Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder

Proposition 1997/98:179

Regeringens proposition
1997/98:179

Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av
personer med funktionshinder

Prop.

1997/98:179

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 1998

Carl Tham

Margareta Winberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet
av personer med funktionshinder. Lagförslaget är en arbetsrättslig lag-
stiftning och föreslås gälla på hela arbetsmarknaden.

Med funktionshinder avses i förslaget varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som
till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått
därefter eller kan förväntas uppstå.

Lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-06-09 Bordläggning: 1998-06-09 Hänvisning: 1998-06-10 Motionstid slutar: 1998-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)
Följdmotioner (6)