Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet

Proposition 2010/11:113

Regeringens proposition 2010/11:113

Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom

Prop.

studiestödssystemet

2010/11:113

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Nyamko Sabuni

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att uppnå ett mer flexibelt studiemedelssystem som är bättre anpassat till vissa högskoleutbildningars studieupplägg föreslås i propositionen att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för annan tid än studietid.

Regeringen gör dessutom i propositionen bedömningen att studiemedel bör kunna lämnas för 40 veckor under ett normalstudieår, trots att studier bedrivs under ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-04-13 Bordläggning: 2011-04-13 Hänvisning: 2011-04-14 Motionstid slutar: 2011-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.