öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till urtima riksdagen år 1892

Proposition 1892:fört - urtima

- urtima

Förteckning

öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till urtima riksdagen år 1892.

Den 14 oktober 1892.

N:o 1, angående förbättrad härordning.

N:o 2, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen
den 5 juni 1885.

N:o 3, angående afskrifning af de å viss jord hyflande grundskatter
ro. m.

N:o 4, om ändring i förordningen den 3 juni 1892 angående bevillning
af fast egendom samt af inkomst.

N:o 5, angående upphörande af de enligt förordningen den 5 oktober
1889 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter
utgående bevillningsafgifter af frälseegendomar och lotshemman.

N:o 6, angående beräknande af viss andel af öfverskottet å statsregleringarne
för år 1890 och föregående år som en statsverkets tillgång
för år 1893.

N:o 7, angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären
den 5 juni 1885.

N:o 8, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med
anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885,
dels i lagen angående lindring i rustnings- och roteringsbesvären af
samma dag.

N:o 9, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af §58
i förordningen om kommunalstyrelse på landet.

Bih. till urtima Rilesdagem Prat. 181)2. 1 Sami. 1 Afd. 4 Haft.

2

N:o 10, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning
med riksdagsärenden, som enligt § 46 af riksdagsordningen
tillkommer en ledamot af statsrådet.

N:o 11, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lagförändring.

!

-OJ ->.Z ''.I

8 i itfflj Ö. L

i:

Stockholm, K. L. Beckman, 1892.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.