Löneskatter för enmansföretag

Proposition 2005/06:164

Regeringens proposition 2005/06:164

Löneskatter för enmansföretag

Prop.

2005/06:164

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Pär Nuder

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och allmän löneavgift för enmansföretag som anställer en person. Lagen föreslås vara temporär och tillämpas på ersättningar som betalas ut t.o.m. den 31 december 2007.

Förslaget innebär att enmansföretag som anställer en person endast skall betala ålderspensionsavgift enligt socialavgiftslagen (2000:980) på den ersättning som betalas till den anställde. Med enmansföretag förstås enskilda näringsidkare och handelsbolag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-17 Bordläggning: 2006-03-17 Hänvisning: 2006-03-20 Motionstid slutar: 2006-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)