om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.

Proposition 1990/91:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:146

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 21 mars 1991 för den ätgärd och det ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Odd
Engström

Ulf Lönnqvist

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås bl.a. följande.

I
detaljplan skall skyldighet an anordna utrymme för parkering, lastning och
lossning kunna regleras. Vidare skall det vara möjligt att i detaljplan kunna
förbjuda an en byggnad används för parkering. Användningsomrädel för
förhandsbesked utvidgas till att avse även kraven pä tillgänglighet och pä
anordnande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-03-28 Bordläggning: 1991-03-28 Hänvisning: 1991-04-08 Motionstid slutar: 1991-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (14)