sammankallande,
tills vidare förordna ställföreträdare. Meddelar befälhavaren sådant
förordnande, åligger det honom att därom lämna underrättelse till
justitiekanslern.

Då målets beskaffenhet det fordrar, må justitiekanslern för visst
mål förordna särskild åklagare vid krigsrätten.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen, enligt därå
meddelad uppgift, från trycket utkommit i svensk författningssamling.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 310.

3

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
fredagen den 12 april 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,

Statsråden Petersson,

Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Efter gemensam beredning med cheferna för lantförsvars- och sjöförsvarsdepartementena
anförde chefen för justitiedepartementet statsrådet
Löfgren:

»Jämlikt § 33 i lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes
den 23 oktober 1914 må ej till krigsfiskal förordnas annan än den, som
antingen fullgjort vad författningarna föreskriva som villkor att nyttjas
i domareämbeten eller ock tjänstgör eller förut tjänstgjort såsom åklagare
vid allmän underrätt och vid avlagt prov visat sig äga erforderlig
kännedom om militära lagar och författningar.

I en till justitiekanslersämbetet den 15 januari 1916 avlåten skri- Högsta bevelse
har högsta befälhavaren över kustflottan anfört följande: Bestäm- fdlhavaren

kastjlottan.

4

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 310.

Justitie kanslers ämbetet.

Krigshovrätten.

Marin förvaltningen.

melserna i 33 § lagen om krigsdomstolar avse icke blott åklagare vid
regements- ocli station skrigsrätt utan även åklagare vid särskild krigsrätt,
men åklagare vid fältkrigsrätt däremot allenast med den modifikation
att, om person med ovan angivna kvalifikationer ej finnes att tillgå, annan
lämplig person kan förordnas att vara åklagare vid fältkrigsrätten.

Det är uppenbart, att de omständigheter, som föranlett nyssberörda
undantag i avseende å fältkrigsrätt, hava sin huvudsakliga giltighet även
i avseende å särskild krigsrätt vid flotta, som är å sjötåg. Det lärer
icke vara möjligt att annat än i rena undantagsfall förvärva lämpliga,
på ovan angivna sätt kvalificerade personer att under de långa tider,
varunder kustflotta numera är och även för framtiden kan antagas bliva
sammandragen, permanent tjänstgöra å densamma. Men permanent tjänstgöring
torde numera få uppställas såsom ett ofrånkomligt villkor med
hänsyn till den verksamhet, som enligt § 10 i militära bestraffningsförordningen
tillkommer och med nödvändighet bör tillkomma åklagaren
även i avseende å den förberedande utredningen. Man torde alltså
vara nödsakad tänka sig ett arrangemang i huvudsaklig överensstämmelse
med det i avseende å åklagare vid fältkrigsrätt föreskrivna och
till åklagare i det särskilda fallet som regel utse lämplig person inom
marinintendenturkåren, som med sitt ifrågavarande uppdrag kan förena
annan tjänst vid kustflottan och därvid utan allt för stor olägenhet
permanent tjänstgöra därstädes. En lagändring av nu angivet innehåll
torde böra genomföras, därvid dock måhända såsom kompetensvillkor för
erhållande av förordnande bör kunna uppställas avlagt prov, utvisande
att till förordnande ifrågasatt person äger erforderlig kännedom om militära
lagar och författningar.

Nämnda skrivelse liar av justitiekanslersämbetet blivit till Kungl.
Maj:t överlämnad med skrivelse den 20 januari 1916, däri ämbetet förklarat
sig anse de av högsta befälhavaren för kustflottan åberopade
skäl väl motivera en lagändring i syfte, att till krigsfiskal vid särskild
krigsrätt, inrättad vid sådan avdelning av flottan, som är på sjötåg, må
kunna förordnas, förutom personer, som uppfylla de i 33 § uppställda
villkor, även annan lämplig person, som avlagt det i nämnda lagrum
stadgade prov. Därest vederbörande avlagt dylikt prov, synes man uti
de nu ifrågasatta fallen utan nämnvärd olägenhet, kunna avstå från den
av lagen även uppställda fordran, att vederbörande skulle tjänstgöra eller
hava tjänstgjort såsom åklagare vid allmän underrätt.

