Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Proposition 2020/21:66

Regeringens proposition 2020/21:66

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade

Prop.

upplysningar för vissa aktörer på

2020/21:66

finansmarknadsområdet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar som föranleds av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Förslagen innebär följande.

Nuvarande bestämmelser om hållbarhetsinformation i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder tas bort, eftersom de ersätts av regler på
EU-nivå.
Till följd av detta görs en ändring i socialförsäkringsbalken som innebär att en fondförvaltare ska lämna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-12-17 Bordlagd: 2020-12-18 Hänvisad: 2021-01-04 Motionstid slutar: 2021-01-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (9)