om ändring i brottsbalken (tjänstefel);

Proposition 1988/89:113

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:113

om ändring i brottsbalken (tjänstefel);

Prop.

1988/89:113

Regeringen
föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 16 mars 1989.

På regeringens vägnar Sten Andersson

Laila
Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en utvidgning av det straffrättsliga tjänsteansvaret för
offentligt anställda. Straffskall kunna utdömas inte endast för gärning­ar som
innefattar felaktig myndighetsutövning utan också för vissa andra oriktiga
handlingar som har nära anknytning till myndighetsutövning.

För
straffansvar skall inte längre krävas att gärningen har medfört för­fång eller
otillbörlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1989-03-17 Bordläggning: 1989-03-17 Hänvisning: 1989-03-20 Motionstid slutar: 1989-04-05