Krigshovrätten samt marinförvaltningen hava i infordrade utlåtanden
förklarat sig icke hava något att erinra mot en lagändring i det av
justitiekanslersämbetet angivna syftet.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 310. 5

I detta sammanhang har jag att anmäla en annan till Kungl.
Maj:t inkommen framställning rörande ändring i gällande bestämmelser
rörande förordnande av krigsfiskal. Styrelsen för föreningen Sveriges krigsfiskaler
har nämligen, under åberopande av ett utav nämnda föreningvid
sammanträde den 14 oktober 1916 fattat beslut, genom skrivelse den
28 i samma månad hos Kungl. Maj:t anhållit att, enär det visat sig
nödvändigt att vid förfall vice krigsfiskal funnes tillhands att inträda i
tjänstgöring och det ofta varit förenat med svårigheter att vid dylika
tillfällen erhålla lämplig vikarie, vice krigsfiskaler måtte förordnas.

På grund av Kungl. Maj:ts remiss har utlåtande över denna framställning
avgivits av justitiekanslersämbetet, som därvid under erinran
om de i 7 och 13 §§ av ovannämnda lag intagna bestämmelserna om vice
krigsdomares och vice auditörers förordnande framhållit, att en ändring
i 33 § av samma lag vore erforderlig för att vice krigsfiskaler
skulle kunna förordnas samt vidare anfört följande: Behovet av vice

krigsfiskaler är icke lika stort, som behovet av vice krigsdomare och
vice auditörer, ty vikarie för krigsdomare eller för auditör får enligt
lagen icke, då fråga ej är om fältkrigsrätt, förordnas av militär befälhavare,
under det att i de fall, då justitiekanslerns förordnande ej utan
olägenhet kan avvaktas, militär befälhavare äger förordna ställföreträdare
för krigsfiskal. Emellertid måste det vitsordas, att vid ett par tillfällen,
då vikarie för krigsfiskal skolat förordnas, svårighet mött för justitiekanslern
att finna person, som avlagt juridisk ämbetsexamen eller prov
för krigsfiskalsbefattning och varit villig mottaga det erbjudna förordnandet.
Samma svårighet kan antagas möta även militär befälhavare,
då han skall förordna ställföreträdare; vid ett dylikt tillfälle har vederbörande
nödgats förordna person, som icke avlagt stadgad examen eller
prov. Nu berörda svårigheter skulle undanrödjas i samma mån, som
på förhand förordnade vice krigsfiskaler funnes att tillgå vid förfall för
de ordinarie krigsfiskalerna. Justitiekanslern ansåge sig således hava
skäl understödja den gjorda framställningen om förordnande av vice
krigsfiskaler samt hemställde att bestämmelserna i ämnet gjordes i tilllämpliga
delar lika med motsvarande föreskrifter angående vice krigsdomare
och vice auditörer.

De framställningar, för vilka jag nu redogjort, gå bägge ut på
ändringar i de uti 33 § av den gällande militära rättegångsordningen
intagna föreskrifterna om förordnande av krigsfiskal och ställföreträdare
för honom vid de i fredstid fungerande krigsrätterna. * Då dessa ändringar,
vilka förordats av samtliga i ärendet hörda myndigheter, synas
mig vara av behovet påkallade, har jag inom departementet låtit utar -

Föreningen

Sveriges

krigs fiskaler.

Justitie kanslers ämbetet.

Departeenticke
fen

6

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 310.

beta förslag till ändring av nämnda lagrum. Bestämmelserna rörande
kompetensen för de krigsfiskaler, som förordnas att tjänstgöra vid särskild
krigsrätt, inrättad vid avdelning av flottan å sjötåg, hava därvid
upptagits i 1 mom. och bestämmelserna om vice krigsfiskaler, vilka avfattats
med ledning av stadgandena i 7 och 13 §§ rörande vice krigsdomare
och vice auditörer, i 2 mom. Om ''den föreslagna lagändringen vinner
bifall, komma närmare föreskrifter om vice krigsfiskals tjänstgöringsskyldighet
att meddelas genom tillägg till instruktionen för krigsdomare,
auditörer och krigsfiskaler, där motsvarande stadganden angående tjänstgöringsskyldighet
för vice krigsdomare och vice auditör tidigare meddelats.»

