Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Proposition 2022/23:62

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Regeringens proposition 2022/23:62

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från

Prop.

fartyg

2022/23:62

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 februari 2023

Ebba Busch

Andreas Carlson

(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra
EU-direktivet
om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg.

Det föreslås nya bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bland annat skyldighet för hamnar

–att inneha en godkänd plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2023-02-21 Bordlagd: 2023-02-21 Hänvisad: 2023-02-22 Motionstid slutar: 2023-03-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)