öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till urtima riksdagen år 1892

Proposition 1892:fört - urtima

- urtima

Förteckning

öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till urtima riksdagen år 1892.

Den 14 oktober 1892.

N:o 1, angående förbättrad härordning.

N:o 2, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen
den 5 juni 1885.

N:o 3, angående afskrifning af de å viss jord hyflande grundskatter
ro. m.

N:o 4, om ändring i förordningen den 3 juni 1892 angående bevillning
af fast egendom samt af inkomst.

N:o 5, angående upphörande af de enligt förordningen den 5 oktober
1889 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter
utgående bevillningsafgifter af frälseegendomar och lotshemman.

N:o 6, angående beräknande af viss andel af öfverskottet å statsregleringarne
för år 1890 och föregående år som en statsverkets tillgång
för år 1893.

N:o 7, angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären
den 5 juni 1885.

N:o 8, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med
anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885,
dels i lagen angående lindring i rustnings- och roteringsbesvären af
samma dag.

N:o 9, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af §58
i förordningen om kommunalstyrelse på landet.

Bih. till urtima Rilesdagem Prat. 181)2. 1 Sami. 1 Afd. 4 Haft.

2

N:o 10, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning
med riksdagsärenden, som enligt § 46 af riksdagsordningen
tillkommer en ledamot af statsrådet.

N:o 11, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lagförändring.

!

-OJ ->.Z ''.I

8 i itfflj Ö. L

i:

Stockholm, K. L. Beckman, 1892.