Föredragande departementschefen uppläste härefter nämnda förslag
till lag om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krig sdomstolar och rättegången
därstädes den 23 oktober 1914 samt hemställde att för det i § 87
regeringsformen omförmälda ändamål lagrådets utlåtande över förslaget
måtte genom utdrag av protokollet inhämtas.

Till denna hemställan, som biträddes av statsrådets
övriga ledamöter, täcktes Hans Maj:t Konungen
lämna bifall.

Ur protokollet:
Henry Lindberg.

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 310.

7

Förslag

till

Lag om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krigsdomstolar och rättegången

därstädes den 23 oktober 1914.

Härigenom förordnas, att 33 § i lagen om krigsdomstolar och rättegången
därstädes den 23 oktober 1914 skall erhålla följande ändrade
lydelse:

Krigsfiskal, som i 32 § avses, förordnas av Konungen. Därtill må
ej förordnas annan än den, som antingen fullgjort vad författningarna
föreskriva såsom villkor för att nyttjas i domareämbeten eller ock tjänstgör
eller förut tjänstgjort såsom åklagare vid allmän underrätt och vid
avlagt prov visat sig äga erforderlig kännedom om militära lagar och författningar.
Är särskild krigsrätt inrättad vid avdelning av flottan, som är på
sjötåg, må dock till krigsfiskal vid den krigsrätt förordnas den, som i övrigt
är till befattningen behörig, ändå att han icke tjänstgjort såsom åklagare
vid allmän underrätt. Närmare bestämmelser om ovan omförmälda prov
samt om krigsfiskals tjänstgöring meddelas av Konungen.

Konungen må, där så anses erforderligt, förordna vice krigsfiskal
att, då krigsfiskal, som ovan sägs, är förhindrad att tjänstgöra, inträda
i hans ställe. Har ej vice krigsfiskal förordnats, eller föreligger hinder
även för denne, förordnas annan ställföreträdare av justitiekanslern. I
fall, där förordnandet ej utan olägenhet kan avvaktas, må dock den befälhavare,
som är behörig att föranstalta om krigsrättens sammankallande,
tills vidare förordna ställföreträdare. Meddelar befälhavaren sådant förordnande,
åligger det honom att därom lämna underrättelse till justitiekanslern.

Då målets beskaffenhet det fordrar, må justitiekanslern för visst
mål förordna särskild åklagare vid krigsrätten.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen, enligt därå
meddelad uppgift, från trycket utkommit i svensk författningssamling.

8

Kungl. Alaj:ts nåd. proposition nr 310.

Utdrag ur protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd torsdagen den
18 april 1918.

Närvarande:

Justitieråden Gullstrand,
von SeTh,

Wedberg,

Regeringsrådet Planting-Gyllenbåga.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden,
hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet den
12 april 1918, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets utlåtande skulle
för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas över upprättat
förslag till lag om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krigsdomstolar
och rättegången därstädes den 23 oktober 1914.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, föredrogs inför lagrådet
av hovrättsrådet Olof af Geijerstam.

Lagrådet lämnade förslaget utan anmärkning.

Ur protokollet:

Erik Öländer.

Kungl. Maj:t& nåd. proposition nr 310.

9

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott
fredagen den 19 april 1918.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Eden,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Hellner,
Statsråden Schotte,

Petrén,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna,

Rydén,

Undén,

Thorsson.

Efter gemensam beredning med cheferna för lantförsvars- och sjöförsvarsdepartementen
anmälde chefen för justitiedepartementet statsrådet
Löfgren lagrådets den 18 april 1918 avgivna utlåtande över det den
12 i samma månad till lagrådet remitterade förslaget till lag om ändrad
lydelse av 33 § i lagen om krig sdomstolar och rättegången därstädes den
23 oktober 1914 samt hemställde, att förslaget, som av lagrådet lämnats
utan anmärkning, måtte med en mindre jämkning i förslagets redaktion
jämlikt § 87 regeringsformen genom proposition föreläggas riksdagen till
antagande.

Bihang till riksdagens protokoll 1918. 1 sand. 275 höft. {Nr 310.)

2

10

Kutiffl. Majits nåd. proposition nr 310.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter
biträdda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen
förordna, att till riksdagen skulle avlåtas proposition
av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Harry Guldberg.

Stockholm 1918. Kung!. Boktryckeriet, P. A. Norstedt k Söner.

181764

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.