Ny konkurrenslag m.m.

Proposition 2007/08:135

Ny konkurrenslag m.m.

Regeringens proposition 2007/08:135

Ny konkurrenslag m.m.

Prop.

2007/08:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 mars 2008

Maud Olofsson

Andreas Carlgren

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen (1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i.

Den nya konkurrenslagen syftar, precis som den nuvarande, till att undanröja hinder för en effektiv konkurrens. I den nya lagen effektivi- seras handläggningen av överträdelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-04-02 Bordläggning: 2008-04-02 Hänvisning: 2008-04-03 Motionstid slutar: 2008-04-17
Förslagspunkter (25)