Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Proposition 2016/17:179

Regeringens proposition 2016/17:179

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation

Prop.

för elcertifikatssystemet 2017

2016/17:179

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 april 2017

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2011:1200) om elcertifikat som innebär att elcertifikatssystemet förlängs till 2045 och att systemet utökas med 18 terawattimmar till 2030. Förslaget innebär en linjär upptrappning av de 18 terawattimmarna. Den linjära upptrappningen föreslås börja år 2022 och blir 2 terawattimmar per år fram till och med 2030. Ändringarna innebär också att kvoterna för beräkning av kvotplikten, som i dag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-04-19 Bordlagd: 2017-04-19 Hänvisad: 2017-04-20 Motionstid slutar: 2017-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.