Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande

Proposition 2013/14:191

Regeringens proposition 2013/14:191

Med fokus på unga –

Prop.

en politik för goda levnadsvillkor,

2013/14:191

makt och inflytande

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett nytt mål för alla statliga beslut och insatser

som berör ungdomar mellan 13 och 25 år: Alla ungdomar ska ha goda

levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över

samhällsutvecklingen. Målet ska ersätta de nuvarande målen för

ungdomspolitiken. Ungdomspolitiken föreslås vara sektorsövergripande.

De fem huvudområdena för analys, samordning och redovisning av

politiken som finns i dag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-14 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)