Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Proposition 2005/06:140

Regeringens proposition 2005/06:140

Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Prop.

2005/06:140

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 2006

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny reglering av offentliga uppköpserbjudan-

den på aktiemarknaden. Med ”offentligt uppköpserbjudande” menas ett

offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett

svenskt eller utländskt noterat aktiebolag att överlåta samtliga eller en del

av dessa aktier till budgivaren. Förslaget syftar till att genomföra Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om

uppköpserbjudanden.

Förslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-29 Bordläggning: 2006-03-29 Hänvisning: 2006-03-30 Motionstid slutar: 2006-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)