om äldreomsorgen inför 90-talet

Proposition 1987/88:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:176

om äldreomsorgen inför 90-talet

Prop.

1987/88:176'

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 maj 1988 för de åtgärder och de
ändamål som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

G. Sigurdsen

Bengt Lindqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas regeringens syn på mäl och
riktlinjer samt förslag till utveckling av äldreomsorgen.

Propositionen utgår från det remissbehandlade förslag till
inriktning och utveckling av äldreomsorgen som lagts fram av äldreberedningen i
slutbetän­kandet Aldreomsorg i utveckling. Den del av propositionen som gäller
utformningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-05-20 Bordläggning: 1988-05-20 Hänvisning: 1988-05-24 Motionstid slutar: 1988-06-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (24)