Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95

Proposition 2000/01:95

Regeringens proposition

2000/01:95

Lag om vägtrafikregister, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2001

Göran Persson

Björn Rosengren

(Näringsdepartementet)

Prop.

2000/01:95

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att forenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet föreslås
en ny lag om vägtrafikregister och en ny lag om vägtrafikdefinitioner.

En registerlag för hela trafikregisterområdet föreslås, lag om vägtrafik-
register. De från integritetssynpunkt viktiga gränserna för personregistre-
ringen regleras i den nya lagen, som innehåller regler om registrets
ändamål och de övergripande registerfrågorna i anslutning till person-
uppgiftslagens (1998:204) reglering. Eftersom fordonsregistreringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-03-22 Bordläggning: 2001-03-22 Hänvisning: 2001-03-23 Motionstid slutar: 2001-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (36)